• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

RizVN Login

        Zaloguj się do IHiSM

Filtr
 • prof. dr hab. Tadeusz Białecki


prof. dr hab. Tadeusz Białecki
stanowisko: profesor
pokój: 126
telefon: 444 33 17
e-mail: 
konsultacje:  
 • dr Grzegorz Skrukwa


 • Zakład: Stosunków Międzynarodowych XX w.
  stanowisko: adiunkt
  pokój: 080
  telefon: 444 33 10
  konsultacje: (semestr letni 2008/09): środa 10.00-12.00, dyżur czwartek 12.00-14.00
  Dr  Grzegorz Skrukwa ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1999, uzyskując Medal Uniwersytetu.  W latach 2001-2005 był uczestnikiem studiów doktoranckich na UAM.  W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii  (specjalność Europa Wschodnia) na podstawie rozprawy doktorskiej „Formacje wojskowe ukraińskiej rewolucji narodowej 1914-1921” pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Krzysztofa Pietkewicza. Powstała ona w ramach projektu naukowego KBN nr 2H 01G 06122, w oparciu o kwerendy przeprowadzone w archiwach i bibliotekach naukowych na Ukrainie (Kijów, Lwów) i w ośrodkach krajowych. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Zbigniew Karpus (UMK Toruń) i prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski (UAM). Praca została opublikowana w 2008 roku w Wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu. W 2006 roku podjął pracę w Instytucie Historii  i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Działalność i zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim historię i współczesność współczesnej Europy Wschodniej i Środkowej, krajów postradzieckich i postkomunistycznych, z Ukrainą na pierwszym planie.
   WYBRANE PUBLIKACJE:
  Formacje wojskowe ukraińskiej "rewolucji narodowej" 1914-1921, Toruń 2008
   [rec. z:] M. Рябчук, Biд Малopociї дo України: пapaдокси запізнілого націотвopeння, Київ 2000, „Sprawy
   Wschodnie” 2003, zesz. 1 (2)
  Галицыйские Украинцы на Приднeпровской Украинe вo вpeмя эпидeмии тифa 1919/1920,„Coциоecтecтвенная История” XXII, 2002
  Украинский вооруженный поход на Крым весной 1918 года, „Coциоecтecтвенная История” XXIII, 2003
  hasła encyklopedyczne w: Europa, Europa. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie,  red. Z. Drozdowicz, T. II, Wyd. Kurpisz, Poznań 2004 (sv.: „Ukraina – partie polityczne”, „Partie polityczne w krajach bałkańskich – Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Jugosławia”, „Rozpad Jugosławii”, „Wyzwoleńcza Armia Kosowa”).
  Państwo ukraińskie hetmana Skoropadskiego i jego armia, w: „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, pod red. Andrzeja Furiera, Szczecin 2006
  Nowe trendy w polityce ZSRR po śmierci Józefa Stalina (1953-1956), w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, red. Małgorzata Machałek, Adam Makowski, Szczecin 2007
  Układ Sikorski-Majski, jego tło i skutki, w: Armia Andersa - nadzieja zesłańców, red,. S. Fudali, Szczecin 2007
  Alojzy Stanisław Matyniak - prezes "Prołużu" i jego działalność w latach 1945-1949, w:  Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60 rocznicę uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej, red.P. Pałys, Opole 2008
   
  AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA:
  - udział w konferencji "Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60 – lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej", Uniwersytet Opolski, 8 IV 2008
  - udział w konferencji "Główne tendencje rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej", Krymski Uniwersytet Humanistyczny, Jałta, 13-15 V 2008
  - udział w II Międzynarodowej KonferencjiNaukowej "Historia - mentalność - tożsamość. Metodologiczne problemy historiografii współczesnej" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-25 września 2008
  - udział w konferencji "Polskie ślady na Dalekim Wschodzie - Polacy w Harbinie", Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Książnica Pomorska, Szczecin, 23-24 października 2008
 • dr hab. Krzysztof Guzikowski, prof. US


 • dr Krzysztof Guzikowski Zakład: Historii średniowiecznej
  stanowisko: adiunkt
  pokój:
  telefon: 
  e-mail: 
  konsultacje:
   

  Koncentruje swoje badania na problematyce średniowiecznych dziejów Pomorza Zachodniego i strefy zachodniego Bałtyku. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są dzieje miast, klasztorów cysterskich i migracji rycerskich.

  Studia na kierunku historia ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim. Pod kierunkiem prof. H. Lesińskiego napisał pracę magisterską pt. Polityka Polski wobec Pomorza Zachodniego w latach 1409-1466. W latach 1994-2000 przygotował rozprawę doktorską pt. Podstawy gospodarcze funkcjonowania dominium cystersów z Kołbacza na tle zmian osadniczych w XII-XIV wieku, której promotorem był prof. J.M. Piskorski, a recenzentami prof. G. Labuda i prof. T. Jurek. W 2013 r. opublikował książkę pt. Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku do początku XIV wieku, która stała się podstawą przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Uniwersytecie Szczecińskim.

  W trakcie swojej pracy naukowej przebywał na zagranicznych stażach i stypendiach naukowych:

  1997 r. – staż na uniwersytecie w Kiel (Niemcy) u prof. R. Jaworskiego i prof. M. Müller-Willego.

  1998 r. - stypendium w Instytucie im. Herdera w Marburgu (Niemcy).

  2003 r. – gościnny pobyt naukowy (jako Gastwissenschaftler) w Lipsku w ośrodku badań nad Europą Środkowo-Wschodnią (Geisteswissenschaftliches Zentrum. Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) w ramach projektu Germania-Slavica.

  2008 r. – stypendium w Instytucie im. Herdera w Marburgu (Niemcy).

  2016 r. – stypendium im. Lanckorońskich w Londynie.

  Książki:

  Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kołbacza w XII-XIV w. Przestrzeń i ludzie, Szczecin 2011.

   

   

  Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku, Szczecin 2013.

   

   

  Artykuły:

  Zakres władzy królewskiej w świetle przysięgi Aleksandra Jagiellończyka z 1501 r., w: Szczecińskie Studia Historyczne nr 4, 1991, s. 5-17.

  Miasto – rywal czy sprzymierzeniec cystersów?, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 463-470.

  The Countryside of Medieval England, ed. Grenville Astill, Annie Grant, Oxford-Cambridge 1994, w: Roczniki  Historyczne LXIII 1997 (recenzja).

  Die Zisterzienser im östlichen Mitteleuropa am Beispiel des Klosters Kolbatz - Forschungsprobleme, w: Spiritualität und Herrschaft. Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Bd. 5, Berlin 1998, s. 223-232.

  Udział cysterek w rozwoju Koszalina, w: Klasztor w mieście średniowiecznym I nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 591-596.

  Rycerstwo na Pomorzu Zachodnim wobec konwentów cysterskich, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red. A. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 689-695.

  Bractwo kalendowe w życiu religijnym miast Pomorza zachodniego, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 223-226.

  Książę Barnim I i jego synowie wobec zachodniopomorskich konwentów cysterek, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich dawnej Rzeczpospolitej i Europy Środkowej, red. A. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 766-772.

  W sprawie dokumentu lokacyjnego Kołobrzegu, w: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w., red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 2005, s. 41-46.

  Dzieje średniowiecznego Gryfina, w: Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino 2005, s. 51-74. Także w wersji niemieckojęzycznej: Anfänge und Entwicklung der Stadt im Mittelalter, w: Die Geschichte von Gryfino und Umgebung, red. P. Kołosowski, Gryfino 2005.

  Rodzina Luchte i inne rodziny rycerskie w ziemi maszewskiej do połowy XIV wieku, w: Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Chlebowska, Szczecin 2008, s. 19-31.

  Miasta Pomorza Zachodniego w świetle polskiej historiografii po 1945 roku, w: Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński uczonego życie i dzieło, red. R. Gaziński, W. Stępiński, Szczecin 2010, s. 81-89.

  Rycerstwo ziemi nowogardzkiej do połowy XIV wieku, w: Nowogard i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Gut, Szczecin 2010, s. 33-42.

  Wokół lokacji Dąbia na prawie niemieckim, w: Dąbie poprzez wieki, red. R. Gaziński, K. Marcinkowski, Szczecin 2010, s. 9-19.

  Verbindungen des Rügenfürsten Wizlaw II (1261-1302) und seiner Ritter mit den Ostsee-Gebieten, w: Studia Maritima vol. XXIII, Szczecin 2010, s. 27-40.

  Police pod rządami rodzin rycerskich 1249-1321, w: Police na przestrzeni dziejów, red. W. Potkański, Police 2011, s. 66-83.

  Gryfici i ich rycerze w Szczecinie, w: Szczecin – codzienność miasta i jego mieszkańców, red. K. Rembacka, Szczecin 2012, s. 13-26.

  Wollin als Bischofs- und Kastellanssitz. Ende von der Glanzperiode des mächtigen Handelsemporiums an der Ostsee, w: Studia Maritima vol. XXV, 2012, s. 9-22.

  Rywalizacja Szczecina z innymi miastami w dorzeczu Odry w XIII-XV wieku, w: Szczecin z oddali, Szczecin 2014, s. 13-26.

  Polityka księcia Barnima I (1233-1278) wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim, w: Dwa jubileusze. 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. 750-lecie powołania szczecińskiej kapituły kolegiackiej w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 121-141.

  Napływ rycerzy na Pomorze Zachodnie do początku XIV w. - ujęcie kwantytatywne, w: „Przeszłość Demograficzna Polski” 33 (2014), s. 7-20.

  Pomorze Zachodnie w 1300 roku – ludnościowy aspekt władzy, „Przeszłość Demograficzna Polski” 36 (2015), s. 7-21.

  Milites novi w otoczeniu ks. wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326), „Przegląd Zachodniopomorski” 2016, z. 2, s. 73-94.

  Najazdy zbrojne na Szczecin w XII w. Przyczyny-przebieg-skutki, w: Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez wieki i epoki, Szczecin 2016, s. 91-100.

  „Służyć modlitwą i bronią”: arcybiskup Absalon twórcą sukcesów militarnych Danii w drugiej połowie XII wieku, w: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem, Bydgoszcz 2016, s. 168-181

  Słowianie i Niemcy w otoczeniu zachodniopomorskiego ks. Barnima I (1234–1278) – powstanie nowej elity władzy, w: Średniowieczni władcy i ich otoczenie, Katowice 2016 (w druku).

  Kariera imigranckiej rodziny Schöningów u boku ks. szczecińskiego Ottona I, „Rocznik Chojeński” 8, 2016, s. 93-107

  K. Guzikowski, Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2017, z. 2 (w druku)

  Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych - wygłoszone referaty

  Siedlung auf dem Gebiet der Güter von Kolbatzer Abtei bis zur Mitte des 14 Jhs., w ramach międzynarodowej konferencji: Zisterzienser-Siedlung-Mission, Uniwersytet w Greifswaldzie 17 listopada 1998 r.

  Metody badań interdyscyplinarnych nad średniowiecznym osadnictwem, w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego, Szczecin 15 września 2000 r.

  Opactwo cystersów w Pelplinie na tle osadnictwa, w ramach konferencji pod tytułem: Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, Pelplin 21 września 2001 r.

  Cistercians from Kołbacz in the Face of social Changes during the Epoch of Colonisation (12th-14th Centuries), w ramach międzynarodowej konferencji: International Medieval Congress, Leeds (Wielka Brytania), 14 lipca 2004 r.

  Napływ obcego rycerstwa na Pomorze Zachodnie do połowy XIV wieku, w ramach konferencji pod tytułem: Polska-Centrum czy peryferie Europy ?, Szczecin 8 grudnia 2004 r.

  Klasztor augustianek na tle średniowiecznych dziejów Pyrzyc, w ramach konferencji pod tytułem: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, Mogilno 15 grudnia 2004 r.

  Kształtowanie się elity dworskiej księstwa szczecińskiego w XIII-XIV w., w ramach II Kongresu Mediewistów Polskich, Lublin 20 września 2005 r.

  Średniowieczne biblioteki klasztorne na Pomorzu Zachodnim – stan badań, w ramach międzynarodowej konferencji pod tytułem:  Kultura umysłowa zakonów Europy Środkowowschodniej X-XXI wiek, Katowice, 31 maja 2006 r.

  Biskup kamieński Herman von Gleichen wobec klasztorów na Pomorzu Zachodnim, w ramach ogólnopolskiej konferencji pod tytułem:  Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, Kamień Śląski, 18 października 2006 r.

  Nierówności społeczne w świetle przynależności do wspólnoty żywych i zmarłych na podstawie średniowiecznych nekrologów klasztornych, w ramach konferencji pod tytułem: Społeczne nierówności w obliczu choroby i śmierci, Kulice 27 września 2007 r.

  Cystersi z Kołbacza jako organizatorzy życia gospodarczego, religijnego i społecznego, w ramach konferencji pod tytułem: Kołbacz 1210-2010. 800 lat dziedzictwa cystersów, Kołbacz 17 grudnia 2010 r.

  Kasaty męskich klasztorów cysterskich na Pomorzu Zachodnim w XVI w., w ramach konferencji: Kasaty klasztorów na Pomorzu Zachodnim, Przysiek k. Torunia 6 listopada 2013

  Food Production in Mills: Cistercian Abbeys in Central and Eastern Europe, w ramach International Medieval Congress w Leeds (Wielka Brytania) w dniach 4-7 lipca 2016 r.

  Czy średniowiecze jest mierzalne?, w ramach konferencji „Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych, Pobierowo 27-30 września 2016 r.

   

 • prof. dr hab. Karol Olejnik


 • prof. dr hab. Karol Olejnik Zakład: Zakład Historii Wojskowości
  stanowisko: profesor
  pokój: 132
  telefon: 444 33 22
  e-mail: 
  konsultacje:
   
  Kierownik Zakładu Historii Wojskowości w Instytucie Historii UAM. Z Uniwersytetem Szczecińskim związany od chwili jego powstania w roku 1985. Zainteresowania badawcze prof. Karola Olejnika koncentrują się wokół historii wojskowości (historia myśli wojskowej biografistyka wojskowa, historiografia wojskowości), historii doktryn politycznych i historii historiografii. Rezultatem tych badań jest ponad 100 publikacji z czego 16 to samodzielne monografie naukowe, współudział w 4 dalszych monografiach zbiorowych i znaczące fragmenty w opracowaniach syntetycznych (np. Dzieje Poznania). Ponadto w dorobku prof. K. Olejnika znajduje się kilkadziesiąt artykułów i recenzji na łamach czasopism specjalistycznych. Jest także autorem kilkunastu haseł do Wielkopolskiego Słownika Biograficznego. W dotychczasowym dorobku do najbardziej znaczących można zaliczyć takie pozycje książkowe jak: Obrona polskiej granicy zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej, Poznań 1970; Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVIII w., Poznań 1976; Z wojennej przeszłości Poznania, Poznań 1982; Obrona polskiej granicy zachodniej od XIV do końca XVIII w., Poznań 1985; Stefan Batory, Warszawa 1988; Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Kraków 1988; Grody i zamki Wielkopolski, Poznań 1992; Władysław III Warneńczyk, Szczecin 1997; Głogów 1109, Warszawa 1999. Ostatnim opracowaniem jest syntetyczne ujęcie Historii Wojska Polskiego. Od X do XX wieku, Poznań 2000.

  Wspomniane wyżej artykuły dotyczyły między innymi takich kwestii jak: wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe - rozważania metodologiczne, Powstanie Wielkopolskie (1918 - 1919), wojna polsko-bolszewicka 1920 r., rola wychowawcza historii wojskowości, problematyka militarna w historiografii polskiej, pamiętniki jako źródło historyczne, relacje pomiędzy doktrynami politycznymi a militarnymi, biografistyka wojskowa i szereg innych.

 • prof. dr hab. Andrzej Furier • stanowisko: profesor
  e-mail: andrzej.furier@interia.pl 

    

   

  Szanowni Państwo

   

  W związku ze zmianą miejsca zatrudnienia i objęciem stanowiska kierownika Zakładu Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Politologii i Europeistyki US, uprzejmie proszę o kierowanie korespondencji na adres: Instytut Politologii i Europeistyki, ul. Krakowska 71-79 (adres mailowy bez zmian).

   

   

  Pragnę podziękować wszystkim studentom i współpracownikom z IHiSM za wieloletnią współpracę. Osoby, które z jakichś powodów nie zgłosiły się w wyznaczonych terminach i pozostały bez zaliczeń i innych wpisów, a są zaniepokojone informacjami o likwidacji Zakładu Studiów Wschodnich w IHiSM uspokajam, że wszystkie te zaległości zostaną uzupełnione we wrześniu. O terminach i miejscu poinformuję na tej stronie. Dołożę też starań, aby specjalność wschodnia w zmienionej, bardziej odpowiadającej wymogom współczesności formie mogła nadal istnieć w Instytucie Politologii. Proszę tę informację przekazać innym studentom.

   

   

  Studentów kierunku stosunki międzynarodowe, których kształceniem zajmowałem się w ostatnich latach, informuję, że zmiana miejsca pracy jest związana z uzyskaniem przez Instytut Politologii prawa do kształcenia na trzecim stopniu. W związku z tym, mogę teraz zaproponować opiekę promotorską osobom, które chciałyby napisać pracę doktorską z zakresu stosunków międzynarodowych. Szczególnie serdecznie zapraszam na swoje seminarium osoby, które wcześniej zgłaszały taką wolę, ale z powodu braku uprawnień odpowiedniej rady naukowej nie mogły jej zrealizować. W związku z tym, że pierwszy nabór na studia doktoranckie w Instytucie Politologii odbędzie się we wrześniu, proszę o kontakt mailowy do końca sierpnia.

   


  (pełen spis publikacji na stronie internetowej: andrzej.furier.w.interia.pl)

   

 • dr hab. prof. US Andrzej Romanow


 • dr hab. prof. US Andrzej Romanow Zakład: Studiów Społecznych i Gospodarczych
  stanowisko: profesor
  pokój: 977a
  telefon: 444 33 26
  e-mail: 
  konsultacje:
   
  Prof. Andrzej Romanow pracę doktorską nt. Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939 obronił w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk a przewód habilitacyjny pt. Gdańska prasa polska (1891-1920) zamknął na Uniwersytecie Gdańskim.

  Jego zasadnicze prace badawcze prowadzone w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, obejmowały w tym czasie dwie podstawowe kwestie, tj. dzieje prasy polskiej wydawanej w Gdańsku w latach 1891-1939, a także problemy przemian struktury demograficznej, społeczno-zawodowej, wyznaniowej i narodowościowej w Gdańsku oraz w innych miastach Pomorza Nadwiślańskiego (Kartuzy, Gniew, Sopot, Żukowo) w XIX i XX w. Rezultatem tychże prac badawczych są m.in. odpowiednie rozdziały w naukowych wydawnictwach zbiorowych (np. w monumentalnej, 5. tomowej Historii Gdańska, w Dziejach Kartuz, Dziejach miasta Gniewu, w Dziejach Sopotu, Dziejach Żukowa i w Wielkiej Księdze Miasta Gdańska), jak też liczne artykuły publikowane w zbiorach studiów, w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, publikacje źródeł, bibliografii, biogramów i recenzji. Prof. A. Romanow jest też członkiem zespołu autorskiego V. tomu Historii Pomorza.

