prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski

  • Drukuj

Zakład: Historii Pomorza i Historii Gospodarczej
stanowisko: profesor
pokój: 130
telefon: 
e-mail: 
konsultacje:
 

Krótko o sobie:

   Po magisterium na UMK w Toruniu /1966/ rozpocząłem pracę w szczecińskim Archiwum, kierując informacją naukową. Dzięki współpracy z Instytutem Zachodniopomorskim mogłem szybko włączyć się do działalności publikacyjnej związanej z dziejami Ziem Odzyskanych i Pomorza. Podjąłem równocześnie prace na współczesnymi procesami aktotwórczymi i kancelarią urzędów miejskich tych ziem. Trzeci, zasadniczy nurt moich publikacji obejmował prezentację zasobu archiwalnego.

   Po doktoracie /1975/ badania te poszerzone zostają na problematykę samorządu terytorialnego w okresie międzywojennym oraz informację o dokumentacji studialnej, 

bezpośrednio interesującej gospodarkę narodową. Istotne nawiązanie do studiów pomorzoznawczych stanowiła natomiast, adresowana głównie do studentów, książka podsumowująca powojenną historiografię zachodniopomorską. Kwestie te wymagały oczywiście bezpośredniej współpracy z niemieckimi archiwami i uczelniami.

   Po habilitacji /1985/ moje publikacje zbliżają się coraz bardziej do natury archiwistyki, istoty metodologii i teorii archiwalnej, którym m.in. poświęciłem dwie książki wydane w latach 1992 i 1994. Na ich podstawie otrzymałem w 1995 r. tytuł profesora. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych rozpocząłem  /obliczoną na wiele lat/ pracę nad "archiwistyką europejską". Moje zainteresowania zachodniopomorskie z kolei zaczęły koncentrować się na problemach przygranicznych , by z czasem skupić się na zagadnieniach euroregionów i postępujących procesach integracyjnych. Naturalną przesłankę do rozwinięcia tych badań odnajduję w mojej europeistycznej działalności dydaktycznej, którą podjąłem w roku 2007.

   Nie ulega wątpliwości, że moją obecność w życiu naukowym US warunkowały wieloletnie zobowiązania wynikające z pełnionych przeze mnie funkcji dziekana, prorektora i rektora, a od 2004 r. posła do Parlamentu Europejskiego. Sprzyjały zapewne włączaniu się w różnego typu naukowe przedsięwzięcia organizatorskie wydziałów i instytutów, nierzadko natomiast ograniczały możliwości powiększania własnego dorobku. Rola posła w PE ograniczenia te jeszcze zwiększyła.