• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Agnieszka Matuszewska


stanowisko: adiunkt
pokój: 977c
telefon:  444 33 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: środa godz. 11.30-13.30, czwartek godz. 10.00-12.001998 - 2003 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii, Archeologia, praca magisterska na temat: „Udział wzorców kulturowych wiązanych z pakietem Pucharów Dzwonowatych w strefie leśnej międzyrzecza Wisły i Dniepru”.
 
2003 - 2007 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii, Archeologia, praca doktorska na temat: „Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach cicrumbałtyckiego kręgu KCSZ” pod kierunkiem Profesora Janusza Czebreszuka.
 
Zainteresowania: Przemiany społeczne i kulturowe w okresie schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu w Europie Środkowej (szczególnie sytuacja kulturowa na terenie Niżu Środkowoeuropejskiego); problematyka kultury ceramiki sznurowej w przemianach społeczno-kulturowych w strefie południowobałtyckiej. Północno-wschodnia granica oddziaływania idei Pucharów Dzwonowatych, ceramika, a w szczególności  technologia.

         Członek komisji Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i       
         Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk na okres jego VI kadencji.

         Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

 
Lista publikacji
 

*2004    Znaczenie tradycji Pucharów Dzwonowatych w strefie leśnej Europy   Wschodniej, Гiстарычна- археалагiчны зборнiк, No 19,  s. 58-69, Mińsk. 

* 2005    Międzynarodowe spotkanie „Bruszczewo. Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski”, Śmigiel, woj. wielkopolskie, 7-8 sierpnia 2004 r., Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XIII/XIV, s. 369 – 372, Poznań. 

*  2005    Wybrane narzędzia kamienne w zbiorach prywatnych z Podlasia,  Pruthenia Antiqua, t. 2, s. 205-213, Olsztyn. (współautor)

* 2005   Materiały kultury ceramiki sznurowej z Supraśla, stan. 3, w województwie podlaskim,  Pruthenia Antiqua, t. 2, s. 167-184, Olsztyn. (współautor)

* 2007 Akulturacja protobrązowa schyłkowoneolitycznych społeczności kultury ceramiki sznurowej na terenie Dolnego Nadodrza, [w:] Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Zbornìk referátov z 25. zasedání bádatelů pro výzkum neolitu  Čech, Moravy a Slovenska, Hradec Králové, 30. 10. – 2. 11. 2006, s. 136-146, Hradec Kralove. (współautor)

* 2008  Obrzańska enklawa późnej kultury ceramiki wstęgowej w świetle materiałów ze stanowiska nr 14 w Sulechowie, [w:] I. Cheben, I. Kuzma (red.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zbornìk referátov z 26. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska, Michalovce, 24.-27. 9. 2007,  s. 169-176, Nitra. (współautor)

* 2010 Groby wielopochówkowe dolnoodrzańskiej grupy kultury ceramiki sznurowej, [w:] S. Czopek, S. Kadrow (red.) Myślą i łopatą. Studia archeologiczne dedykowane wybitnemu uczonemu Janowi Machnikowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, s. 219-233, Rzeszów. (współautor)

* 2010 Neolityczne materiały ze stanowiska nr.1 w Janowie Pomorskim, gm. Elblag, woj. Warminsko-mazurskie,  Мaтэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны,  Вып. 19., s. 167-175,  Мінск. 

* 2010  The Lower Odra enclave of Corder Ware Culture  in the light of contacts in the South-western Baltic zone, [w:] Å. Larsson, L. Papmehl-Dufay (eds.) Uniting Sea II, Stone Age Societies in the Baltic Sea, s. 249-271, Sztokholm.  

* 2011 Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, Poznań.

* 2011 Groby podkurhanowe dolnoodrzańskiej grupy kultury ceramiki sznurowej, [w:]  H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.)Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., s. 417-424, Kraków, Warszawa.

 

* 2011 Materiały kultury amfor kulistych, [w:] J. Bednarczyk (red.) Janów, stanowisko 21. Osada wielokulturowa. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2, Via Archaeologica Posnaniensis, Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, Tom. 2. s. 139-142, Poznań.  

 

* 2011 Materiały kultury ceramiki sznurowej, [w:] J. Bednarczyk (red.) Janów, stanowisko 21. Osada wielokulturowa. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2, Via Archaeologica Posnaniensis, Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, Tom. 2. s. 143-152, Poznań. 

 

* 2011 Materiały o cechach subneolitycznych, [w:] J. Bednarczyk (red.) Janów, stanowisko 21. Osada wielokulturowa. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2, Via Archaeologica Posnaniensis, Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, Tom. 2. s. 153-156, Poznań. 

 

* 2011 Grób zbiorowy kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 23 w Czelinie, w województwie zachodniopomorskim, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.) XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, s. 79-88, Gdańsk (współautor)

 

* 2011 Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ (autoreferat doktorski), Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVI, s. 353-360.