  Owocem zainteresowań naukowych prof. Romanowa są następujące publikacje książkowe: Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1979 (nakreślenie szczegółowe obrazu dziejów polskiego czasopiśmiennictwa w międzywojennym Gdańsku), następnie Gdańska prasa polska 1891-1920, Warszawa 1994 (przedstawienie na szerokim tle zaszłości, historii wydawanej w Gdańsku prasy polskiej od dnia jej narodzin do powstania WM Gdańska), a także Gdańsk zapomniany... Szkice z dziejów miasta 1914-1939, Gdańsk 2000 (zbiór naukowych opracowań tyczących mało dotąd znanych fragmentów dziejów nadmotławskiego grodu, m.in. odnoszących się do funkcjonowania obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej, emigracji rosyjskiej w WM Gdańsku, zapomnianych polskich i chorwackich inicjatyw czasopiśmienniczych w Wolnym Mieście Gdańsku).

  Realizowane aktualnie prace naukowe prof. A. Romanowa obejmują m.in. kontynuowanie rozpoczętych już badań nad dziejami oraz rolą i funkcjami polskiej prasy emigracyjnej i pomorskiej w XIX i w XX wieku.

   

  Lista publikacji:
  (bez biogramów)

  1969

  [recenzja] A.S. Kan, Wnieszniaja politika skandinawskich stran w gody wtoroj mirowoj wojny, Moskwa 1967, "Przegląd Zachodni" 1969, nr 5, s. 206-208.

  [recenzja] "Pomorze Gdańskie" 5, Gdańsk 1968, "Rocznik Gdański" 28, 1969, s. 329-333.

  Gen. Józef Zajączek w Egipcie, "Litery" 1969, nr 12, s. 27-29.

   

  1970

  Prasa rosyjska w Gdańsku w latach 1915-1938, "Rocznik Gdański" 29\30, 1970, s. 191-218.

  'Trojlskaja Gazieta', "Litery" 1970, nr 1, s. 8-9.

  Po sliedam proszłogo 'Trojlskaja Gazieta', "Polskoje Obozrenije" 1970, nr 5, s. 12-13.

  'Orędownik Rady Portu i Dróg Wodnych' w Wolnym Mieście Gdańsku, "Litery" 1970, nr 12, s. 28-29.

  1971

  Zapomniany pomnik i jego historia, "Litery" 1971, nr 1, s. 30.

  Z działalności Wydziału Prasowego Bratniej Pomocy ZSP Politechniki Gdańskiej 1920-1939, "Litery" 1971, nr 12, s. 24-26.

  1972

  Z dziejów Zakładów Graficznych Drukarnia Gdańska 1920-1939, "Litery" 1972, nr 5, s. 8-11.

  1973

  [sprawozdanie - współautor] Konferencja historiograficzna Zakładu Historii Pomorza IH PAN, "Rocznik Gdański" 33, 1973, z. 2, s. 170-173.

  1974

  Zapomniane polskie inicjatywy czasopiśmiennicze w Wolnym Mieście Gdańsku, "Libri Gedanenses" 9, s. 45-65.

  [recenzja] A.D.Żełtiakow, Pieczat w obszczestwienno-politiczeskoj i kulturnoj żizni Turcji (1729-1908), Moskwa 1972, "Przegląd Orientalistyczny" 1974, nr 1, s. 70-72.

  1976

  Bibliografia prasy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), "Rocznik Gdański" 36, 1976, s. 161-188.

  'Grom' - od przemocy krzyżackiej zachowaj nas Panie. Z dziejów tajnego polskiego wydawnictwa w Wolnym Mieście Gdańsku, "Życie Literackie" nr 35 z 29 VIII 1976, s. 1 i 8.

  1977

  'Gawędziarz Strzelecki' - nieznana gazetka wejherowska, "Pomerania" 1977, nr 4, s. 55-56.

  Jedniodniówki polskie wydawane w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1928- 1938, "Pomerania" 1977, nr 6, s. 46-47.

  1978

  Wydawcy i drukarnie polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), "Rocznik Gdański" 38, 1978, z. 2, s. 93-121.

  'Copocka Gazetka Kąpielowa', "Rocznik Sopocki" 3, 1978, s. 152-154.

  [recenzja] J. Gaj, Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku, Warszawa-Poznań 1976, "Rocznik Gdański" 38, 1978, z. 1, s. 275-280.

  [recenzja] R. Woźniak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1977, "Rocznik Gdański" 38, 1978, z. 2, s. 148-150.

  [recenzja] A. Drzycimski, Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1934. Polityka Senatu gdańskiego wobec ludności polskiej, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, "Kierunki" nr 16 z 22 IV 1979, s. 8.

  Autoreferat pracy doktorskiej: Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920- 1939, "Dzieje Najnowsze" 10, 1978, z.3, s. 151-156.

  1979

  Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1979, ss. 248.

  Wśród polskich czasopism wydawanych w Sopocie, "Rocznik Sopocki" 4, 1979, s. 160-170.

  'Gdański' herb w Leningradzie, "Wieczór Wybrzeża" nr 86 z 19 IV 1979, s. 3.

  1980

  Próby edycji nacjonalistycznej (ustaszowskiej) prasy chorwackiej w Wolnym Mieście Gdańsku, "Rocznik Gdański" 40, 1980, z. 2, s. 229-237.

  [recenzja] H. Polak, Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920- 1939, Gdańsk 1978, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1980, z. 2, s.197-200.

  1981

  Materiały do techniki spławu rzecznego na Bugu i Wiśle w XVIII w. Kontrakty na budowę i wyposażenie statków spławnych), "Nautologia" 1981, nr 2, s. 70-74.

  1982

  [recenzja] F. Mamuszka, Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej od około 1850 do 1945 r., Gdańsk 1980, "Rocznik Gdański" 42, 1982, z. 2, s. 214-216.

  [recenzja] S. Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów, Gdańsk 1979, "Rocznik Gdański" 42, 1982, z. 2, s. 222-225.

  1983

  Materiały do dziejów spławu na Sanie i Wiśle w XVIII wieku. 'Fryor gdański' Pawła Benoego kasztelana warszawskiego), "Rocznik Gdański" 43, 1983, z. 1, s. 167-212.

  Dwudziestu trzech z Wielkiej Wsi, "Dziennik Bałtycki" nr 99 z 20-22 V 1983, s. 4.

  Gdańskie zakupy pana kasztelana, "Dziennik Bałtycki" nr 113 z 10-12 VI 1983, s. 6.

  [recenzja] M. Plenkiewicz, Kościół katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939, Bydgoszcz 1980, "Rocznik Gdański" 43, 1983, z. 2, s. 197-200.

   

  1984

  'Copocka Gazetka Kąpielowa' (1897-1903). Pierwsze polskie czasopismo Sopotu, "Rocznik Sopocki" 6, 1982-1984, s. 203-214.

  Orientacyjny wykaz tytułów czasopism gdyńskich (wydawanych w okresie międzywojennym), "Rocznik Gdyński" 4, 1984, s. 277-281.

  W 'gościnie' u Jegomości Króla Pruskiego, "Dziennik Bałtycki" nr 5 z 6 I 1984, s. 4.

  1985

  Nie zrealizowane polskie inicjatywy prasowo-wydawnicze w Wolnym Mieście Gdańsku, "Rocznik Gdański" 45, 1985, z. 2, s. 127-138.

  Emigracja rosyjska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, "Rocznik Gdański" 45, 1985, z. 2, s. 77-112.

  Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku, "W kręgu książki", Gdańsk 1985, s. 21-31

  [recenzja] M. Odyniec, Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939, Gdańsk 1983, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 24, 1985, z. 2, s.100-106.

  [sprawozdanie - współautor] Sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Leszczyńskiemu, "Rocznik Gdański" 45, 1985, z. 2, s. 242-243.

  1986

  Polskie drukarnie, wydawnictwa i księgarnie na Pomorzu w latach 1920-1939, "Rocznik Gdański" 46, 1986, z. 2, s. 77-108.

  1987

  [recenzja] F. Mamuszka, Oliwa. Okruchy z dziejów. Zabytki, Gdańsk 1985, "Rocznik Gdański" 47, 1987, z. 2, s. 192-197.

  1988

  In Memoriam. Prof. dr hab. Tadeusz Cieślak, "Rocznik Gdański" 48, 1988, z. 2, s. 262-263.

  1989

  [recenzja] S. Mikos, Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939, Warszawa 1987, "Rocznik Gdański" 49, 1989, z. 2, s. 243-246.

  [recenzja] Z. Kurek, Trzy lata w Wolnym Mieście Gdańsku 1936-1939, Bydgoszcz 1987, "Rocznik Gdański" 49, 1989, z. 2, s. 247-249.

  [recenzja] W. Pepliński, Prasa pomorska II Rzeczypospolitej (1920-1939), Gdańsk 1987, "Wybrzeże" nr 25 z 18 VI 1989, s. 8.

  1990

  Bibliografia prasy polskiej wydawanej w Gdańsku w latach 1891-1920, "Rocznik Gdański" 50, 1990, z. 2, s. 105-120.

  1991

  'Gazeta Gdańska' 1891-1939. Zarys dziejów, "Rocznik Gdański" 51, 1991, z. 2, s. 5-46.

  [redakcja] Geneza, wydawcy i rola 'Gazety Gdańskiej' w latach 1891-1939, [w:] 'Gazeta Gdańska' - 100. rocznica powstania. Materiały z sesji popularno-naukowej poświęconej 100-leciu powstania 'Gazety Gdańskiej', Gdańsk 1991, s. 15-23; tamże: Przedsłowie, s. 11-13.

  [sprawozdanie] Sesja popularno-naukowa poświęcona setnej rocznicy powstania 'Gazety Gdańskiej' 1891-1939, "Rocznik Gdański" 51, 1991, z. 2, s. 235-236.

  1992

  Prasa polska w Gdańsku w przededniu utworzenia Wolnego Miasta, "Kalendarz Gdański" 1992, s. 72-73.

  1994

  Gdańska prasa polska 1891-1920, Warszawa 1994, ss. 266.

  [recenzja] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 1993, "Rocznik Gdański" 54, 1994, z. 2, s. 107-109.

  [recenzja] Z najnowszych badań nad dziejami prasy polskiej w Prusach Zachodnich. Uwagi na marginesie książki Jacka Banacha. (J.Banach, Niemiecka polityka narodowościowa w Prusach Zachodnich w latach 1900-1914 w świetle polskiej prasy pomorskiej, Toruń-Gdańsk 1993), "Rocznik Gdański" 54, 1994, z. 1, s. 207-216.

  1995

  Kartki z dziejów V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku-Oliwie, [w:] 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 1945-1995. Księga Pamiątkowa, Gdańsk-Oliwa 1995, s. 17-28.

  1996

  Obóz jeniecki w Gdańsku w latach I wojny światowej, "Rocznik Gdański" 56, 1996, z. 2, s. 61-75.

  'Orędownik Urzędowy Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku (1920-1939)', "Kurier PKP" 1996, nr 15.

  1997


  Problemy administracyjne i polityczne Gdańska w latach 1815-1920, [w:] Wielka Księga Miasta Gdańska, Gdańsk 1997, s. 377-384; tamże: Problemy gospodarcze i społeczne Gdańska w latach 1815-1920, s. 443-460.

  Prasa polska w Gdańsku w latach 1891-1939. Geneza, panorama i funkcje, "Rocznik Gdański" 57, 1997, z. 1, s. 107-120.

  Stosunki demograficzne w Gdańsku w latach 1871-1920, [w:] Gdańsk i Pomorze w XX wieku. Księga ofiarowana Prof. Stanisławowi Mikosowi z okazji 70. rocznicy Jego urodzin, Gdańsk 1997, s. 70-86.

  1998

  Kartuzy stolicą powiatu, [w:] Dzieje Kartuz, t. I, Kartuzy 1998, s. 265-288; tamże: Warunki życia ludności, s. 289-321.

  Sopot w latach 1818-1920, [w:] Dzieje Sopotu do 1945 roku, Gdańsk 1998, s. 106-151.

  Gniew w latach 1815-1920, [w:] Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, Pelplin 1998, s. 173-216.

  [współautor] Historia Gdańska, t. IV, vol. 1, red. E. Cieślak, Sopot 1998:
  Obraz demograficzny miasta (1815-1870), s. 18-22;
  Ukształtowanie się terytorium miasta (1871-1920), s. 243-250;
  Sytuacja demograficzna Gdańska w latach 1871-1920, s. 267-282;
  Struktura społeczna i zawodowa ludności Gdańska (1871-1920), s. 397-433;
  Warunki życia ludności Gdańska (1871-1920), s. 434-456.
  vol 2:
  Zmiany obszaru gminy miejskiej Gdańska w latach 1920-1945, s. 7-13;
  Obraz demograficzny Gdańska w latach 1920-1939, s. 19-29;
  Problemy społeczno-zawodowe ludności Gdańska (1920-1939), s. 232-245;
  Warunki bytu ludności w latach 1920-1939, s. 246-248.

  Społeczeństwo Gdańska w latach 1920-1939. Obraz demograficzny, "Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", Gdańsk 1998, z. 44, s. 50-61.

  Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), [w:] Na rozstajach dróg. Gdańsk między Niemcami a Polską 1920-1939, red. M. Mroczko, Gdańsk 1998, s. 91-102.

  [recenzja] Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, opracowali Zbigniew Karpus i Waldemar Rezmer, (seria : Obozy jeńców i internowanych na zie - miach polskich 1914-1924), Toruń 1997, "Rocznik Gdański" 58, 1998, z. 1, s. 223-224.

  Przedsłowie do R. Socha, Nowy bedeker sopocki, Gdańsk 1998, s. 5.

  1999

  Prasa gdańska w latach 1848-1945. Stan badań i postulaty badawcze, [w:] Prasa gdańska na przestrzeni wieków. Praca zbiorowa dedykowana prof. dr. hab. Kurtowi Koszykowi, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 1999, s. 23-30; tamże: Prasa polska w Gdańsku w latach 1891-1920, s.79-83 oraz Prasa mniejszościowa w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939, s. 103-115.

  Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej w Gdańsku w latach 1891-1920, "Acta Cassubiana" 1, Gdańsk 1999, s. 13-32. [recenzja] Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918), red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń 1996, "Zapiski Historyczne" 64, 1999, z. 1, s. 214-216.

  [recenzja] J.Borzyszkowski (C. Obracht-Prondzyński - współautor 6 artykułów), Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów i kultury regionu. Gdańsk 1999, "Acta Cassubiana" 1, Gdańsk 1999, s. 373-378.

  [sprawozdanie] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu (15-18 IX 1999), "Acta Cassubiana" 1, Gdańsk 1999, s. 443-446.

  Wspomnienie o prof. Konradzie Wojanowskim, "Wokół Starej Oliwy", dodatek do 196 numeru "Głosu Wybrzeża" z 7 X 1999, s. 14-15.

  Omówienie źródeł i stan badań [dot. rozdz. oprac. przez A.R. w t. IV vol.1 i 2 Historii Gdańska], [w:] Historia Gdańska, t. IV, vol. 2, Sopot 1999, s. 378-379.

  [współautor] Charakterystyka okresu 1815-1945, w: Historia Gdańska, t. IV, vol. 2, Sopot 1999, s. 367-373.

  2000

  Gdańsk zapomniany... Szkice z dziejów miasta 1914-1939, Gdańsk 2000, ss. 144.

  Oliwska batalia. Nieznany fragment walk pod Gdańskiem w 1813 r. 'Wokół Starej Oliwy', dodatek do 200. numeru "Głosu Wybrzeża" z 13,14,15 X 2000 r., s. 12.

  [recenzja] R. Michalski, Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948, Toruń 1999, "Acta Cassubiana" 2, Gdańsk 2000, s. 333-338.

  [recenzja] J. Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914, Gdańsk 1999, "Acta Cassubiana" 2, Gdańsk 2000, s. 339-345.

  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Zamiejscowy w Iławie, "Gazeta Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku" 12, 1 X 2000, s. 4.

  2001

  Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej w Gdańsku w latach 1891-1920, [w:] Przełomy w historii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku, Pamiętniki, t. III, cz. 4, Toruń 2001, s. 49-63.

  Potrzeby Pomorza Kaszubskiego. Memoriał gen. dyw. Leona Berbeckiego, dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu z dnia 13 czerwca 1927 r. ), "Acta Cassubiana" 3, Gdańsk 2001, s. 209-229.

  Relacyja ze Gdańska o pogromieniu pod Oliwą de die 12 Novembris A.D. 1697 spisana, 'Wokół Starej Oliwy', dodatek do 49. numeru "Głosu Wybrzeża" z 9, 10, 11 III 2001 r., s. 16.

  [recenzja] M. Wojciechowski, Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939). Zbiór studiów, Toruń 2000, ss. 574, "Rocznik Gdański" 61, 2001, z. 1, s. 162-164.

  [recenzja] E. Wiszka, Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939, Toruń 2001, "Acta Cassubiana" 3, Gdańsk 2001, s. 275-279.

  2002

  Emigracja rosyjska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939) [tekst poszerzony i uzupełniony], [w:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, red. R. Backer i Z. Karpus, Łódź 2002, s. 329-360.

  Plan sanacji i aktywizacji propagandy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, [w:] Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, red. R.. Gaziński, A. Gut, Szczecin 2002, s. 357-370

  Żaków. Bożonarodzeniowe obyczaje, "Kurier Iławski" nr 1 z 23 XII 2002, s. 11.

  A tu Nowy Rok za pasem..., "Kurier Iławski" nr 2 z 31 XII 2002 r., s. 26.

  [recenzja] W. Pepliński, Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego. Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze, Gdańsk 2002, "Studia Medioznawcze" 3 (8), 2002, s. 176-179.

  2003

  Żukowo w latach 1818-1920, [w:] Dzieje Żukowa, Żukowo 2003, s. 141-172.

  Problemy demograficzne i społeczne miasta Gniewu w latach 1820-1920, [w:] Życie społeczne mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego i Warmii od XVII do XX wieku, red. A. Romanow, "Zeszyty Naukowe SWPW w Płocku", vol. 23, Płock 2003, s. 101-123.

  Polacy w Gdańsku w latach 1815-1939, [w:] Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, red. M. Dymnicka, Z. Opacki, Warszawa 2003, s. 119-128.

  [recenzja] J. Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, Gdańsk - Karsin 2001, "Zapiski Historyczne" 58, 2003, z. 1, s. 171-174.

  [współautor] Przedsłowie, [w:] Życie społeczne mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego i Warmii od XVII do XX wieku, red. A. Romanow (=Zeszyty Naukowe SWPW w Płocku, vol. 23), Płock 2003, s. 5-7.

 • prof. dr hab. Zygmunt Szultka


 • prof. dr hab. Zygmunt SzultkaZakład: Historii Nowożytnej i Archiwistyki 
  stanowisko: profesor
  pokój: 131
  telefon: 444 33 21
  e-mail: 
  konsultacje:
  Profesor Zygmunt Szultka studiował na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Pracę magisterską pt. Struktura społeczno-ekonomiczna obywateli Torunia w latach 1703-1792 przygotował na seminarium historii Polski XVI-XVIII wieku pod kierunkiem prof. Jerzego Wójtowicza. Po studiach pracował kolejno w: Muzeum Stutthof w Sztutowie (1967-1968), redakcji dziennika "Głos Koszaliński" w Koszalinie (1968), Archiwum Państwowym w Koszalinie (1968-1969) i Archiwum Państwowym w Słupsku, na stanowisku kierownika (1969-1975). Przez następne półtora roku był pracownikiem Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego w Koszalinie, by w 1977 roku przejść do stacji naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku. W 1983 został zatrudniony w Instytucie PAN w Warszawie, w Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich w Poznaniu. Równolegle z pracą zawodową prowadził badania naukowe. W pierwszych latach były one bardziej funkcją ówczesnych możliwości niż wykrystalizowanych zainteresowań. Od 1971 roku prof. Z. Szultka podjął badania nad dziejami Słupska, przygotowując dysertację doktorską pod kierunkiem naukowym prof. Stanisława Gierszewskiego pt. Kierunki rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, która ukazała się drukiem w 1981 roku pt. Rzemiosło i handel Słupska w drugiej połowie XVII i XVIII wieku.

  Od przejścia do Instytutu Historii PAN do chwili obecnej zainteresowania prof. Z. Szultki koncentrują się na trzech problemach: dziejach Pomorza Zachodniego, głównie jego Brandenbursko-Pruskiej części w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, historii państwa brandenbursko-pruskiego w tym samym okresie oraz szeroko pojętej kaszubszczyzny na Pomorzu Zachodnim od reformacji po 1945 rok. W ramach badadań nad ostatnią problematyką przygotował rozprawę habilitacyjną pt. Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Warszawa etc. 1991, za którą uzyskał nagrodę Wydziału I. PAN oraz 'I nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za 1991 rok'. Na wspomnianej tematyce koncentrują się też prace: Studia na rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1992 oraz Piśmiennictwo polskie i kaszubskie od XVI do XIX wieku, Poznań 1994, wreście syntetyczne opracowanie Ludność Kaszubska na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX wieku, w: Historia Pomorza pod red. Gerarda Labudy, t. III (1815-1850), cz. 2, oprac. Janusz Jasiński przy współudziale Z. Szultki, Poznań 1996, s. 170-193, za które prof. Szultka otrzymał nagrodę zbiorową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W ramach badań nad dziejami Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku prof. Z Szultka przygotował przy współudziale prof. J. Jasińskiego i prof. A. Wielopolskiego oraz dr. D. Łukasiewicza Historię Pomorza pod red. G. Labudy, t. II (do roku 1815), cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648-1815, Poznań 2003 oraz monografie: Książe Ernest Bogusław von Croy (1620-1684), Słupsk 1996, Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811), Gdańsk 1992, Historia Bytowa pod red. Z. Szultki, Bytów 1998, oraz Szkice historyczne o dawnej Łebie, Gdańsk-Łeba 2000. Ponadto do druku zostały oddane dwa tomy Źródeł do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do 1945 roku pod red. B. Wachowiaka.

  Na dorobek związany z dziejami państwa brandebursko-pruskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku składają się opublikowane studia i artykuły oraz będący w końcowym stadium opracowania tom II Historii Prus. Prusy monarchią absolutną (1701-1806), pod red. B. Wachowiaka.

  Obecnie prof. Z. Szultka pełni funkcje członka Rady Naukowej Instytutu Historii PAN oraz przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 • prof. dr hab. Jerzy Trzoska


 • prof. dr hab. Jerzy Trzoska Zakład: Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
  stanowisko: profesor
  pokój: 977b
  telefon: 444 33 27
  e-mail: 
  konsultacje:
   
  Dysertację doktorską pt. Gdańskie młynarstwo i piekarnictwo w II połowie XVII i w XVIII wieku, przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. Edmunda Cieślaka, obronił w 1970 roku. Przewód habilitacyjny zamknął na Uniwersytecie Gdańskim, zdając kolokwium w 1989 roku. Temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Żegluga, handel i rzemiosło w Gdańsku w II połowie XVII i XVIII wieku.

  Tematyka artykułów prof. Trzoski obejmuje głównie społeczno-gospodarcze dzieje Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień życia cechowego, zwłaszcza zjawisk świadczących o narastaniu kryzysu systemu korporacyjnego, sprzeczności wywołanych pogłębiającymi się procesami dyferencjacji majątkowej, zagrożeń ze strony konkurencji pozacechowej. Część opracowań dotyczy tematyki kontaktów handlowych największego poru Rzeczypospolitej szlacheckiej - Gdańska, z partnerami w strefie bałtyckiej, przede wszystkim w latach konfliktów wojennych na wodach mórz północno-zachodniej Europy ("potop", wielka wojna północna, wojna rosyjsko-szwedzka z lat 1741-1743). W tych studiach szczególnie wyeksponowano znaczenie wymiany towarowej pomiędzy Polską a Szwecją, wykazując jej wagę dla wzajemnych stosunków gospodarczych. Osobne miejsce w opracowaniach zajmuje naświetlenie roli gdańskich instytucji bankowych w funkcjonowaniu bałtyckiego ośrodka handlowo-portowego.

  Odrębną dziedzinę zainteresowań naukowych prof. Trzoski, znajdującą odbicie w publikacjach, stanowią kwestie związane z obecnością spraw morskich w polityce Rzeczypospolitej doby saskiej. W tej dziedzinie wykorzystanie mało lub wcale nie przebadanych materiałów archiwalnych z Drezna, umożliwiło ukazanie skomplikowanych uwarunkowań polityczno-militarnych związanych z próbami utworzenia morskiej siły zbrojnej pod banderą królów Rzeczypospolitej. Generalnie tematyka publikacji książkowych jest pełniejszym rozwinięciem lub ukoronowaniem badań podejmowanych w artykułach. Monografia o gdańskim młynarstwie i piekarnictwie w II połowie XVII i XVIII wieku (1973) ukazuje całokształt przemian społeczno-gospodarczych w tych ważnych dziedzinach produkcji, uwypuklając zjawiska świadczące o postępującym rozkładzie systemu korporacyjnego, coraz wyraźniej niedostosowanego do funkcjonowania w ramach rozwijającego się dynamicznie układu preindustrialnego. Książka pt. Dzieje gdańskiego statku "Fortuna" (1712-1731), Gdańsk 1979, jest pierwszą w polskiej historiografii monografią statku handlowego, ukazującą losy pewnego żaglowca na tle burzliwych wydarzeń militarno-politycznych epoki, z wyeksponowaniem elementów składających się na codzienną eksploatację ówczesnych jednostek handlowych.

  Praca na temat Żegluga, handel i rzemiosło w Gdańsku w II połowie XVII i w XVIII wieku (1989) stanowi, udokumentowaną szerokimi badaniami krajowymi i zagranicznymi, syntezę dziejów najważniejszych dziedzin funkcjonowania gdańskiego kompleksu miejsko-portowego, w powiązaniu z sytuacją polityczno-gospodarczą Rzeczypospolitej, jak też z wydarzeniami w tych rejonach Europy, które silnie oddziaływały na zjawiska koniunktury lub recesji w ekonomice gdańskiej. Publikacja Kaprzy króla Augusta Mocnego (1716-1721) - wydana w 1993 roku - stanowi próbę pogłębionej analizy całokształtu przedsięwzięć pierwszego z królów dynastii saskiej, który uwikłany w spory z Piotrem I, usiłował podporządkować sobie, narzuconą Gdańskowi przez potężnego cara, inicjatywę wystawienia eskadry okrętów kaperskich.

  Dalsze plany badawcze prof. Trzoski są kontynuacją problematyki już opracowanej: 1) Handel polsko-szwedzki w latach 1650-1737. Z racji zachowania w archiwach szwedzkich bardzo bogatego materiału statystyczno-źródłowego, jest planowane rozszerzenie tematyki badawczej na kontakty żeglugowo-handlowe Szczecina z portami szwedzkimi, zwłaszcza Sztokholmem; 2) Stosunki żeglugowo-handlowe Gdańska z portami wschodnio-pruskimi w II połowie XVII i w XVIII wieku. Studia nad wymienionymi zagadnieniami stanowią część prac przygotowawczych do ewentualnego podjęcia inicjatywy wydania kilkutomowej syntezy Historii handlu morskiego Polski (praca zbiorowa)

 • dr Hieronim Kaczmarek


 • Zakład: Archeologii
  stanowisko: adiunkt
  pokój:
  telefon: 
  e-mail: 
  konsultacje:
 • prof. dr hab. Stefan Zawadzki


 • stanowisko: profesor
  pokój: 083
  telefon: 444 33 13
  e-mail: 
  konsultacje:

  PUBLIKACJE (bibliografia pełna):

  1974

  Studium nad rozmieszczeniem urartyjskich terytoriów wokół jeziora Sewan, [w:] Roczniki

  Historyczne 40, 1974, s. 1-17.

  1977

  Some Remarks Concerning the Property of the Eanna Temple in Uruk (7th c. B.C.), [w:] Folia

  Orientalia 18, 1977, s. 187-197.

  1978

  [recenzja] S. Parpola, Letters from Assyrian Scholars to the King Esarhaddon and

  Assurbanipal, Part II A: Introduction and Apendixes, Kavelaer-Neukirchen-Vluyn 1971, [w:]

  Eos 66, 1978, s. 175-176.

  1979

  The Economic Crisis in Uruk during the Last Years of Assyrian Rule in the Light of the so-

  Called Nabu-uşalli Archives, [w] Folia Orientalia 20, 1979, s. 175-184.

  1980

  Oriental and Greek Tradition about the Death of Sennacherib, [w:] State Archives of Assyria

  Bulletin IV, 1990, s. 69-72.

  Neo-Assyrian Temple Sacrifice: 1. reseti, [w:] Rocznik Orientalistyczny 41, 1980, s. 151-155.

  1981

  Podstawy gospodarcze nowoasyryjskiej świątyni, Poznań 1981.

  Lohnnormen für die Tempelarbeiter in Babylonien in der Herrschaftszeit chaldäischer und

  persischer Könige, [w:] Studia Historiae Oeconomicae 16, 1981, s. 71-80.

  Kult bóstw w państwie nowoasyryjskim (935-609 p.n.e.) w świetle kar finansowych zawartych w dokumentach praktyki prawnej, [w:] Eos 69, 1981, s. 221-233.

  [recenzja] Mass Deportation and Deportees in the Assyrian Empire, Wiesbaden 1979, [w:]

  Eos 69, 1981, s. 331-333.

  [recenzja] E. Salonen, Neubabylonische Urkunden verschiedenen Inhalts II, Ser. B, T. 199,

  Helsinki 1976, [w:] Eos 69, 1981, s. 149-151.

  [recenzja], M. Popko, Religie hetyckiej Anatolii, Warszaw 1978, [w:] Przegląd

  Orientalistyczny 118, 1981, s. 173-174.

  1982

  Offerings in the Neo-Assyrian Empire. Some remarks, [w:] Gesellschaft und Kultur im alten

  Vorderasien, (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 15), Berlin 1982, s. 247-

  254.

  1983

  'Assyriaka' Ktezjasza z Knidos w świetle badań orientalistycznych, [w:] Eos 71, 1983, s. 215-

  242.

  Kryzys i upadek państwa nowoasyryjskiego a przemiany polityczne w Uruk, [w:] Antiquitas

  IX (Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 497, Wrocław 1983), s. 215-232.

  1984

  Z badań nad dziejami Medii i Persji w świetle 'Persika' Ktezjasza z Knidos, [w:] Eos 72,

  1984, s. 45-57.

  Herodotus' Assyrian History, [w:] Eos 72, 1984, s. 253-267.

  Herodot o dziejach Asyrii i Babilonii a problem świadomości historycznej Babilończyków,

  [w:] Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 115-119.

  [recenzja] D. B. Weisberg, Texts from the Time of Nebuchadnezzar, Yale Oriental Series vol.

  XVII, New Haven and London 1980, [w:] Eos 72, 1984, s. 423-429.

  [recenzja] E. Salonen, Neubabylonische Urkunden verschiedenen Inhalts III, Setr. B, T. 206,

  Helsinki 1980, [w:] Eos 72, 1984, s. 207-209.

  1985

  The Foundry of the Neo-Assyrian Temple, [w:] Eos 73, 1985, s. 101-130.

  1986

  Babylonian Chronicle BM 25127, 1-17, [w:] Eos 4, 1986, s. 337-343.

  New Data Concerning 'qipu' and 'šangu' of the Ebabbar Temple in Sippar in the Neo-

  Babylonian and Early Persian Periods, [w:] Eos 74, 1986, s. 85-89.

  1987

  Gubaru: A Governor or a Vassal King of Babylonia?, [w:] Eos 75, 1987, s. 69-86.

  Errors in the Neo-Babylonian Business and Administrative Documents and Problems of their

  Dletion, [w:] Orientalia Varsoviensia I, 1987, s. 15-21.

  1988

  The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in the Light of Nabopolassar

  Chronicle, Poznań-Delft 1988.

  Umman-manda: Bedeutung des Terminus und Gründe seiner Anwendung in der Chronik von

  Nabopolassar, [w:] ŠULMU Papers on the Ancient Nar East Presented at International

  Conference of the Socialist Countries (Prague, Sept. 30-Oct.3, 1986), Prague 1988 (ed. by P.

  Vavrouéek and V. Soucek), s. 379-397.

  Who was the supreme god of Calah after 800 B.C.? , [w:] Folia Orientalia 24, 1987, s. 23-28.

  1989

  The First Year of Nabopolassar's Rule according to the Babylonian Chronicle BM 25127,

  [w:] Journal of Cuneiform Studies 41, 1989, s. 57-64.

  1990

  Great Families of Sippar during the Chaldean and Early Persian Periods (626-482 BC) , [w:]

  Revue d'Assyriologie 84, 1990, s. 17-25.

  Notes on the Dating of Three Documents from the Yale Collection: YOS 17 104, 170, and

  254, [w:] Journal of Cuneiform Studies 42, 1990, s. 86-87.

  Ein wichtiges Fehler in der neubabylonischen Chronik BM 21946 und seine Folgen: das

  Krönungsdatum Nebukadnezzar II, [w:] Altorientalische Forschungen 17, 1990, s. 100-106.

  1991

  Ironsmiths, Bronzesmiths and Goldsmiths in the Neo-Babylonian Texts from Sippar.

  Contributions to Studies on Babylonian Society in the secend of first Millenium B.C., [w:]

  Welt des Orients 22, 1991, s. 21-47.

  1992

  The Date of the Death of Darius I and the Recognition of Xerxes in Babylonia, [w:] Nouvelles

  Assyriologiques Bréves et Utilitaires 1992, No 39 (cyt. dalej jako NABU)

  YOS XVII 113: a Document from the Time of Nebuchadnezzar III, [w:] NABU 1992, No 62.

  Wielkie rodziny Sipparu w okresie chaldejskim i wczesnoperskim (826-482 p. n. e.), [w:]

  Antiquitas XVI, 1992, s. 165-174.

  1993

  [redakcja wespół z J. Zabłocką] Šulmu IV: Everyday Life in the Ancient Near East, Papers

  presented at the International Conference, Poznań 19-22 September 1989, Poznań 1993.

  [redakcja] Xenia Posnaniensia (wspólnie z L. Mrozewiczem) - opracowanie zeszytów

  1. M. Wäfler, Ta'idu - stolica państwa Mitanni (1993)

  2. A. L. Millard, Wyprawa Senacheryba przeciwko Ezechiaszowi (1994)

  3. A. I. Ivanczik, Kimmeriowie: archeologia a żródła pisane (1995)

  4. P. Calmeyer, Impresje irańskie (1997)

  Political Situation in Babylonia during Amel-Marduk's Rule, [w:] Šulmu IV: Everyday Life in

  the Ancient Near East, Papers presented at the International Conference, Poznań 19-22

  September 1989, (ed. J. Zabłocka, S. Zawadzki), Poznań 1993, pp. 309-31.

  Wspomnienie o Julii Zabłockiej, [w:] ŠULMU IV, s. 1-4.

  Bibliografia prac Prof. Julii Zabłockiej, [w:] ŠULMU IV, s. 5-8.

  Religia a polityka w państwie nowoasyryjskim, [w:] Religie w świecie starożytnym, Toruń

  1993, s. 21-31.

  [recenzja] G. Frame, Babylonia 689-627 B.C. A Political History, Nederlands Institut voor

  het Nabije Oosten, Istanbul/Leiden 1992, [w:] Orientalia 62, 1993, s. 448-452.

  1994

  Julia Zabłocka, [w:] Archiv für Orientforschung 40/41, 1993/1994, s. 342.

  Das Eponymat von Aššur-gimilli-tirri im Lichte der Berliner Eponymen-List Cc, [w:] State

  Archives of Assyria Bulletin VIII, 1994, s. 43-52.

  The Revolt of 746 B.C. and the Coming of Tiglath-Pileser III to the Throne, [w:] State

  Archives of Assyria Bulletin VIII, 1994, s. 53-54.

  The First Persian Journey of Itti-Marduk-balaţu, [w:] Archaeologiche Mitteilungen aus Iran

  27, 1994, s. 123-126.

  Bardiya, Darius and Babylonian Usurpers in the Light of the Bisitun Inscription and

  Babylonian Sources, [w:] Archaeologiche Mitteilungen aus Iran 27, 1994, s. 127-145.

  [recenzja] H. Hunger, Astrological Reports to the Assyrian Kings (State Archives of Assyria,

  vol. VIII), Helsinki 1992, [w:] ZA 84, 1994, s. 308-310.

  1995

  NER 18 and NER 70 as a Source for the Topography of Babylonia, [w:] Altorientalische

  Forschungen 22, 1995, s. 240-246.

  Is there a Document dated to the Reign of Bardiya II (Vahyazdal’ta)? , [w:] NABU 1995, No

  48.

  Chronology of the Reign of Nebuchadnezzar III and Nebuchdnezzar IV, [w:] NABU 1995, No 48.

  BM 63282 - the Earelist Babylonian Text dated to the Reign of Nebuchadnezzar IV, [w:]

  NABU 1995, s. 49-50.

  Two 'misssing' Document from the British Museum Collection 83-1-18 rediscovered, [w:]

  NABU 1995, s 50-51.

  Unusual Writing of Cyrus' Name, [w:] NABU 1995, s. 51-51.

  A Contribution to the Chronology of the Last Days of the Assyrian Empire, [w:] Zeitschrift für Assyriologie 81, 1991, s. 67-73.

  Hostages in Assyrian Royal Inscriptions, [w:] Immigration and Emigration within the Ancient

  Near East, Festschrift E. Lipiński, (Orientalia Lovaniensia Analecta 65, 1995), s. 449-458.

  [recenzja] F. M. Fales, J. N. Postgate, Imperial Administrative Records, Part I, Palace and

  Temple Administration (State Archives of Assyria, vol. VII), Helsinki 1992, [w:] Zeitschrift für Assyriologie 85, 1995, s. 145-148.

  [recenzja] C. Wunsch, Die Urkunden des babylonischen Geschäftsmannes Iddin-Marduk. Zum

  Handel mit Naturalien im 6. Jahrhundert v. Chr., vol. 3a und 3b Groningen 1993, [w:]

  Orientalistische Literaturzeitung 90, 1995, s. 282-284.

  1996

  'Mane, Tekel, Fares'. Zródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań 1996.

  Ze studiów nad chronlogią Babilonii (koniec VII - początek V w. przed Chr., Poznań 1996, 2

  wyd. 1997.

  [redakcja] J. Wolski, Imperium Arsacydow, Poznań 1996.

  Two Neo-Assyrian Documents from 562 B.C., [w:] Zeitschrift für Assyriologie 86, 1996, s.

  217-219.

  Another Babylonian 'Prebend Text' from the British Museum, [w:] Archiv für Orientforschung

  42-43, 1995-1996, s. 210.

  Cztery nowoasyryjskie teksty z Wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego, [w:] Scripta

  Minora 1 (Publikacje Instytutu Historii UAM 5, pod red. B. Lapisa, Poznań 1996), s. 13-23.

  Cyrus-Cambyses Coregency, [w:] Revue d'Assyriologie 90, 1996, s. 171-184.

  [recenzja] A. I. Ivantchik, Les Cimme;riens au Proche-Orient, Orbis Biblicus et Orientalis,

  127, Fribourg Suisse/Göttingen 1993, [w:] Orientalia 65, 1996, s. 46-49.

  [konsultacja naukowa] O. Keel, Pieśń nad Pieśniami, Poznań 1996.

  1997

  [recenzja] H. R. Sack, Neriglisar - King of Babylon, Wiesbaden 1994, [w:] Orientalia 66,

  1997, s. 111-116.

  [recenzja] A. L. Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612 BC, (State Archives of

  Assyria Studies II), Helsinki 1994, [w:] Rocznik Orientalistyczny, 1995, s. 139-144.

  The Question of King's Eponymate in the latter half of the 8th Century- the 7th century B.C.,

  [w:] Assyria 1995, Helsinki 1997, 383-389.

  BM 54209: A Document from the Reign of Nabonidus, [w:] Rocznik Orientalistyczny 51,

  1996/1998, s. 33-41.

  The Circumstances of Darius II' Accssion in the Light of BM 54557 as against Ctesias'

  Account, [w:] Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap, Ex Oriente Lux No

  24 (1995-1996), Leiden 1997, 45-49.

  A Contribution to the Understanding širkutu in the Light of a Text from the Ebabbar Archive,

  [w:] Altorientalische Forschungen 24, 1997, s. 226-230.

  [konsultacja naukowa] I. Finkel, Zarys medycyny starożytnej Mezopotamii, Poznań 1997

  1998

  Document from the second Year of Sin-šar-iškun, [w:] Written on Clay and Stone. Ancient

  Near Eastern Studies Presented to Krystyna Szarzyńska on the Occasion of her 80th Birthday,

  Warsaw 1998, 109-112.

  [recenzja] M. Jursa, Die Landwirtschaft in Sippar in neubabylonischer Zeit (Wiener Institut

  für Orientalistik der Universität Wien 1995), [w:] Orientalistische Literaturzeitung 93, 1998,

  s. 641-647.

  1999

  Patinnu = TÚG.MURUB.ÍB.LA, [w:] NABU 1997, No 16.

  The Neo-Babylonian Sippar in the Light of Prosopographical Studies (review of A.C.V.

  Bongenaar, The Neo-Babylonian Ebabbar Temple at Sippar: its Administration and its

  Prosopography, Leiden 1997, [w:] Bibliotheca Orientalis 66, 1999, s. 273-308.

  2000

  Izrael, [w:] Encyklopedia Britannica, ed. polska, s. 63-67.

  Nar Kuraš, [w:] Assyriologia et Semitica Festschrift für Joachim Oelsner (Alter Orient und

  Altes Testament, Bd 252, 2000), s. 599-602.

  Zazannu and Sušan in the Neo-Babylonian Texts from the Şahit-gine family, [w:] Variatio

  Delectat Iran und der Westen Gedenkschrift für Peter Calmeyer, (Alter Orient und Altes

  Testament Bd 272, Münster 2000), s. 723-744.

  BM 74675 - A Neo-Babylonian Texts concerning the Clothing Ceremony in Sippar, [w:] Studi

  Sul Vicino Oriente Antico dedicati alla memeria di Luigi Cagni, Napoli 2000, s. 1215-1218.

  A Neo-Babylonian Tablet with Aramaic Caption, [w:] Wiener Zeitschrift für die Kunde des

  Morgenlandes 90, 2000, s. 219-222.

  2001

  [Przekład z j. angielskiego na j. polski] E. Lipiński, Języki semickie rodziny afroazjatyckiej.

  Zarys ogólny, Poznań 2001, s. 108.

  [współautor M. Jursa, Wien] Samaš-tirri-kuşur, a smith manufacturing weapons in the

  Ebabbar temple at Sippar, [w:] Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 91, 2001,

  s. 347-363.

  [współautor recenzji H. Sack] Cuneiform Documents from the Chaldean and Persian Periods,

  Selingsgrove,London-Toronto, [w:] Orientalia 70, 2001, s. 137-141.

  New Data Concerning High Officers from the Neo-Babylonian Period, [w:] NABU 2001, Nr

  60 (s. 57-59).

  2002

  Mezopotamia, [w:] Encyklopedia Britannica, ed. pol., t. 26, 2002, s. 222-244.

  Miscellanea Sipparica, [w:] NABU 2002, s. 52-56.

  Nabonid, [w:] Britannica, ed. polska, t. 27, 2002, s. 95-96.

  Nabuchodonozor II, [w:] Britannica, ed. polska, t. 27, 2002, s. 98-99. [konsultacja naukowa]

  M. Jursa, Prywatyzacja i zysk? Przedsiębiorcy a gospodarka instytucjonalna w Mezopotamii

  od 3 do 1 tysiąclecia przed Chr., Poznań 2002

  2003

  Nebuchadnezzar and Tyre in the Light of New Texts from the Ebabbar Archives in Sippar,

  [w:] Eretz-Israel Archeological, Historical and Geographical Studies. Hayim and Miriam

  Tadmor Volume 27, 2003, s. 176-181.

  Bookkeeping Practices at the Eanna Temple in Uruk in the Light of the Text NBC 4897, [w:]

  Journal of the Cuneiform Studies 55 (2003) 149-173.

  2004

  Payment in Wool in the Economy of the Ebabbar Temple at Sippar, [w:] Revue d’

  Assyriologie 96 (2002, faktycznie 2004) 149-167.

  2005

  The building project north of Sippar in the time of Nabonidus, [w:] H. D. Baker, M. Jursa

  (wyd.), Approaching the Babylonian Economy. Proceedings of the START Project

  Symposium Held In Vienna, 1-3 July 2004 (Veröffentlichungen zur Wirtschaftsgeschichte

  Babyloniens Im. Jahrtausend v. Chr., Bd 2; Alter Orient und Altes Testament, Bd 330,

  Münster 2005) 381-392.

  2006

  Król i świątynia w okresie nowobabilońskim, [w:] D. Szudra (red.), Tempus nostrum est.

  Księga pamiątkowa ku czci Prof. Edwarda Włodarczyka, Szczecin 2006, s. 207-222.

  Garments of the Gods. Studies on the textile industry and the pantheon of Sippar according to

  the texts from the Ebabbar archive, Orbis Biblicus et Orientalis, vol. 218, Fribourg- Göttingen

  2006, s. XXXIII+ 254.

  2007

  [Przekład z j. angielskiego na j. polski] F. Joannès, Historia Mezopotamii w I. tysięcleciu

  przed Chrystusem, Poznań 2007.

  2008

  Nebuchadnezzar's campaign in the 30th year (575 B.C.): a conflict with Tyre?, [w:] M.

  Cogan, D. Kahn (red.), Treasures on camels' humps: historical and literary studies from the

  ancient Near East presented to Israel Eph`al, Jerusalem 2008.

  2009
  A Document concerning Sale of an Ass from Persian Sippar, w: KASKAL 6 (Padova 2009), 212-222.
  Język religijny nowobabilońskich Inskrypcji królewskich (koniec
  VII-Vi w. przed Chr.), w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście
  teologicznym i kulturowym), t. IV, Poznań 2009, 317-324.
  The archive of the Rabâ-¡a-Ninurta family from Babylon:
  business and family relations as revealed by BM 55482, w: Here and There across the Ancient Near East. Papers Presented to K. Łyczkowskiej, W-wa 2009, 271-281.
  2010

   Garments in Non-Cultic Contexts (Neo-Babylonian Period), in: C. Michel and M.-L. Nosch (eds), Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennia BC, Oxford 2010, 409-429.

  Przyczynek do okoliczności upadku państwa nowobabilońskiego  w świetle nowych danych o realizacji dekretu Nabonida (Kronika Nabonida-Cyrusa col. III 8-12), w: E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon. S. Sprawski (red.), Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków 2010, 61-70.


  W druku:

  The Hindanaeans in the Neo-Babylonian Empire, 42 str. maszynopisu,
  złożone do druku w materiałach z Rencontre Assyriologique
  Internationale, St. Petersburg 2007.
  Marriage of convenience; the case of Tappashshar, str. 21,
  złożone do druku w materiałach z Rencontre Assyriologique
  Internationale, Paryż 2009.
  The End of the Neo-Babylonian Empire: new data concerning
  Nabonidus' order to send the statues of gods to Babylon (9
  str., złożone do druku w Journal of the Near Eastern Studies, Chicago).

 • prof. dr hab. Edward Rymar


 • prof. dr hab. Edward Rymar Zakład:  Historii Średniowiecznej
  stanowisko: profesor
  pokój: 132
  telefon: 444 33 22
  e-mail: 
  konsultacje:
   
  Badania naukowe prof. Rymara skupiły się początkowo na najbliższym mu regionie (praca magisterska o dziejach Pyrzyc w średniowieczu). Pierwsze prace drukował w roczniku Zeszyty Pyrzyckie (1967-1973). Po 1970 r. zajął się dziejami Nowej Marchii w wiekach średnich, drukując pierwsze rozprawy (jak o opactwie cystersów w Bierzwniku). W 1973 r. przeorientował się na genealogię dynastyczną, którą interesował się już w czasach studenckich. Plonem dwunastoletnich badań nad rodzinami panującymi na Pomorzu było wiele rozpraw, w tym doktorat w 1977 r. (O rzekomym księstwie sławieńsko-słupskim w XII- XIII w. - rozprawa nie drukowana) pod kierunkiem prof. Gerarda Labudy (UAM Poznań) i wreszcie dwutomowy Rodowód książąt pomorskich, złożony do druku w 1986 r., wydany dopiero w latach 1995-1996. Rozprawy genealogiczne i Rodowód stały się podstawą pomyślnego postępowania habilitacyjnego w 1996 r. (Uniwersytet Gdański). Od 1985 r. drukuje kolejne rozprawy inaczej niż dotąd objaśniające prawnopolityczne stosunki Polski z Rzeszą Niemiecką w średniowieczu (sprowadzając je do praw zwierzchniczych Niemiec nad Wielkim Pomorzem i Śląskiem), a w związku z tym rewiduje utrwalone opinie o zasadach testamentowych Bolesława Krzywoustego (kwestionuje zasadę senioratu na rzecz primogenitury w najstarszej linii śląskich potomków Władysława II). Powraca jednak ciągle do tematyki nowomarchijskiej na łamach periodyków, także w wydawnictwach książkowych (Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa. Szkice historyczne, Gorzów 1999). Nie stroni od regionalistyki popularnej. Od 1991 r. popularyzuje historię swego regionu na łamach miesięcznika Gazeta Ziemi Pyrzyckiej. W 1996 r. zredagował tom Widuchowa nad Odrą. Z dziejów dawnych i nowych (wyd. Pyrzyce 1997), w 1998 r. tom Banie nad Tywą. Z dziejów ziemi bańsko-swobnickiej (wyd. Pyrzyce 1999), pisząc tam większość tekstów.

  W planach badawczych rozległa monografia rycerstwa Nowej Marchii w wiekach średnich, suplement do Rodowodu książąt pomorskich, słownik geograficzno-historyczny Nowej Marchii w średniowieczu, dalsze rozprawy dotyczące prawnopolitycznych stosunków polsko-niemieckich i walki Piastów śląskich o należny im pryncypat polski w XII-XIV w.; rozprawy z dziejów Nowej Marchii, także opracowanie średniowiecznego kalendarza diecezji kamieńskiej; rozprawy o wpływach Fryzji na gospodarkę i kulturę umysłową Pomorza Zachodniego w średniowieczu.

   Lista publikacji:

  1964

  [maszynopis w bib. miej. w Pyrzycach] Początki i rozwój Pyrzyc, Pyrzyce 1964 (magisterium u prof. dr hab. Gerarda Labudy).

  1965

  [maszynopis w bib. miej. w Pyrzycach] Kronika powiatu pyrzyckiego, t. 1: 1945-1948, Pyrzyce 1965.

  [maszynopis w bib. miej. w Pyrzycach] Dzieje miasta Lipiany do 1945 r.

  1968

  Walki o Pyrzyce w 1945 r. we wspomnieniach uczestników wydarzeń oraz w świetle radzieckich dokumentów sztabowych, "Zeszyty Pyrzyckie" 1, 1968, s. 91-118 (pełne zestawienie źródeł w maszynopisie - w bibliotece miejskiej).

  Przywrócenie i nadanie nazw miejscowościom powiatu pyrzyckiego w latach 1945-1947, "Zeszyty Pyrzyckie" 1, 1968, s. 131-198.

  O lipiańskim prawie trunkowym, "Zeszyty Pyrzyckie" 1, 1968, s. 217-222.

  1969

  Granice i podziały administracyjne powiatu pyrzyckiego w l. 1945-1969, "Zeszyty Pyrzyckie" 2, 1969, s. 127-136.

  Okolice Pyrzyc i Stargardu w okresie wzmożonej agresji brandenburskiej na Pomorzu w drugiej połowie XIII w., "Zeszyty Pyrzyckie" 2, 1969, s. 89-100.

  O rabusiu z Czarnowa, "Zeszyty Pyrzyckie" 2, 1969, s. 211-214 (legenda historyczna).

  Wybór źródeł do dziejów Ziemi Pyrzyckiej, "Zeszyty Pyrzyckie" 2, 1969, s. 249-271.

  1970

  Rozwój Pyrzyc do końca XVIII wieku, "Zeszyty Pyrzyckie" 3, 1970, s. 53-104.

  Z dziejów miasta Lipian do 1945 r., "Zeszyty Pyrzyckie" 3, 1970, s. 105-118.

  Wybrane dokumenty z dziejów Ziemi Pyrzyckiej w okresie od marca do grudnia 1945, "Zeszyty Pyrzyckie" 3, 1970, s. 273-288.

  Chronologia ważniejszych wydarzeń z dziejów powiatu pyrzyckiego, "Zeszyty Pyrzyckie" 3, 1970, s. 289-305.

  1971

  Opactwo cysterskie w Bierzwniku, "Przegląd Zachodniopomorski" 1971, z. 3, s. 37-62.

  Pyrzyce i okolica podczas działań wojennych w 1478 r., "Zeszyty Pyrzyckie" 4, 1971, s. 21-26.

  Zaginione i opustoszałe osady wiejskie na obszarze powiatu pyrzyckiego w średniowieczu, "Zeszyty Pyrzyckie" 4, 1971 s. 139-156.

  Wybór źródeł do dziejów ziemi pyrzyckiej, cz. 2, "Zeszyty Pyrzyckie" 4, 1971, s. 227-248.

  1973

  Księstwa pomorskie wobec wojny polsko-krzyżackiej w latach 1431-1435, "Przegląd Zachodniopomorski" 1973, z. 4, s. 77-107.

  1974

  Burzliwe dzieje Ziemi Pełczyckiej (do końca XVI wieku), "Zeszyty Pyrzyckie" 5, 1972/3, s. 139-175.

  Osadnictwo wiejskie i własność ziemska na obszarze Ziemi Pyrzyckiej w XII-XV wiekach, "Zeszyty Pyrzyckie" 5, 1972/3, s. 185-257.

  Święta Studnia w Pyrzycach, "Zeszyty Pyrzyckie" 5, 1972/1973, s. 261-270.

  Wybór źródeł do dziejów Ziemi Pyrzyckiej, cz. 3.: Powiat w latach 1890-1939, "Zeszyty Pyrzyckie" 5, 1974, s. 361-381.

  1975

  Kilka uzupełnień do genealogii książąt zachodniopomorskich w XV-XVI wieku, "Przegląd Zachodniopomorski" 1975, z. 2, s. 175-186.

  1976

  Wartislaus Zlauinie. Przyczynek do rodowodu książąt zachodniopomorskich, "Zapiski Historyczne" 1976, z. 4, s. 9-26.

  Dzieje Ziemi Choszczeńskiej w XIII-XVII wieku, [w:] Ziemia Choszczeńska. Przeszłość i teraźniejszość, red. S. Lasek, Szczecin 1976, s. 39-95.

  [maszynopis] O księstwie sławieńsko-słupskim w XII-XIII wieku, Pyrzyce-Poznań 1976 (promocja prof. Gerarda Labudy; niedrukowana rozprawa doktorska).

  1977

  Ze studiów nad genealogią książąt Pomorza Gdańskiego w pierwszej połowie XIII wieku. Daty zgonów, "Zapiski Historyczne" 1977, z. 1, s. 7-26 (Polemika zob.: G. Labuda, Z badań nad genealogią książąt Pomorza Gdańskiego w XII i XIII w., "Rocznik Gdański" 1, 1981, s. 5-29, oraz liczne prace J. Sporsa. Replika, zob. t. 86).

  1978

  Przydomki Gryfitów zachodnio-pomorskich, "Mówią Wieki" 1978, nr 12, s. 34-37.

  Córki Sambora II księcia lubiszewsko-tczewskiego, "Rocznik Gdański" 38, z. 1, Gdańsk 1978, s. 37-55 (Polemika: K. Jasiński).

  [recenzja] Oskar Kossmann, Polnische Prinzessinnen auf pommerschen Thron?, 'Zeitschrift für Ostforschung' 25, 1976, H.3, s. 403-435, "Zapiski Historyczne" 43, 1978, z. 3, s. 140-142.

  Małgorzata, druga żona Barnima I., "Materiały Zachodniopomorskie" 21, 1975, s. 321-342.

  1979

  Rywalizacja o Ziemię Lubuską i kasztelanię międzyrzecką w latach 1319-1326 ze szczególnym uwzględnieniem stosunków pomorsko-śląskich, "Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka'" 1979, z. 4, s. 473-496.

  Zjazd w Kamieniu Pomorskim w końcu 1219 r. Świętoborzyce w ziemi chockowskiej i kołobrzeskiej, "Materiały Zachodniopomorskie" 22, 1976, s. 123-161.

  [recenzja] Ewa Rzetelska-Fleszko, Jerzy Duma: Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wartą a dolną Odrą. Wrocław 1977; Janusz Rieger, Ewa Wolnicz-Pawłowska: Nazwy rzeczne dorzecza Warty. Wrocław 1975, "Rocznik Gdański" 39, 1979, z. 1, s. 230-243.

  Czy Jadwiga żona Władysława Odonica była księżniczką pomorską?, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 13, 1979, z. 2, s. 35-59.

  Identyfikacja wsi 'Zambrisk' z dokumentu Henryka Brodatego (1236). Przyczynek do początków klasztoru cystersów w Zemsku (Bledzewie), "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 13, 1979, z. 2, s. 133-138.

  1980

  [maszynopis] Bibliografia regionu Pyrzyckiego, t. 1.: Druki obcojęzyczne XVI w. - 1978, (Maszynopis w MBP Pyrzyce, WiMBP Szczecin, Bibl. Muzeum Narod. Szczecin, Arch. Państw. w Szczecinie), Pyrzyce 1980, s. 145.

  Problem autentyczności dokumentu księcia gdańskiego Świętopełka z datą 20 stycznia 1205 r. i jego przydatności do badań nad dziejami Pomorza sławieńsko-słupskiego w pierwszej połowie XIII wieku, "Rocznik Gdański" 40, 1980, z. 1, s. 33-64.

  Królewna szwedzka Marianna na tronie zachodniopomorskim w latach 1238-1252, "Zapiski Historyczne" 45, 1980 z. 2, s. 7-24.

  1981

  Zatarg joannitów z miastem Chojna i rycerstwem Nowej Marchii, "Mówią Wieki" 1981, nr 2, s. 9-13.

  Dobrosława księżniczka zachodnio-pomorska, pani na Sławnie, potem Chockowie, oraz Audacja (Eudoksja) Piastówna, hrabina zwierzyńską, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 14, 1981, z. 2, s. 5-38.

  O pochodzeniu żon Warcisława I i Racibora I w powiązaniu ze stosunkami pomorsko-polskimi w pierwszej połowie XII wieku, "Materiały Zachodniopomorskie" 24, 1978, s. 169-190.

  Wójtowie Salzwedel i hrabiowie Chockowa i ich pokrewieństwo z dynastią Gryfitów pomorskich, "Materiały Zachodniopomorskie" 27, 1981, s. 235-259.

  [maszynopis] Bibliografia regionu pyrzyckiego, t. 2.: Druki polskie 1847-1890, Pyrzyce 1981, s. 321.

  1982

  Sprawa pochodzenia Ermengardy, drugiej żony Świętopełka gdańskiego, "Rocznik Gdański" 42, 1982, z. 1, s. 5-15.

  1983

  Nieco uwag o dziejach Nowej Marchii w okresie askańskim na marginesie książki Jerzego Walachowicza 'Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku', Warszawa-Poznań 1980, "Materiały i Studia do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 15, 1983, z. 1, s. 161-180.

  Niektóre aspekty dyskusji wokół początków dynastii książęcej na Pomorzu Nadwiślańskim, "Rocznik Gdański" 43, 1983, z. 1, s. 5-45.

  Henryk hrabia Kirchbe, szwagier Mściwuja II pomorskiego, "Zapiski Historyczne" 40, 1983, z. 1-2, s. 183-193.

  Uwagi o kompendium genealogii europejskiej (Europäische Stammtafeln, N.F., hrsg. v. Detlev Schwennicke, Marburg 1978-1980, Bd VII, VIII, I, "Studia Źródłoznawcze" 27, 1983, s. 203-206.

  Miejsca pochowania książąt pomorskich (XII-XVII w.), "Materiały Zachodniopomorskie" 29, 1983, s.145-207.

  1984

  Drahimska awantura. Epizod z okresu wojny golubskiej (1422-1424), "Mówią Wieki" 1984, nr 1, s. 19-24, 31.

  Przynależność polityczna wielkopolskich ziem zanoteckich między dolną Drawą i dolną Gwdą, oraz Wielenia, Czarnkowa i Ujścia w latach 1296-1368, "Roczniki Historyczne", 50, 1984, s. 39-83.

  Raz jeszcze w sprawie pełnoletności Sambora II. Odpowiedź G. Labudzie i J. Sporsowi, "Rocznik Gdański" 44, 1984, z. 1, s. 223-229.

  Wojna o krowę między Świdwinem i Białogardem (1469 r.), "Jantarowe Szlaki" 27, 1984, nr 4, s. 18-19.

  [maszynopis w bib. miej. w Pyrzycach] Kościół katolicki na obszarze Ziemi Pyrzyckiej od czasów reformacji do 1948 r., Pyrzyce sierpień - grudzień 1984, s. 245.

  [maszynopis] Reslawizacja nazw miejscowości na obszarze Ziemi Chojeńskiej i Mieszkowickiej w latach 1945-47, Pyrzyce 1984, s. 128.

  1985 .

  [recenzja] J. Pakulski: Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposa-żenie i rola polityczna w XII-XIV w., Warszawa 1980, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 16, 1985, z. 1, s. 163-168.

  Ród Drogosławiców-Bojtynów w Nowej Marchii i Wielkopolsce w powiązaniu z zabiegami Władysława Łokietka o odzyskanie ziem zanoteckich, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 16, 1985, z. 1, s. 25-44.

  Pochodzenie Zofii żony Warcisława III księcia pomorskiego na Dyminie, "Zapiski Historyczne" 50, 1985, z. 1, s. 3-13.

  [recenzja] Kompendium genealogii europejskiej ciąg dalszy (Europäische Stamm-tafeln, N.F. hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd II, III/1, Marburg 1984), "Studia Źródłoznawcze" 30, 1985, s. 183-186.

  Z dziejów katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim od czasów reformacji do 1945 r. (na przykładzie Ziemi Pyrzyckiej) , "Prezbiterium" 1985, nr 1/5, s. 41-55.

  [maszynopis w bib. miej. w Pyrzycach] Służba zdrowia w powiecie pyrzyckim w latach 1945-1948, Pyrzyce 1985, s. 27.

  Możni brandenburscy z końca XIII w. i pocz. XIV w., [w:] Joachim Zdrenka: Uwagi i uzupełnienia do VI tomu Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 16, 1985, z.1, s. 102-104.

  1986

  Próba identyfikacji Jakuba Kaszuby, zabójcy króla Przemysła II w powiązaniu z ekspansją branden-burską na północne obszary Wielko-polski, [w:] Niemcy - Polska w Średniowieczu, Poznań 1986, s. 203-222.

  Ocena ustalenia nazw miejscowych na obszarze dawnej Nowej Marchii przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych w latach 1946-1949 "Onomastica" 30, 1986, s. 51-68, 347-348.

  Pierwsza wyprawa Stefana Czarnieckiego na Pomorze Zachodnie (1657), "Mówią Wieki" 1986, nr 5, s. 10-15.

  Tajemnice Przywodzia n/Płonią, "Jantarowe Szlaki" 29, 1986, nr 2, s. 33-37.

  Henryk Przysławic z książąt obodrzyckich, kasztelan uznamski z przełomu XII i XIII, "Przegląd Zachodniopomorski" 1 (30), 1986, z. 3, s. 93-106.

  Dagome iudex jako organiczna część decyzji Mieszka I w sprawie podziału Polski na dzielnice. Reanimacja hipotezy o piastowskim rodowodzie dynastii pomorskiej, "Materiały Zachodniopomorskie" 32, 1986, s. 297-350.

  Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 1995, t. 1, s. 323; t. 2, s. 324.

  [maszynopis] Nazwy miejscowe południowo-zachodniego Pomorza (dawnej Nowej Marchii).

  1987

  Cystersi na terytorium Nowej Marchii przed i w trakcie jej tworzenia oraz ich stosunki z margrabiami brandenburskimi, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 193-210.

  Walka o Pomorze Gdańskie w latach 1269-1272 "Rocznik Gdański" 47, 1987, z. 1, s. 5-33.

  Prawnopolityczny stosunek Kazimierza Odnowiciela do Niemiec oraz termin odzyskania przez niego Śląska (1041 r.), "Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka'" 1987, nr 2, s. 137-170.

  Wierzbno. Miejskie tradycje wsi nadmiedwiańskiej, "Jantarowe Szlaki" 10, 1987, nr 1, s. 17-20.

  [maszynopis] Dzieje wsi Turze, s. 10.

  [maszynopis] Bibliografia regionu pyrzyckiego, t. 3: Druki obcojęzyczne 1979-1986, druki polskie 1981-1987, s. 80.

  Między układem kremeńskim i landyńskim (1236-1250). Wojna Pomorza Zachodniego z Rugią i Brandenburgią, "Roczniki Historyczne" 53, 1987, s. 115-139.

  Powstanie i stan posiadania pomorskich komend templariuszy w Chwarszczanach i Myśliborzu w XIII w., "Przegląd Zachodniopomorski" 2 (31), 1987, s. 192-204.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (Dokumentacja, identyfikacja, lokalizacja), cz. 1: Zlewnia Myśli, "Przegląd Zachodniopomorski" 2 (32), 1987, z. 4, s. 243-282.

  Niemiecka Rzesza wobec Polski (Pomorza Gdańskiego i sławieńsko-słupskiego) pod Przemyślidami w latach 1300-1306 "Studia Slavo-Germanica" 16, 1987, s. 37-68.

  Początki miasta Chojny (1235-1244) w ramach miejskiej reformy w księstwie Barnima I zachodniopomorskiego, "Materiały Zachodniopomorskie" 33, 1987, s. 185-210.

  [recenzja] Rudolf Benl: Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, Köln/Wien 1986 (Mitteldeutsche Forschungen, Bd 93), s. XVI, s. 484, "Przegląd Zachodniopomorski" 2 (32), 1987, z. 3, s. 176-181.

  1988

  O więcej staranności w pracach nad nazwami miejscowymi Pomorza Słowiańskiego, "Onomastica" 32, 1988, s. 212-224 (oraz odpowiedź na recenzję, tamże s. 224-229).

  [recenzja] Ellinor v. Puttkamer: Geschichte des Geschlechts von Puttkamer. Zweite stark veränderte Auflage. Neustadt a.d. Aisch, 1984, Vol. I, s. X, 884, Vol. II, Tafeln, "Zapiski Historyczne" 53, 1988, z. 1, s. 111-114.

  Jeszcze w sprawie pogranicza wielkopolsko - pomorskiego między Gwdą i Myślą w XII-XIII wieku, "Przegląd Zachodniopomorski" 3 (32), 1988, s. 183-204.

  [recenzja] Joachim Zdrenka: Polityka zagraniczna książąt szczecińskich w latach 1295-1411, Słupsk 1987, "Rocznik Słupski" 1988-1989, s. 219-224.

  Czy książę szczeciński Otto prowadził w 1302 r. wojnę z Brandenburgią? "Przegląd Zachodniopomorski" 3 (32), 1988, s. 543-551.

  Władcy Brandenburgii na dzisiejszych ziemiach polskich, zwłaszcza w Nowej Marchii i na Pomorzu w latach 1200-1319 (Itinerarium), "Rocznik Słupski" 1988-89, s. 27-52.

  [maszynopis] Rzepnowo. Dawne dzieje wsi, Pyrzyce 1988.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (Dokumentacja, identyfikacja, lokalizacja), cz.: 2 Nazwy wodne zlewni rzeki Rurzycy; cz. 3: Nazwy wodne obszaru między ujściem Myśli i Rurzycy, "Przegląd Zachodniopomorski" 3 (32), 1988, s. 481-503, 502-524.

  Początki parafii katolickiej w Dolicach, "Prezbiterium" 1988, nr 10-12, s. 86-93.

  [recenzja] Kazimierz Bobowski: Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim do końca XIII wieku, Wrocław 1988, "Przegląd Zachodniopomorski" 1988, nr 3, s. 217-220.

  1989

  Karolińska geneza trybutarnego stosunku władców Polski do królów niemieckich (X-XIII w.), "Czasopismo Prawno-Historyczne" 41, 1989, z. 1, s. 1-34.

  Pomorze Zachodnie w walce o granice i suwerenność (1478-1479), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 32, 1989, s. 67-109.

  Krewni i powinowaci książąt pomorskich w źródłach średniowiecznych (XII - początek XVI wieku), "Materiały Zachodniopomorskie" 33, 1985, s. 231-276.

  O genezie powstania i przyczynach upadku państwa wielkomorawskiego - inaczej, "Slavia Antiqua" 32, 1989, s. 93-128.

  O kilku pomijanych nazwach rzecznych w dorzeczu Parsęty, "Onomastica" 34, 1989, s. 269-270.

  Chocków plemienny i kasztelański do około 1235 r., "Przegląd Zachodniopomorski" 4 (33), 1989 z. 3-4, s. 303-337.

  [recenzja] Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchrnprovinz Gnesen. Nach Vorlage von H. Lüpke neu bearb. v. W. Irgang. Köln/Wien, "Przegląd Zachodniopomorski" 4 (33), 1989, nr 3-4, s. 373-378.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. IV: Prawobrzeżna Warta między Santokiem i Kostrzynem, "Przegląd Zachodniopomorski" 4 (33), 1989, z. 1-2, s. 229-270.

  1990

  Pochodzenie Ludgardy, żony Władysława księcia bytomsko-kozielskiego. Polityczne motywy mariażu, "Zapiski Historyczne" 55, 1990, z. 1, s. 7-21.

  Jedna czy dwie Dobrosławy pomorskie ?, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 34 (17/2), 1990, s. 145-162.

  Czy istnieli władcy sławieńscy Racibor I i jego syn Bogusław? "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski. i Pomorza" 35, 1990, z. 1, s. 5-29.

  Udział i rola Nowej Marchii w wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej (1409-1411), "Mówią Wieki" 1990, nr 3, s. 17-21.

  Zmiana datacji pierwszego dokumentu margrabiów brandenburskich dla cystersów z Bukowa z 1306 r. , "Studia Źródłoznawcze" 32, 1990, s. 189-195.

  Konflikt społeczeństwa Nowej Marchii z Zakonem Krzyżackim w 1443 r., "Przegląd Zachodniopomorski" 1990, nr 3, s. 91-114.

  Towarzystwo Miłośników Ziemi Pyrzyckiej, [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 1, Wrocław 1990, s. 485-487.

  Związki dynastii książęcej Pomorza Zachodniego z Piastami i Gedyminowiczami (X-XVII w. ), [w:] Polska-Pomorze Zachodnie. Związki historyczne, red. K. Kozłowski, Szczecin 1991, s. 26-48.

  [recenzja] Tadeusz Gasztold, Józef Lindmajer: Recz. Zarys dziejów, Słupsk 1990, "Przegląd Zachodniopomorski" 1990, z. 1-2, s. 238-246.

  1991

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. V: Górna i środkowa lewobrzeżna Ina, "Przegląd Zachodniopomorski": 5, 1990, z. 4, s. 113-136 (odcinek 1); 6, 1991, z. 1 s. 133-162 (odcinek 2), s. 195-196; 6, 1991, z. 2, s. 169-212 (odcinek 3).

  Askańczycy brandenburscy wobec biskupstwa lubuskiego (1250-1320), [w:] Colloquia Lubuskie (22 IV 1989), Gorzów Wlkp 1991, s. 30-39.

  Z dziejów parafii Lipiany (1945-1948), "Prezbiterium" 1989, nr 3-4, s. 101-109.

  Encyklopedia pyrzycka: Z dziejów pyrzyckich ulic (1, 2), "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 3, s. 4; nr 4, s. 4.

  [recenzja] Ewa Ferenc-Szydełko: Bartnictwo feudalne w źródłach zachodnio-pomorskich, "Przegląd Zachodniopomorski" 4 (33), 1989, z. 3-4, s. 243-254, "Przegląd Zachodniopomorski" 6, 1991, z. 2, s. 213-214.

  [recenzja] Józef Spors: Organizacja kasztelańska na Pomorzu Zachodnim w XII-XIII w., Słupsk 1991, "Przegląd Zachodniopomorski" 26, 1991, z. 2, s. 214-219.

  Z dziejów pyrzyckich ulic (3), "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 5, s. 4.

  Słynni pyrzyczanie: Dr Karol Gützlaff, "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 5, s. 7.

  Encyklopedia pyrzycka: Ryszewo, "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 6, s. 4.

  Studzienka św. Ottona, "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 6, s. 6.

  Daniel Chodowiecki w Pyrzycach, "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 6, s.7.

  Przysiółki naszego miasta, "Gazeta Pyrzycka" 1991, nr 7, s. 4.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VI: Zlewnia rzeki Drawy (1), "Przegląd Zachodniopomorski" 1991, z. 4, s. 151-170.

  1992

  Nad Odrą czy Odrą - Świną? Jeszcze raz w sprawie identyfikacji grodu Gridiz, Gradicia z trasy pierwszej wyprawy misyjnej Ottona bamberskiego na Pomorze, "Przegląd Zachodniopomorski" 7 (36), 1992, z. 4, s.7-26.

  Jeszcze raz w sprawie terminu śmierci księcia gdańskiego Sobiesława I i ustanowienia jego syna Sambora I, "Rocznik Gdański" 52, 1992, s. 221-230.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. IV: Zlewnia Drawy (2), "Przegląd Zachodniopomorski" 7 (36), 1992, z 1, s. 133-152.

  Anastazja, s. 33; Bartłomiej (I) Starszy Świętoborzyc, s. 77; Bartłomiej (II) Młodszy Świętoborzyc, s. 77; Beringer z Bambergu, s. 86; Bogusław I, s. 105; Bogusław II, s. 105-106; Dalimir wojski szczeciński, s. 176; Echicherd mincerz szczeciński, s. 222; Jakub wojski szczeciński, s. 384; Jan ze Szczecina kasztelan (?) szczeciński, s. 385; Jarosław Przysnaborzyc ze Szczecina, s. 389, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. I, red. T. Białecki, Szczecin 1999.

  Pyrzyckie place i ich nazwy, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 2, s. 4.

  Wesele pyrzyckie, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 3, s. 4.

  Stróżewo dawniej i dziś, [w:] Stróżewo wieś Ziemi Pyrzyckiej, Szczecin 1992, s. 5-32.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry. cz. VI: Zlewnia rzeki Drawy (3), "Przegląd Zachodniopomorski" 7 (36), 1992, z. 2, s. 179-199.

  Ze wspomnień pierwszego burmistrza, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 5, s. 4.

  Gdzie jest grób Staszka Papieża?, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 5, s. 5.

  [maszynopis] Fragmenty najdawniejszych dziejów gminy Stare Czarnowo.

  Spolonizowana parafia katolicka w l. 1909-1945, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 8, s. 4, nr 9, s. 4, nr 10, s. 4.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VI: Zlewnia rzeki Drawy (4), "Przegląd Zachodniopomorski" 7 (36), 1992, z. 3, s. 187-214.

  Łakatosze i inni Cyganie, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 11, s. 4.

  Góry, nasze góry... czyli pyrzyckie, "Gazeta Pyrzycka" 1992, nr 11, s. 7 [nazewnictwo dawne wzgórz w okolicach Pyrzyc]

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VI: Zlewnia rzeki Drawy (5), "Przegląd Zachodniopomorski" 7 (36), 1992, z. 4, s. 303.

  Marianna księżna szczecińska, s. 591; Mirosława księżna zachodnio-pomorska, s. 617, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. I, red. T. Białecki, Szczecin 1999.
  Racibor I książę zachodnio-pomorski, s. 232; Sieciech (Młodszy), s. 327; Warcisław I. Warcisław (Młodszy) Świetoborzyc, s. 587; Warcislaw IV, Warcisław VI, Warcisław X ks. wołogoscy - Wardenbergowie, s. 588, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. II, red. T. Białecki, Szczecin 2000.

  1993

  Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego, "Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka'" 48, 1993, nr 1, s. 1-16 (cz. 1).

  Interwencja niemiecka na Śląsku w 1172 r. a walka potomstwa Władysława II Wygnańca o polski pryncypat w latach 1163-1189, "Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka'" 1994, nr 1, s. 175-189.

  Zaprowadzenie zwierzchnictwa brandenburskiego nad księstwem Barnima I zachodniopomorskiego (1232-1235), [w:] Opuscula minora in memoriam Iosepho Spors, Stolpensi (Słupsk) 1993, s. 119-138.

  Parafia Klępicz, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 5, s. 20.

  Synowie Henryka Pobożnego dziedzicami księstwa polskiego, "Zeszyty Historyczne" 2, Częstochowa 1994, s. 35-51

  Polsko - czeska wyprawa zbrojna do Nowej Marchii w 1433 r., "Przegląd Zachodniopomorski" 8 (37), 1993, z. 1, s. 31-56, 240.

  730-lecie nadania pełnych praw miejskich [Pyrzycom], "Gazeta Pyrzycka" 1993, nr 1, s. 5-9.

  500-lecie kongresu pyrzyckiego (26.03. 1493 r.), "Gazeta Pyrzycka" 1993, nr 1, s. 5, 9.

  Najstarsze dzieje parafii Siekierki, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 12, s.12.

  Z dziejów parafii Jesionowo w latach 1945-1948, "Prezbiterium" 1993, nr 5-6, s. 150-160.

  Myśliborki i nie tylko... w Atlasie ks. Kozierowskiego, "Gazeta Pyrzycka" 1993, nr 2, s. 6.

  Najdawniejsze tradycje parafii Golenice, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 18, s. 20.

  Dlaczego Gorzów był Kobylą Górą?, "Ziemia Gorzowska" 1993, nr 18, s. 17.

  Z kart historii samorządu lokalnego. Zarząd Miejski w Pyrzycach w 1947 r., "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 1, s. 2.

  Żydzi w dawnych Pyrzycach, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 1, s. 15.

  Powiat pyrzycki (4). Lata 1955-1975, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 2, s. 5.

  To już 30 lat temu! Gwałt na pyrzyckiej parafii, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 3, s.5.

  Dlaczego kościół w Żabowie nosi wezwanie św. Jana Chrzciciela?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 3, s.5.

  Encyklopedia pyrzycka: Mechowo (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 5, s. 4; (2) nr 7, s. 4.

  Najdawniejsze dzieje parafii: Witnica, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 21, s. 24.

  Najdawniejsze dzieje parafii: Wardyń, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 19, s. 20.

  Najdawniejsze dzieje parafii: Różańsko, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 20, s. 24.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (lokalizacja, identyfikacja), cz. VI: Zlewnia Drawy (6), "Przegląd Zachodniopomorski" 8 (37), 1993 z. 1, s. 177-204.

  Marginesy czy manowce historii?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 4, s. 11 [początki i nazwy Kozielic, Tetynia i Trzeborza].

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VI: Zlewnia rzeki Drawy (7), "Przegląd Zachodniopomorski" 8 (37), 1993, z. 2, s. 173-203.

  Z najdawniejszych dziejów parafii: Trzcinna, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1993, nr 22, s. 20.

  Klasztor wilhelmicki i augustiański w Lipianach w XIII w., "Przegląd Zachodniopomorski" 8 (37) 1993, z. 4, s. 125-130.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VI: Zlewnia rzeki Drawy (8), "Przegląd Zachodniopomorski" 8 (37), 1993, z. 4, s. 169-208.

  Udział rodu Wedlów w ekspansji margrabiów brandenburskich na Pomorze środkowe i wschodnie w latach 1269-1313, [w:] Pomorze Słowiańskie i jego sąsiedzi XII-XV w., red. Jerzy Hauziński, Gdańsk 1995 s. 45-60.

  75 lat temu w Pyrzyckiem. Niepodległość przeżyli na obczyźnie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1993, nr 7 s. 6 [polscy robotnicy rolni 1914-1920].

  Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego (2), "Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka'" 1994, nr 1-2, s. 1-19.

  1994

  Najazd brandenburski na Kamień Pomorski (1306 r.), "Przegląd Zachodniopomorski" 9 (38), 1994, z. 1, s. 35-54.

  Władztwo biskupów kamieńskich między Unieścią i Grabową w XIII i XIV w., "Rocznik Koszaliński" 25, 1995, s. 35-54

  W 70-lecie kościoła św. Bonifacego w Barlinku, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1994, nr 11, s. 24 oraz "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 1995, nr 2, s. 158-159.

  Encyklopedia pyrzycka: Żabów, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, (1) nr 1, s. 4; (2) nr 2, s. 4.

  Co odkryto na Chramowym Wzgórzu?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 1, s. 5.

  Encyklopedia pyrzycka: Pstrowice, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 3, s.4.

  Z archiwum pyrzyckiego samorządu. Gmina Turze w 1947 r., "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 3, s. 6.

  Opactwo cystersów bierzwnickich, [w:] Zeszyty bierzwnickie 1992-1993, Bierzwnik (11.VI.) 1994, s. 7-26.

  Encyklopedia pyrzycka: Bractwo kurkowe, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 4, s. 4.

  Z pyrzyckich legend: Jak jezioro Miedwie powstało, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 4, s. 5.

  Z archiwum pyrzyckiego samorządu: Wybory do sejmu 1947 r., "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 4, s. 5.

  Zwierzenia pionierów. (1) Leokadia Wołkowicz, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 4, s. 6, (2) Piotr Borysewicz, nr 5, s. 6.

  700-lecie Bierzwnika 1294-1994, Szczecin-Bierzwnik 1994 11.VI. [wyd. folderu jubileuszowego - historia cystersów].

  Opactwo cysterskie w Mironicach. 1. Dwór w Krebsdorf, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 1994, nr 2, s. 41-57.

  Fragmenty najdawniejszych dziejów Santoka, [w:] Santok - początki grodu. Materiały z sesji historycznej, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 1, 1995, s. 65-83.

  Encyklopedia pyrzycka: Chrzest Pyrzyczan, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 5, s. 4.

  Z pyrzyckich legend: Jak kościół w Rzepnowie budowano, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 5, s. 5.

  Przy 'Studzience' 70 lat temu, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 5, s. 5.

  870-lecie chrztu Pyrzyczan (1), "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1994, nr 14, s. 3; (2) W 870-lecie pyrzyckiej tradycji chrztu, tamże nr 15, s. 3.

  Od kiedy i dlaczego Gorzów, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 1995, nr 2, s. 160-164.

  Encyklopedia pyrzycka: Turze, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, (1) nr 6, s. 4; (2) nr 7, s. 4.

  Szukamy zaginionych miejscowości. 1. Górna i Gardzica, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 6, s.10; 2. Carak i Charbie. tamże, nr 7, s. 9.

  [maszynopis] Gmina Pyrzyce w okresie I kadencji nowego samorządu terytorialnego (1990-94) z prologiem (1989-90) i epilogiem (kampania wyborcza 1994) [kronika na zlecenie Zarządu Miejskiego. 2 egz., (wraz z wklejkami prasowymi)].

  Początki żeńskich klasztorów w Cedyni, Pełczycach i Reczu, [w:] Dziedzictwo kulturowe cystersów na Pomorzu, Szczecin 1995, s. 59-66.

  Post scriptum do rozprawy Grzegorza Jacka Brzustowicza o rodzie Hagenów nowomarchijskich, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 1995, nr 2, s. 194-200.

  Lubusz to nie Liubusua, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 1995, nr 2, s. 209-211, 201-208.

  Lokalizacja pomorskiego grodu Carbe w świetle granic cysterskiego Przylepu w XII-XIV wiekach, "Przegląd Zachodniopomorski" 10 (39), 1995, z. 2, s. 249-256.

  Nabycie Nowej Marchii przez Fryderyka II elektora brandenburskiego (1454-55), "Przegląd Zachodniopomorski" 10 (39), 1995, z. 3, s. 21-43.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VII: Zlewnia rzeki Płoni (1), "Przegląd Zachodniopomorski" 9 (38), 1994, z. 3, s. 155-175.

  Z pyrzyckich legend: Plump z Pyrzyc, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 7, s. 5.

  Gowienica, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 7, s. 9 [rzeka w gm. Warnice].

  Od czego Obryta? "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 7, s. 9.

  Nowa Marchia po wyprawie husyckiej w czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1433-1435/36, "Przegląd Zachodniopomorski" 9 (38), 1994, z. 4, s. 7-34.

  Encyklopedia pyrzycka: Krzemlin, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 8-9, s. 4.

  Jak kościół w Starym Przylepie odbudowano, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 8-9, s. 10 (lata 1945-1950).

  Kazimierz I książę zachodnio-pomorski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, szp. 1279-1280 [tekst przesłany na zamówienie redakcji].

  Z pyrzyckich legend: Dzielny bombardier, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 10 s. 5 [dot. 1478 r.]

  Sekretarka Marszałka Piłsudskiego w Starym Przylepie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 10, s. 10.

  Od kiedy i dlaczego Wójcin?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 10 s. 10.

  Barnim wieś Barnima I, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 10 s. 10.

  Encyklopedia pyrzycka: Reformacja w Pyrzycach. Faustynus Blenno I (1487-1561) "Reformator", "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 10, s. 4.

  Kościół w Lubiatowie, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1994, nr 25, s. 1, 20.

  Jeszcze o Górkach Noteckich, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 3, 1996, s. 243-244.

  W sprawie genezy tzw. dynastii sławieńskiej, [w:] Pomorze Sławieńskie i jego sąsiedzi XII-XV w., red. Jerzy Hauziński, Gdańsk 1995, s. 159-165.

  Encyklopedia pyrzycka: Franciszkanie (1-2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 11 s. 4, nr 12, s. 4.

  Z pyrzyckich legend: Jak książę Bogusław ucieczką z Pyrzyc się salwował, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1994, nr 11 s. 5.

  Brandenburscy Wittelsbachowie na dzisiejszych ziemiach polskich, zwłaszcza w Nowej Marchii i na Pomorzu 1323-1373 (Itinerarium), "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 19 (37), 1993, z.1, s. 5-41.

  Dominus Wrezlaus. Przyczynek do genealogii Przemyślidów czeskich, "Genealogia" 4, 1994, s. 113-114.

  Międzynarodowy kontekst przywileju raweńskiego w sprawie lenna pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli arcybiskupa magdeburskiego, [w:] Polska, Prusy, Ruś. Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr hab. Janowi Powierskiemu w trzy-dziestolecie pracy naukowej, red. Błażej Śliwiński, Gdańsk 1995, s. 137-147.

  1995

  Dokumentujemy nasze 50-lecie, cz. 1: Zanim padły pociski na nasze miasto. Dodatek rocznicowy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 1, dodatek, s. 1-4 [w tym: Ważna rocznica; Pyrzyckie w latach wojny... i w styczniu 1945r.; Mówią jeńcy 'Września'; Wspomnienia robotników przymusowych; Pyrzycki epizod exodusu 'woldenberczyków'; Uwolnieni pod Jesionowem; W kosińskiej stodole; 'W imieniu Naczelnego Wodza'].

  Dokumentujemy nasze 50-lecie, cz. 2: Walki o Pyrzyce i okolice - luty 1945, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 2, dodatek s.1-4 [w tym: Kalendarium 1-26 luty; relacje Krystyny Adamiak, Mikołaja Kryściaka, Zygmunta Krześlaka, Czesława Paśnika, żołnierza Wehrmachtu o walkach w rejonie Lubiatowa - Zaborska, Obrytej].

  Encyklopedia pyrzycka: Stróżewo, tragedia przed 50 laty, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 2, s. 4. [wydarzenia z 8 lutego 1945 - Ignacy Rutkowski].

  Z pyrzyckich legend: Złoty most w Brzesku, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 2, s. 5.

  Barnimek czy Wójcinek?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 2, s. 10.

  Najdawniejsi nowożytni duszpasterze parafii św. Ottona w Pyrzycach, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1995, nr 6, s. 27.

  Początki katolickiej parafii w Jesionowie, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" 1995, nr 5, s. 28.

  Encyklopedia pyrzycka: Pomniki (1): Pomnik Wdzięczności, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 3, s. 4.

  Dokumentujemy nasze 50-lecie, cz. 3.: Walki o Pyrzyce i okolice - marzec1945, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 3, dodatek s. 1- 4 [zawiera: Kalendarium walk 27.02, 4.03.1945 r., fragmenty relacji Pawła K. Aksienowa, Z. Zwierełły, M. Łukaszewskiej-Obojno, A. Starosty, J. Grygolunasa, W. Mittendorffa].

  Tylo (Tilo) prepozyt santocki 1286-1303/5, [w:] Santockie Zamki, Gorzów 1997, s. 67-68.

  Początki Horkerów - rodu rycerskiego ziemi gorzowskiej i myśliborskiej (XIV-XV w.), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 5, 1998, s. 307-311.

  Encyklopedia pyrzycka: Pomniki niemieckie przed 1945 (2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 4, s. 4.

  Albert zwany Luge, zasadźca Gorzowa i jego rodzina, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 3, 1996, s. 211-213.

  Toytenowie - rodzina dziedzicznych sołtysów Barlinka, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 5, 1998, s. 313-318.

  Encyklopedia pyrzycka. Pomniki Niemieckie przed 1945 r. (3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 5, s. 4.

  Opactwo cysterskie w Mironicach k. Gorzowa, cz. 2: 'Miejsce Nieba', "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 3, 1996, s. 57-69.

  Encyklopedia pyrzycka: Gostyniniacy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 6, s. 4.

  Pobyty elektorów i margrabiów brandenburskich w Nowej Marchii w latach 1454-1535, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" nr 4, 1997, s. 11-22.

  Jakim prawem miejskim rządził się dawniej Gorzów?, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 3, 1996, s. 228-230.

  Średniowieczny zamek (dwór) panujących w Gorzowie, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, s. 137- 142.

  Dokumentujemy nasze 50-lecie, cz. 4. Maj - lipiec 1945: Pierwsza inspekcja. Pierwsze sprawozdanie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 7, dodatek s. I, III.

  Encyklopedia pyrzycka: Milicjanci '45, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 7, dodatek s. II.

  Encyklopedia pyrzycka: Barnim I (a Pyrzyce), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 8, s. 4.

  Dokumentujemy nasze 50-lecie: Na tropie milicyjnego bezprawia. Dlaczego i jak zmarł Leon Gontarek?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 8, s. 5.

  Mironice, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, red. J. Strzelczyk, A. Wyrwa, Poznań 1999, s. 251-255.

  Bierzwnik, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, red. J. Strzelczyk, A. Wyrwa, Poznań 1999, s.17-20, 32-33. zob. tamże A. Wyrwa, Zemsko - Bledzew, s. 372.

  Bogusław V, s. 106; Andrzej, możny szczeciński, s. 34; Domasław, s. 201; Eryk I, II, s. 231; Jaromir I, ks. Rugii, s. 389; Joachim ks. szcze-ciński, s. 398; Kazimierz III, książę szczeciński, s. 422; Kazimierz V - książę szczeciński, s. 422; Moskot, s. 627; Matylda ks. szczecińska, s. 595; Markward, s. 592, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 1, Szczecin 1999 [zob. też: nr 236 i 303, 682-5, 729].

  Z pyrzyckich legend: Kamienna chatka w Brzesku, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 9, s. 16.

  Jan z Vartemberka, wójt krajowy Nowej Marchii, pan na Kostrzynie i Cedyni, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 5, 1997, s. 299-303.

  Początki parafii katolickiej w Tetyniu (1945-1948), "Prezbiterium" 1995, nr , s. 54-59.

  Prillwitzowie - potomstwo Augusta Hohenzollerna i Augusty Arendówny, "Przegląd Zachodniopomorski" 1997, z. 4, s. 191-198.

  Kołbacz (opactwo cysterskie), [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, Poznań 1999, s. 135-143, 147-148.

  Stosunki Przemysła II z margrabiami brandenburskimi ze starszej linii askańskiej w latach 1279-1296, [w:] Przemysł II - Odrodzenie Królestwa Polskiego. Materiały z sesji, Poznań 1997, s. 123-144.

  Encyklopedia Pyrzycka: Szkoły (2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 11, s. 4.

  Encyklopedia pyrzycka: Szkoły (3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1995, nr 12, s. 4.

  1996

  Encyklopedia pyrzycka: Kozacy w Pyrzycach, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 1, s. 5.

  Rebelia panów na Lubiatowie (1370 r.), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 1, s. 13.

  Gdy Czarnowo było własnością Pyrzyc, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 1, s. 15.

  Barnim I, s. 73-74; Barnim II, s. 74; Barnim III, s. 74-75; Bogusław VII, s. 106-107; Bogusław IV, s. 106; Herman v. Gleichen, s. 336, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 1999.

  Dossa, s. 205; Glinde, s. 287; Grabow, s. 301; Mellentinowie, s. 599-600, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 1999.

  Wobbermin - Wigger, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 2, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 2000.

  Barvot, s. 77; Brakelowie, s. 117; Farnholt, s. 241; Dynastia książęca Gryfitów (w istocie tekst zredagowany przez T. Białeckiego); Jarosław Przyśniborzyc, s. 389, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 1999.

  Średniowieczne Ińsko, "Przegląd Zachodniopomorski" 11 (40), 1996, z. 2, s. 45-61.

  Skorygowana lista opatów cystersów z Bierzwnika (1294-1539), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 4, 1997, s. 309-313.

  Igry czy ignorancja? Jeszcze raz o większą staranność w badaniach nad nazwami miejscowymi Pomorza Zachodniego, "Przegląd Zachodniopomorski" 11 (40), 1996, z. 2, s. 232-247.

  Kopia zbioru Wippela w Gorzowie, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 4, 1997, s. 197-222.

  Zwinisława, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, Gdańsk 1997, s. 332- 333.

  Encyklopedia pyrzycka: Austriacy w Pyrzycach, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 2, s. 4 (lata 1627- 36).

  Babin dawniej i dziś, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 2, s. 15.

  Łozice znane od XIII wieku, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 2, s. 15.

  Panowie von der Osten (Drzeńscy) z Drezdenka (1), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 4, 1997, s. 243-250.

  Rulkowie - ostatni grododzierżcy Santoka, w: Santockie zamki, Gorzów 1997, s. 69-86.

  [wspólnie z Barbarą Czopek] Nazwy młynów i osad młyńskich na terenie dawnej Nowej Marchii, "Onomastica Slavogermanica" 18, Wrocław 1993, s. 61-115.

  Przed 700 laty. Zabójcy króla gromadzili się w Pyrzyckiem, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 3, s. 4 (dotyczy mordu na Przemyśle II w 1296 r.)

  Chrapowo czy Grabowo, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 3, s. 14.

  Ród Zarembów na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim w XIII-XIV w., "Roczniki Historyczne" 53, 1997, s. 149-152.

  Santok w czasach joannickich i krzyżackich, [w:] Santockie zamki, Gorzów 1997, s. 43-64.

  Francuzi w Pyrzyckiem, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 4, s. 4 (1806- 1814).

  Linie od nazwiska rodu rycerskiego, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 4, s. 14.

  [maszynopis] Herb Chojny i jego tajemnice (Opinia na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chojnie, 10 IV 1996), s. 8.

  Dokumentujemy nasze 50-lecie: Pól wieku poczty, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 5, s. 5.

  Encyklopedia pyrzycka: Obromino, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 5, s . 4.

  Pałac w Swochowie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 5, 1996, s. 14.

  Średniowieczne nazwy miejscowe na obszarze ziemi kostrzyńskiej i gorzowskiej, [w:] Droga, znaki, nazwy, red. Zbigniew Czarnuch, Gorzów Wlkp. 1998, s.130-147.

  Otto I - Otto II - Otto III, książęta szczecińscy, [w:] Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, t. 1, Szczecin 1998, s. 705- 707.

  Panten s. 28; Pawell (Paul), rodzina, s. 44; Paweł, proboszcz szczeciński, s. 45; Przybysław, s. 223; Przyśnibor, s. 226; Racibor I, s. 232; Racimar Milovic, s. 232; Rimbald, s. 256; Rode, s. 260; Rozwar, s. 269-270; Sanne de (rodzina), s. 305; Scheele (Luscus) rodzina, s. 313, Sieciech Młodszy, s. 327; Świętobor Młodszy, s. 327; Świętobor I, s. 499; Stefan Rozwarowicz Niemicy, s. 384; Sygwin, s. 441; Świętoborzyce, s. 500; Warcisław I, s. 587; Warcisław (II) Świętoborzyc, s. 587-8; Warcisław (III) Młodszy Świetoborzyc, s. 587; Warcisław IV, s. 588; Warcisław VI, s. 588; Warcisław X, s. 588; Wardenberg rodzina, s. 588; Wessel (rodzina), s. 597; Wojciech, s. 622; Wussow (rodzina), s. 650; Wussow Jan, s. 650-651; Wyszak, możny szczeciński, s. 655, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 2, red. T. Białecki, Szczecin 2000.

  Encyklopedia pyrzycka: Burmistrz, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 6, s. 4 (przegląd burmistrzów Pyrzyc w dziejach).

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VII: Zlewnia rzeki Płoni (2), "Przegląd Zachodniopomorski" 12 (41), 1997, z. 1-2, s. 307-320.

  Rabuś Ukiernicy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 7, s. 15 (1329 r.)

  Szukamy zaginionych miejscowości (3) Reńsko, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 7, s. 17.

  Reslawizacja nazw miejscowości na obszarze ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej w latach 1945- 1947, "Przegląd Zachodniopomorski", 11 (40), 1996, z. 2, s. 183-213 (1); z. 3, s. 237-281 (2); z. 4, s. 191- 229 (3).

  Brzesko dawniej [w:] Brzesko w minionym półwieczu, red. Lucyna Medyńska, Pyrzyce 1996, s. 4-7.

  Encyklopedia pyrzycka: Brzezin, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 8, s. 4.

  Zbrodnia w Mielęcinie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 8, s. 6 (w 1946 r. na Alfonsie Ananiczu i Władysławie Makarewiczu z Lipian).

  Fragmenty dziejów Widuchowej w wiekach średnich, "Przegląd Zachodniopomorski" 12 (41), 1997, z. 1-2, s. 11-40.

  Encyklopedia pyrzycka: Ryszewko, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 9, s. 4. Lokacja miasta Gorzowa, [w:] Landsberg an der Warthe. Gorzów Wlkp. 1257-1997, Gorzów 1997, karta 5-6 i tłum niem. k. 8-9.

  Encyklopedia pyrzycka: Augustianki (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 10, s. 4; (2) mr 11, s. 4; (3) nr 12, s. 4; (4) 1997, nr 2, s. 4.

  Dębica - wieś ongiś kapituły kamieńskiej, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1996, nr 11, s. 17.

  Zjazd kaliski z 1310 r. w związku ze sprzedażą Pomorza Nadwiślańskiego zakonowi krzyżackiemu, [w:] Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, red. Błażej Śliwiński, Gdańsk 1997, s. 209 - 215.

  1997

  Z pyrzyckich legend: Sieja miedwiańska, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 1, s. 4.

  Encyklopedia pyrzycka: Augustianki (4) Kasata, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 2, s. 4.

  Dlaczego Tetyń, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 3, s. 15 (nazwa wsi).

  Kłęby przed wiekami, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 3. s. 17.

  Czy w średniowiecznym Gorzowie był klasztor?, "Trakt" 1997, nr 11, s. 39.

  Pod biskupią klątwą, "Trakt" 1997, nr 11, s. 44.

  Prepozytura św. Andrzeja - patrona Santoka, "Trakt" 1997, nr 11, s. 45-46.

  Prepozytura i archidiakonat w Gorzowie, "Trakt" 1997, nr 11, s. 43.

  Encyklopedia pyrzycka: Garby (Charbie) - gród w Brodogórach, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 4, s. 4.

  Młodzi Andersowcy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 4, s. 5 (konspiracja w liceum mysliborskim 1951).

  Widuchowa nad Odrą. Z dziejów dawnych i nowych, red. Edward Rymar, Widuchowa - Pyrzyce 1997, ss. 213 (Praca wydana z okazji 650-lecia otrzymania praw miejskich.). Tamże teksty: Od Redaktora, s. 9-11; Krajobraz okolic Widuchowej, s.12-21; Dzieje Widuchowej w latach ok. 1150 - 1945; s. 45-118; Z widuchowskich legend, przesądów i zwyczajów, s. 162-168; Fragmenty dawnej historii miejscowości w gminie Widuchowa, s.183-209; Bibliografia, s. 210-213.

  Encyklopedia pyrzycka: Gazownia. Mielęcin (suplement), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 5, s. 4.

  Pierwszy proboszcz, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 5, s. 14 (Jan Polak z Bielic, 1312 r.).

  Dlaczego Przydarłów?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 5, s. 15 (nazwa wsi).

  Jak ksiądz Dausmann święcił kościoły, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 5, s. 16 (w gm. Przelewice-Jesionowo).

  Encyklopedia pyrzycka: Pieczęć - herb [Pyrzyc], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 6, s. 4.

  Encyklopedia pyrzycka: Pstrowice (suplement), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 6, s. 4.

  [wspólnie z Barbarą Czopek] Anojkonimy na terenie dawnej Nowej Marchii, "Onomastica Slavogermanica" 20, 1996, s. 13-100.

  Rokity czy Rokitno?- "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 7, s.15.

  Bastard Gryfita z Kozielic, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 7, s. 15.

  'Transgranicznej historii Gorzowa' uzupełnienia, "Ziemia Gorzowska" 1997, nr 28 (10 VII), s. 20; nr 44 (4 IX), s. 21 (dyskusja z art. Jerzego Zysnarskiego).

  Encyklopedia pyrzycka: Masch - zbrodniarz stulecia, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 8, s. 4.

  Od kiedy Parsów?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 8, s. 14.

  Parniczka czy Nieborowski Kanał?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 8, s. 15.

  Ujęcie bandy Spika, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 8, s.17 (1926 r.).

  Encyklopedia pyrzycka: Prasa (1-3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 9-11, s. 4.

  Poznajemy jeziora: (1) Piaseczno i Bukowno, (2) Czarne i Małe Czarne, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 9, s. 15; nr 11, s. 15.

  Biskupie Wierzbno, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 10, s. 21.

  Z dziejów Mielna i Łozic: Massowowie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 11, 1997, s. 15.

  Encyklopedia pyrzycka: Baszta Prochowa, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 12, s. 4.

  Gdzie płynie Drenoturza i Kozołuża?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 12, s. 14

  Z dziejów Kozielic: Połową wsi władali rycerze św. Jana, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 12, s. 15.

  Poznajemy jeziora:(3) Świdno i Świdzienko, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1997, nr 12, s. 15.

  1998

  Rada Miejska Gorzowa w średniowieczu, "Trakt" 1998, nr 16, s. 33.

  Panowie von der Osten (Drzeńscy) z Drezdenka (2) Betkin (Bertold) I i Arnold I 1328/9 - ok. 1363 "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 5, 1998, s. 293-298.

  Eversteinowie pomorscy na Nowogardzie i Maszewie. Podsumowanie badań genealogicznych, "Przegląd Zachodniopomorski" 1998, nr 4, s. 57- 81.

  Zjazd monarchów (1392) , w: Almanach gorzowski 1998, s .239-240; O założycielach [Gorzowa], tamże s. 239-240, Klątwa, tamże s. 264-265.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VII: Zlewnia rzeki Płoni (3), "Przegląd Zachodniopomorski" 13 (42), 1998, z. 1, s. 177- 194; (4), z. 2, s. 117-133.

  Nowogródek Pomorski przed wiekami, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 5, 1998, s. 11-34 (na podstawie tekstu Grazyna Janowska: 700-lecie Nowogródka Pom. Krotki zarys dziejów, "Z biegiem Myśli", Myślibórz, nr 1, kwiecień 2000, s.18-19).

  Encyklopedia pyrzycka: Nieborowo (1-2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 1-2, s. 4.

  Z dziejów Łozic i Rokit: Mellen-tinowie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 1, s. 19.

  W sprawie początków pomorskiego rodu Flemmingów, "Przegląd Zachodniopomorski" 1998, nr 4, s. 234-237 (i polemika Agnieszki Chlebowskiej, Jeszcze w sprawie początku pomorskiego rodu Flemmingów, tamże s. 238-241).

  Elita miasta Chojna w średniowieczu, "Przegląd Zachodniopomorski" 13, 1998, z. 3, s. 7-52.

  Poznajemy jeziora: (4) Zaborsko i Przylepskie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 2, s. 16.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz VII: Zlewnia rzeki Płoni (5), "Przegląd Zachodniopomorski" 1998, nr 4, s. 193-209.

  Encyklopedia pyrzycka: Panoramy (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 3, s. 4; (2) nr 4, s. 4.

  Poznajemy jeziora: (5) Dołgie i Babińskie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 3, 1998, s. 18.

  Z dziejów Załęża, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 3, 1998, s. 19.

  Poznajemy jeziora: (6) Będgoszcz, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 4, 1998, s. 14.

  Przed 70 laty. Polskie losy w gm. Przelewice, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 4, 1998, s 16 (1929 r.).

  Jeszcze o bandzie Spika, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 4, 1998, s.16 (1926 r.)

  Miejskie tradycje Przywodzia, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 4, s. 16.

  Grędziec dawny i dzisiejszy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 4, 1998, s. 17.

  Encyklopedia pyrzycka: Baszta Pijacka, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 5, s. 4.

  Jak osadników z Pyrzyc wysiedlano, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 5, s. 6.

  Początki parafii (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 5, s. 15 (Tetyń).

  Początek Karska, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 5, s. 16.

  Encyklopedia pyrzycka: Nowielin (1-3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 6-8, 1998, s. 4.

  Z przeszłości Wierzbna: (2-3) Pod władzą czarnych mnichów z Kołbacza (1-2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 6, s. 21; 1998, nr 7, s.17 (4).

  Pod władzą książąt pomorskich, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 8, s. 16.

  Od miasta do wsi (1-2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 9, s. 21; 1998, nr 11, s. 20.

  Borsigowie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 7, s. 16.

  [maszynopis] Agonia i pamięć. Gryfici w okresie wymierania - ich europejscy potomkowie, Łabuź. Wyd. specjalne 12 IX 1998, s.1-14, 22-23 + tabl. gen nr 4 w Szkole Podst. w Radowie Małym i w posiadaniu autora.

  Encyklopedia pyrzycka: Młyny [Pyrzyc], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 9, s. 4.

  Początki parafii (2-3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 11-12, s. 20, 16 (Tetyń 1946).

  Encyklopedia pyrzycka: Kirasjerzy w Pyrzycach, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1998, nr 12, s. 4 (1919 r.).

  1999

  Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa, Gorzów Wlkp.1999

  Elita miejska Gorzowa Wlkp. w średniowieczu, [w:] E. Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa, Gorzów Wlkp. 1999, s. 175-206.

  Gorzowskie prawo składu, [w:] E. Rymar, Studia i Materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa, Gorzów Wlkp. 1999, s. 157-173.

  Administracja krzyżacka Nowej Marchii 1384/1402-1455, [w:] E. Rymar, Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa, Gorzów 1999, s. 99- 133.

  Nowa Marchia za Luksemburgów (1373-1402). Władztwo i administracja terytorialna, [w:] E. Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa, Gorzów Wlkp. 1999, s. 71-98.

  Sredniowieczny Moryń, "Przegląd Zachodniopomorski" 14 (43), 1999, z. 2, s. 23-50.

  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, cz. VIII: Zlewnia górnej Tywy, "Przegląd Zachodniopomorski" 14 (43), 1999, z. 1, s. 203-218.

  Encyklopedia pyrzycka: Archidiakonat pyrzycki, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 1, s. 4.

  Początki parafii (4), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 1, s. 21 (Tetyń 1946-1948).

  Gród główny, [w:] Almanach gorzowski 1999, s.13-15 (przedruk komentarza dokumentu lokacyjnego z wydawnictwa Landsberg a.d. Warthe - Gorzów Wlkp. 1257-1998. Tytuł pochodzi od wydawcy; druk bez uzgodnienia z autorem)

  Encyklopedia pyrzycka: Pyrzyczanie (1-2), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 2-3, s. 4.

  Czarownice żyły ongiś też w pyrzyckiej okolicy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 2, s. 12.

  Z przeszłości kościoła w Swochowie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 2, s. 16.

  Misyjny szlak chrystusowcow [po gminie Warnice 1945-50], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 2, s. 19.

  Czy w 1999 r. Lipianom stuknie 750 lat?, "Gazeta Nasza" 7, 4 II 1999, s. 9.

  Salezjanie byli tu pierwsi, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 3, s. 20 (Babin 1946-1949).

  Z dziejów Łozic i Mielna: Między Mellentinami i Massowami, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 3, s. 21.

  Encyklopedia pyrzycka: Świętoborzyce (Pyrzyczanie 3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 4, s. 4.

  Viritium - Pyrzyce?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 4, s. 4.

  Deliciae Pomerania, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 4, s. 19 (sieja miedwiańska).

  Encyklopedia pyrzycka: Castrum - gród i zamek, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 5, s.4.

  Stróżewo (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 6, s. 4; (2) 1999, nr 7, s. 4.

  Linie. Zespół pałacowo - folwarczny niszczeje!, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 6, s. 18.

  Konwe/n/t cysterek z Marianowa ( XIII- XVI w.) , [w:] Przeszłość i teraźniejszość Marianowa, Szczecin 1999, s. 8- 25 (Materiały z sesji w Marianowie z okazji 750 lecia w 1998 r. - bez korekty).

  [maszynopis] Skrzynka. Z dziejów dawnych i nowych, s. 23 (na zlecenie biura projektowego Bolesława Gąsiorowskiego dla Lesa Gondora z Lipian).

  Encyklopedia pyrzycka: Piecha Bonifacy, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 8, s. 4 (ks. z lat 1910-20 w Pyrzycach).

  Encyklopedia pyrzycka.: Pieczonka alias Piezunka, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 8, s. 4.

  Zanim powstała parafia w Żukowie [1946-1947], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 8, s. 22.

  Nie Wiktor lecz STACHO!, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 8, s. 23 (Obryta 1938-47).

  Encyklopedia pyrzycka: Giżyn, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 9, s. 4.

  Z dziejów kościoła w Starym Chrapowie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 9, s. 16.

  Encyklopedia pyrzycka: Kościół św. Maurycego (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 10; (2) 1999, nr 11; (3) 1999, nr 12; (4) 1999, nr 12, s. 4; (5) 2000, nr 1, s. 4; (5) 2000, nr 2 (Kościół Wniebowzięcia N.M.P - dawniej św. Maurycego) s. 4; (6) 2000, nr 3, s. 4.

  Czy Czarniecki kwaterował w Kłębach?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 11, s. 23.

  Banie nad Tywą. Z dziejów Ziemi Bańsko-Swobnickiej, red. E. Rymar, Pyrzyce 1999, ss. 397. Tamże teksty: Słowo wstępne. Przegląd dotychczasowych badań nad regionem, s. 9-16; Środowisko przyrodnicze Ziemi Bańskiej i Swobnickiej, s. 17-31; Dzieje Bań i Ziemi Bańsko-Swobnickiej ok.1230-1945, s. 67-205; Pionierski czyn księży salezjanów, s. 206-217; Z legend bańsko-swobnickich, s. 330-342; Z dziejów miejscowości w gminie Banie, s. 342-389; Bibliografia, s. 389-397.

  Kilka uwag o nowych wydawnictwach źródłowych wieku XV tyczących, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, z. 2, s. 153-158.

  Jeszcze o Boasach [z Gorzowa], "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, z. 2, s. 143.

  Średniowieczny zamek (dwór) w Gorzowie, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, z. 2, s. 137-142.

  Przywilej krzyżackiego wójta Nowej Marchii Baldwina Stala dla sołtysa gorzowskiego, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, z. 2, s. 31-36.

  Panowie von der Osten (Drzeńscy): 3. Dobrogost, Arnold (II), Ulryk (I), Betkin (II), Henryk (II), 4. Ulryk (II), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, z. 2, s. 39-66.

  Gorzowskie patrocinia przed reformacją, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6, 1999, z. 1, s.59-64

  Dziesięciolecie początku wielkich przemian (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 6, s. 6; (2) 1999, nr 12, s. 6-7; (3) 2000, nr 2, s. 7; (4), 2000, nr 4, s. 5; (5) 2000, nr 5, s. 5; (6) 2000, nr 6, s. 5, 7; (7) 2000, nr 7, s. 5; (8) 2000, nr 8, s. 6; (9) 2000, nr 9, s. 6; (10) 2000, nr 10, s.6; (11) 2000, nr 11, s. 6; ( 12) 2000, nr 12, s. 6; (13) 2001, nr 1, s. 6; (14) 2001, nr 2, s. 6; (15) 2001, nr 3, s. 6; (16 - ostatni) 2001, nr 4, s. 6.

  Gdzie jest 65% klejnotu z Lubiatowa?, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 1999, nr 12, s. 18 (epitafium Schöninga).

  2000

  Kiedy Mieszko Plątonogi panował w Krakowie?, "Roczniki Historyczne" 65, 1999, s. 7-26.

  Młyny i młynarstwo w Nowej Marchii (XIII - początek XV wieku), [w:] Niebezpieczne drogi i podejrzani młynarze. Materiały z sesji historycznych w Witnicy z cyklu 'Spotkania na Starym Trakcie' (1997- 1998), red. Zbigniew Czarnuch i Dariusz Aleksander Rymar, Gorzów Wlkp. 2000, s. 87- 105.

  Pyrzyczanie stulecia. Robert Holsten, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 4, s. 14.

  Średniowieczne bractwo kalendowe ('Inter Inam et Plonam'), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 5, s. 4.

  Landrat i historyk, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 5, s. 13 (E. Delbrück i E. Gaedke).

  Parsów - Wartenberg - i znów Parsów [gm. Bielice], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 5, s. 20.

  Z biegiem Myśli - czyli skąd?, "Z biegiem Myśli. Kwartalnik Regionalny", Myślibórz kwiecień 2000, nr 1, s. 16-17.

  Pyrzycki Las Miejski (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 6, s. 4; (2) 2000, nr 7, s. 4.

  Pyrzyczanie stulecia: Friedrich Wilhelm Schmidt, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 6, s. 9.

  Chabowo - Falkenberg - i znów Chabowo [gm. Bielice], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 6, s. 17.

  Szczecińska kariera rodu Mellentinów i ich powinowatych, "Przegląd Zachodniopomorski" 15 (44), 2000, z. 1, s. 33-48.

  ks. Józef Waliczek [proboszcz katolicki w Pyrzycach 1920-28], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 7, s. 4; 2000, nr 8, s. 20; 2000, nr 10, s. 11.

  Polska metresa księcia Augusta w Przelewicach [Emilia Ostrowska 1817-1866]: "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 7, s. 18.

  Encyklopedia pyrzycka: Baszta Mnisza (Klasztorna): "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 8, 00, s.4 il.

  Pyrzyczanie z Brzeska i Letnina w XIX wieku, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 8, s. 11.

  Cnoty i wady dawnych Pyrzyczan, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 8, s. 11 (Kantzow, Chelopeus).

  Gniazdo rodu Schacków (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 8, s. 25; (2) 2000, nr 10, s. 24; (3) 2001, nr 1, s. 27; (4) 2001, nr 2, s. 25; (5) 2001, nr 5, s. 36; (6) 2001, nr 7, s. 18 (hist. Przelewic).

  Encyklopedia pyrzycka: Basen (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 9, s. 4; (2) 2000, nr 10, s. 4.

  [z Adamem Kamińskim tlum.] Stare Pyrzyce na pocztówkach / Altes Pyritz auf Ansichtskarten z kolekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach, Pyrzyce - Swarzędz 2000.

  Spór graniczny księstwa zachodniopomorskiego z Nową Marchią nad dolną Rurzycą (XIII- XVII wiek), "Przegląd Zachodniopomorski" 15 (44), 2000, z. 2, s. 27-38.

  Będgoszcz - Chabówko [gm. Bielice], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 11, s. 23.

  Holenderski hrabia - 'przyjaciel' księcia dymińskiego Warcisława III, "Przegląd Zachodniopomorski" 15 (44), 2000, z. 4, s. 139-145.

  Wieś rycerzy [Sulimierz], "Z biegiem Myśli" 3 paźdz. 2000, s. 22-24.

  W poszukiwaniu zaginionej wsi Grusze, "Z biegiem Myśli" 3 paźdz. 2000, s. 32-35.

  Z przeszłości Mielna (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 12, s.17; (2) 2001, nr 1, s. 26; (3) 2001, nr 2, s. 24.

  Czernice (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2000, nr 12, s. 4; (2) 2001, nr 5, s. 4 (wieś w gm. Pyrzyce - historia)

  Epitafium oficera twierdzy kostrzyńskiej w bibliotece pyrzyckiej, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 7, 2000, z. 1, s. 76-77.

  Polsko - litewska wyprawa zbrojna do Marchii Brandenburskiej w 1326 r., "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 7, 2000, z. 1, s. 21- 44.

  Kostrzyn w relacji Filipa Hainhofera z 1617 r., "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 7, 2000, z. 1, s. 69-70.

  Wojna gorzowsko-głogowska, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 7, 2000, z. 2, s. 21-23.

  'Transgranicznej historii Gorzowa' uzupełnienie nowe, polemiczne, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 7, 2000, z. 2, s. 167-171.

  2001

  Pyrzyccy landraci, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 1, s. 4.

  Pyrzyccy (lipiańscy) pełnomocnicy obwodowi i starostowie 1945-1950 (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 2, s. 4; (2) nr 3, s. 4; (3) nr 4, s. 4.

  Dziedzictwo piśmiennicze Księstwa Gryfitów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru państwa polskiego, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 4, s. 5-32 (Referat wygłoszony 19 IX 2000 na konferencji Bibliotheca Baltica w Książnicy Pomorskiej - wersja rozszerzona).

  Średniowieczna prepozytura biskupstwa poznańskiego w Kaliszu Pomorskim, "Przegląd Zachodniopomorski" 2001, z. 1, s. 21-38.

  Księstwo zachodniopomorskie, s. 389-390; Księstwo szczecińskie, s. 323-324; Księstwo wołogoskie, s. 382-383; Księstwo słupskie, s. 314-315, [w:] Europa. Regiony i państwa historyczne, red. Marcin Kamler, Warszawa 2000.

  Dzwony [zabytkowe w pow. Pyrzyce] (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 6, s. 4; (2) nr 7, s. 4; (3) nr 8, s. 4.

  Obecnosc żołnierza polskiego na Pomorzu Zachodnim od połowy XII wieku do II wojny światowej, [w:] Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX w., red. Kazimierz Kozłowski i Andrzej Wojtaszak, Szczecin 2001, s. 89-112.

  Itinerarium księcia szczecińskiego Ottona I i jego syna Barnima III (1295- 1345), "Przegląd Zachodniopomorski" 2001, z. 2, s. 85-130.

  Na marginesach Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu, cz.1-3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982-1999. Uwagi i sprostowania, "Przegląd Zachodniopomorski" 2001, z. 2, s. 254-266.

  [maszynopis w bib. miej. w Pyrzycach] Bibliografia regionu pyrzyckiego, t. 7: czerwiec 1999-lipiec 2001.

  Barnim I; Barnim III, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2001, t. 3, s. 239; Bogusław I, IV, V, VIII, IX, X, XIII, XIV, t. 4, s. 224-225; Bytowsko-lęborska ziemia, t. 5, s. 108; Eryk I, Eryk II, t. , s. 322 ( hasła dla WEP napisane w 1988, druk po licznych zmianach).

  [maszynopis] Mysliborki. Z dziejów dawnych i nowych (wykonano na zlecenie pracowni mgr inż. Bolesława Gąsiorowskiego), ss. 29.

  Chwasty [k. Rzepnowa w gm. Pyrzyce], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 8, s. 4.

  Wizyty. Z pyrzyckiego itinerarza panujących na Pomorzu (1-4), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 9, s. 4; nr 10, s. 4; nr 11, s. 4; nr 12, s. 4.

  Między wojną głodową i golubską czyli Ściana wschodnia krzyżackiej Nowej Marchii a Polska w latach 1414-1422/23, "Przegląd Zachodniopomorski" 16 (45), 2001, z. 3, s. 41-75.

  [z Robertem Sójką] Pyrzycki pieniądz zastępczy (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 9, s. 27; (2) nr 10, s. 22; (3) nr 11, s. 27.

  Działania militarne na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii w wiekach średnich, [w:] Działania militarne na Pomorzu, Warszawa 2001, s. 41-71.

  Encyklopedia pyrzycka: Ostrowica, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2001, nr 9, s. 4 (historia wsi w gm. Pyrzyce).

  Rola upowszechniania wiedzy o regionie w działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, "Bibliotekarz Zachodnio-pomorski" 2001, nr 1, s. 41-45.

  Komentarz [do aktu lokacyjnego], s. 11-15; Ustrój średniowiecznego Gorzowa, s. 21-25; Gorzów jako ośrodek władzy państwowej w średniowieczu, s. 25 - 31; Prawa i przywileje, s. 33-39, [w] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Gorzów 2000.

  Rycerstwo Nowej Marchii w czasach margrabiego Jana kostrzyńskiego, "Rocznik Lubuski" 27, 2001, cz.1, s. 13-55.

  Gorzów w drugiej połowie XV wieku, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 8, 2001, s. 11-18.

  Rudolf von Dewitz - jeden z gorzowskich landratów, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 8, 2001, s. 309-310.

  Datacja układu templariuszy z margrabiami brandenburskimi w sprawie komandorii chwarszczańskiej i myśliborskiej (31 XII [w tekście błąd: I] 1262), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 8, 2001, s. 311-315.

  Między Gorzowem i Wieleniem (1633). Obrazek z okresu wojny trzydziestoletniej w relacji posła pomorskiego z podróży do Wielkopolski, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 8, 2001, s. 383-392.

  2002

  Wizyty w Pyrzycach: 2. Z pyrzyckiego itinerarza innych (niż panujących na Pomorzu) osobistości (1-3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 1, s. 4; nr 2, s. 4; nr 3, s. 4.

  Ksiądz - patriota, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 1, s. 18 (Franciszek Gerszberg z Jesionowa).

  Biografia Borgsteda, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 1, s. 18 (historia Przelewic - XIX w.).

  Osiem pierwszych generacji pomorskich rodu Dewitzów z Dobrej Nowogardzkiej (XIV- XVI w.), "Przegląd Zachodniopomorski" 2001, nr 4, s. 37-70.

  Nazwy miejscowe ziemi choszczeńskiej (w granicach powiatu choszczeńskiego z 1945 r.), "Przegląd Zachodniopomorski" 17 (46), 2002, z. 1, s. 105-151 (cz.1: A-L); z. 2, s. 169-217 (cz. 2: Ł-Z).

  Biskupi - mnisi - reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002, s. 365 (zawiera: Biskupi, sufragani, wikariusze generalni kamieńscy z XII-XVII wieku. Rodowody, drogi karier, chronologia, s. 11-67; Dominikanin Piotr Polak - biskup kamieński, s. 68-88; Myślibórz siedzibą biskupa Mikołaja, s. 89-94; Średniowieczny kalendarz kamieński i zapomniany obituarz kamieński z drugiej połowy XIV wieku, s. 95-151; Fragmenty dziejów parafii pyrzyckiej: Kościół św. Maurycego - Augustianki - Franciszkanie - Reformator Faustyn Blenno I 1487-1560, s. 152-191, 'Infra Inam et Plonam'. Mało znane bractwo kalendowe, s. 192-195; Zakonna parafia chojeńska w średniowieczu, s. 196-214; Patrocinia w nowomarchijskiej części diecezji kamieńskiej (XIII-XVI w.), s. 215-286; Klasztor cysterek cedyńskich i jego upo-sażenie, s. 287-304; Kartuzja świdwińska, s. 305-318).

  Śląsk jako obszar trybutarny Rzeszy Niemieckiej (Czech) (Część pierwsza), "Studia Zachodnie" 6, Zielona Góra 2002, s. 63-90.

  Młyny. Obojno stare i nowe, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 4, s. 4 (wsie w gm. Pyrzyce).

  Heretycy z Chabowa, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 4, s. 18 (waldensi w XIV w.). il.

  Dropie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 5, s. 4-5; nr 7, s. 6.

  Encyklopedia pyrzycka: Brzesko (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 6, s. 4; (2) nr 7, s. 4; (3) nr 8, s. 4; (4) nr 9, s. 4; (5) nr 10, s. 4; (6) nr 11, s. 4-5.

  Güntersbergowie. Szczeciński rajca - mordercą polskiego króla? Początki kariery rodu, [w:] Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, red. Błażej Śliwiński, Gdańsk 2002, s. 99-126.

  Tradycje i nowe nawarstwienia kulturowe regionu pyrzyckiego w warunkach przemian świadomości i mentalności jego mieszkańców w minionym półwieczu, [w:] XXIII Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Pyrzyce jako region etnomuzyczny, Pyrzyce 2002, s. 5-10.

  Średniowiecznymi śladami Żydów w miastach Nowej Marchii, "Przegląd Zachodniopomorski" 17 (46), 2002, z. 3, s. 8-19.

  Boleslaw Krzywousty, trybutariusz i lennik niemiecki z Pomorza i roztocza odrzańskiego (1135), [w:] Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Zdzisławowi Chmielewskiemu w 60. rocznicę urodzin, red. Radosław Gaziński, Agnieszka Gut, Szczecin 2002, s. 243-267.

  'Stolec' (Stolzenburg) - Różanki to gorzowskie czy zawsze zamek k. Morynia?, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 9, 2002, s. 249-253.

  Komandoria chwarszczańska templariuszy i joannitów (1232-1540), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 9, 2002, s. 11-36 (Referat na sesję w Chwarszczanach - 26 czerwiec 1999).

  [opracowanie] Gorzowski mnich - czarownik z 1525 r. w przekazie Tomasza Kantzowa (tłum. Krzysztof Gołda), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 9, 2002, s. 255-260.

  Jeszcze o średniowiecznej elicie Gorzowa, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 9, 2002, s. 313-322 (w związku z J. Zysnarskiego, O landsberskiej elicie - bardziej elitarnie, tamże s. 307-310).

  Wały i fosy obronne [w Pyrzycach], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2002, nr 12, s. 4.

  2003

  Terytorium usque in Vurta fluvium, czyli Pomorze obszarem trybutarnym Niemiec za Mieszka I, [w:] Biskupi, lennicy, żeglarze, red. Błażej Śliwiński, Gdańsk 2003, s. 189- 228.

  Pyrzyckie prawo miejskie (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2003, nr 1, s. 4; (2) nr 2, s. 4-5 (dokument z 21 I 1263 s. 3.

  Nazwy miejscowe powiatu drawskiego i nowomarchijskiej części dawnego (w 1945 roku) powiatu stargardzkiego, "Przegląd Zachodniopomorski" 2003, z. 1, s. 182-229 (cz.1: A-K); z. 3, s. 123-170 (cz. 2: K-Ż).

  [recenzja] Die Inschriften des Landkreises Rügen. Gesammelt und bearbeitet von Joachim Z d r e n k a. Mit 160 Abbildungen und einer Karte. Akademie Verlag Berlin in Verbindung mit dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden, 2002, s. XXXVIII, 268, 2 nlb., tabl. (stron) LXXV; Joachim Z d r e n k a: Inskrypcje na zabytkach Rugii do końca XVIII wieku, Gdańsk, Officina Ferberiana, 2001, ss. 178, 2 nlb. + 16 kart ilustr., "Przegląd Zachodniopomorski" 2003, z. 1, s. 278-284.

  [recenzja] Krzysztof Rafał P r o k o p: Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2 pol. XIII - 1 pol. XVI w.), Kraków 2002, nakład własny, ss. 391, "Przegląd Zachodniopomorski" 2003, z. 1, s. 284-287.

  Rada miejska w Pyrzycach [XIII-XV w.], "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2003, nr 3, s. 4.

  Szpitalnictwo (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2003, nr 4, s. 4. (średniowiecze); (2) nr 5, s. 4 (średniowiecze do 1945); (3) nr 6, s. 4 (lata 1945-1946); (4), nr 10, s. 4.

  Rodowód ks. pomorskich. Suplement, Gdańsk 2003, ss. 136.

  Pierwsze generacje rodu pomorskich Borków (XII - XIV w.), "Przegląd Zachodniopomorski" 18 (47), 2003, z. 3, s. 7-34.

  Pomorskie wyprawy zbrojne na Łużyce i Brandenburgię w latach 1178-1180, [w:] Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznice urodzin, red. Adam Makowski i Edward Włodarczyk, Szczecin 2003, s. 77-102.

  Polityczne losy ziem wielkopolskich między Drawą, Gwdą i Notecią, w szczególności ziemi wałeckiej, w latach 1360- 1411, "Przegląd Zachodniopomorski" 18 (47), 2003, z. 4, s. 5-43.

  Nadzwyczajne obniżenie podatków w Gorzowie za sprawą króla duńskiego. Przyczynek do itinerarium Ludwika Wittelsbacha (1349), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 10, 2003, s. 23-25.

  Krol Danii, Szwecji i Norwegii Eryk słupski w Gorzowie (1423), "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 10, 2003, s. 27-29.

  Nowomarchijski ród Marwitzów w średniowieczu, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 10, 2003, s. 267-283. .

  Zamki rycerskie w obszarze Nowej Marchii źródłach pisanych z XIII- XIV w., [w:] Res et fontes. Księga jubileuszowa dr. Eugeniusza Cnotliwego, Szczecin 2003, s. 95-109.

  Encyklopedia pyrzycka: Baszta Sowia (Więzienna) "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2003, nr 12, s. 4.

  2004

  Kaplice (małe kościoły), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 1, s. 4.

  Kantzow o Pyrzycach, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 2, s. 4.

  Pyrzyczanie w Ziemi Świętej w XV w., "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 3, s. 4-5,

  Piast opolski archidiakonem pyrzyckim, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 4, s. 4.

  W sprawie posiadłości cystersów paradyskich w zachodniej (zaodrzańskiej) połaci Ziemi Lubuskiej, [w:] Opactwo cysterskie w Paradyżu - jego rola w dziejach i kulturze pogranicza, Zielona Góra 2003, s. 61-63; tamże: Gorzów - Paradyż. Mnisi Dwór, Mnisi Most, Karnin i...12 talentów pieprzu, s. 65-72.

  Wojna gorzowsko-głogowska, czyli pokój kołczyński, [w:] J. Giszczynski, J. Minorowicz, Wołków - Kołczyn. Dzieje parafii i parafian, Lwów 1937/Gorzów - Kołczyn 2004, s. 147-148.

  Wyprawy pruskie margrabiego brandenburskiego Ottona III, zwłaszcza dwie z 1266 r., [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Studia z dziejów średniowiecza, nr 10, Gdańsk 2004, s. 539-552.

  Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego rodu kupiecko-bankierskiego Loitzów, [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Studia z dziejów średniowiecza, nr 10, Gdańsk 2004, s. 173-204

  Kolińska komturia na tle dawnych dziejów stargardzkich joannitów, "Stargardia" 3, 2004, s. 49-70.

  Okolice Dolic w XVI w. w 'Kronice domowej' Joachima von Wedel z Morzycy. Wybrane fragmenty w tlum. i opracowaniu, Stargardia 3, 2004, s. 417-432.

  Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496-1498), Szczecin 2004, ss. 211 oraz Suplement, ss. 12.

  Mało znany wenecki list Bogusława X do meklemburskiego szwagra w 1497 roku, "Przegląd Zachodniopomorski" 19 (48), 2004, z. 4, s. 203-210.

  Związki dominikanina Jana Falkenberga z Pomorzem Zachodnim. Przyczynek do biografii osławionego oszczercy w przekazie Jana Długosza, "Przegląd Zachodniopomorski" 19 (48), 2004, z. 4, s. 7-18.

  [redakcja wespół z K. Kozłowskim] Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich, red. Kazimierz Kozłowski i Edward Rymar, Szczecin 2004.

  Książęta zachodniopomorscy wobec obronności swego państwa w XII-XVII w., [w:] Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich, red. Kazimierz Kozłowski i Edward Rymar, Szczecin 2004, s. 9-39.

  Wojny na Pomorzu Zachodnim i wojenne czyny Pomorzan poza Pomorzem XII- początek XVII wieku, [w:] Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich, red. Kazimierz Kozłowski i Edward Rymar, Szczecin 2004, s. 133-174.

  Nowa Marchia - kraina zapomniana? Stan badań nad średniowieczem, [w:] Nowa Marchia - prowincja zapomniana -wspólne korzenie. Materiały z sesji naukowych organizowanych przez Woj. i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. od kwietnia 2003 r. do marca 2004 r. (Zeszyty Naukowe nr 1), s. 7-20.

  Dawne i współczesne (polskie) nazwy miejscowości powiatu myśliborskiego w granicach z lat 1945-1948, cz.1: A-K, "Przegląd Zachodniopomorski" 19 (48), 2004, z. 4, s. 119-162.

  Ziemia gorzowska w 'Księdze ziemskiej', "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 11, 2004, s. 9-25.

  Straussowie - ród rycerski Nowej Marchii (w ziemi chojeńskiej, myśliborskiej i gorzowskiej) "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 11, 2004, s. 269-279.

  [recenzja] K. R. Prokop, Biskupi zachodnio-pomorscy (X-XX w.), Koszalin 2003, "Przegląd Zachodniopomorski" 19 (48), 2004, z. 4, s. 218-224.

  Nieznany widok (Panoramy Pyrzyc 3), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 9, s. 4 [widoki Pristaffa z ok. 1670].

  Archidiakonat pyrzycki raz jeszcze, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 5, s. 4 [w XV- XVI w.].

  Fundacja ottońska (Ottostift), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 10, s. 4.

  Tajemnica Studzienki, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 8, s. 4-5 [Święta Studnia w Pyrzycach].

  Przelewice - raz jeszcze (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 6, s. 4. [czasy A. Borgstede]; (2), nr 7, s. 4. [czasy Prillwitzów].

  Krzyżacy ante portas, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, (1) nr 11, s. 4; (2) nr 12, s. 4 [pogranicze pyrzyckie 1402-1454].

  Obrabowany kościół w Letninie, "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2004, nr 9, s.4.

  2005

  Thomas Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. 1 (księga 1 i 2), tłum. Krzysztof Gołda, przypisy i komentarze: Tadeusz Białecki i Edward Rymar, Szczecin 2005, ss. 588. Petrus Chelopeus pyrzycki kronikarz z XVI w., "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2005, nr 1, s. 4.

  Biblioteka Ostenów w Płotach (1), "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2004, nr 3-4, s.36-43.

  Kaplica (i szpital) św. Ducha (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2005, nr 2, s. 4.; nr 3, s. 4-5.

  Brama Szczecińska (1), "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 4, 2005, s. 4; (2) nr 5, s. 4.