*2012 Źródła kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 23 w Czelinie w świetle problematyki wyposażenia grobów ze schyłku neolitu i początku epoki brązu nad dolną Odrą, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, t. 28, s. 57-73. (współautor)

*2012 "Mała rzecz a cieszy". Niezwykłe znalezisko kamiennej siekierki jadeitowej z okolic jeziora Ostrów (pow. Gryfiński, wojew. zachodniopomorskie), Rocznik Chojeński, t. IV, s. 39-51. (współautor)

*2012 The Cultural Issues as Related to the Neolithic Antiquities: An Introducion, [w:] K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.) Lost-Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin, Szczecin, s. 69-79. (współautor)

  

* 2012  Ślady osadnictwa z okresu neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.) Janów Pomorski, stan. 1 / site 1, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, tom I:1, Od Paleolitu do Wczesnego Okresu Wędrówek Ludów, Elbląg, s. 27-38.

 

*2012 Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin (redaktor). /Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin.

 

 *2012 Wstęp, [w:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin, s. 7-9. / Introduction, [in:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin, s. 42-44.

 

 *2012 Megalityczny projekt, [w:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin, s. 15-17. /  Megalithic Project, [in:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin, s. 49-50.

 

 *2012 Poszukiwania terenowe, [w:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin, s. 19-21. / Field serach, [in:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin, s. 51-53.

 

 *2012 Archeoturystyka, [w:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin, s. 35-37. / Archaeological tourism, [in:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin, s. 67-69.

 

 *2012 Zakończenie, [w:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin, s. 39-40. / Conclusion, [in:] A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.) Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin, s. 71-72.

* 2012  Grób skrzynkowy w Kleszewie, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie, na tle osadnictwa kultury amfor kulistych na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, Tom II, s. 5-27. (współautor)

 *2013 Dolne Nadodrze w młodszej epoce kamienia jako przedmiot badań regionalnych, [w:] J. Hoff, S. Kadrow (red.) Region i regionalizm w archeologii i historii, Rzeszów, s. 74-91. (współautor)

*2013  Mikroregion  Cedynia w pradziejach. Zarys problematyki, [w:] P. Migdalski (red.) Cedynia i okolice poprzez wieki,   Chojna-Szczecin, s. 77-86 (współautor)

2013    Konstrukcje megalityczne z Golic, gm. Cedynia, woj. zachodniopomorskie, Rocznik Chojeński, t. V, s. 49-61.

* 2013 Projekt weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego, [w:] E. Fudzińska (red.) XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, Malbork, s. 29-37. (współautor)

* 2013  Badania archeologiczne na wielokulturowej osadzie w Gostyninie, stanowisko 28, gm. loco, woj. mazowieckie, sezon 2007, [w:] S. Kadrow (red.) Raport 8 (2007-2008 * TOM II), Warszawa, s. 513-527. (współautor)

*2014  Geografia osadnictwa mikroregionu Cedynia w młodszej epoce kamienia i wczesnej epoce brązu. Stan i perspektywy badań oraz przegląd dostępnych metod, [w:] P. Migdalski (red.) Civitas Cedene. Studia i Materiały do dziejów Cedyni, T. 1, s. 23-38,Chojna-Szczecin-Cedynia. (współautor)

* 2014  Культура шнуровой керамики в южно-балтийской области, ПРОБЛЕМЫ БАЛТИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ, Выпуск 2, s. 62-77, Калининград.

*2015    „Elitarne pochówki” w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Niżu Polski [w:] K. Biały, P. Briks, M. Cieśluk, D. Okoń (red.) Elity w świecie starożytnym. Szczecińskie studia nad starożytnością, vol. III, Szczecin, s. 11-18.

 

* 2015 Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Podsumowanie projektu oraz perspektywa dalszych badań, [w:] A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.) XIXSesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r., Szczecin, s. 39-47.

 

* 2015 Legendy jako źródło identyfikacji obiektów megalitycznych. Przykład mikroregionu cedyńskiego, Rocznik Chojeński, t. VII, s. 9-36. (współautor)

 

* 2015  Krajobraz kulturowy południowej części powiatu gryfińskiego (gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój) – niewykorzystany potencjał?, Rocznik Chojeński, t. VII, s. 259-278.

 

* 2016 Wojna i pokój. Strategie obronne i uzbrojenie w młodszej epoce kamienia i wczesnej epoce brązu na terenie Niżu Polski na przykładzie wybranych stanowisk i typów potencjalnej broni [w:] A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak (red.) Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, Szczecin, s. 17-35.

 

* 2016 Zachodniopomorskie megality-tajemnicze grobowce z epoki kamienia odkrywane na nowo, Nowa Marchia-Prowincja Zapomniana-Ziemia Lubuska-Wspólne Korzenie. Zeszyty Naukowe, t. 12, s. 9-25.

 

* 2016 Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin/Funnel Beaker culture communities on Wolin Island, Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. XII, s. 77-124.

 

* 2016 Materiały późnoneolityczne ze Wzgórza Młynówka w Wolinie/Late neolithic materials from Wzgórze Młynówka in Wolin, Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. XII, s. 125-132.

 

*2017 Zasoby archeologiczne, [w:] W. Banieczko (red.) Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy - 25 lat : historia, przyroda, turystyka, edukacja, Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra, s. 46-52.

 

* 2016 Dolicki mikroregion osadniczy w świetle badań nieinwazyjnych, Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis. Vol. 52, s. 151-173.

 

*2017 Konferencja w Sułkowie, Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. XIII, s. 379-382. (współautor)

 

*2018 Weryfikacja obiektów megalitycznych w miejscowości Brzezina/Płoszkowo (gm. Dolice, woj. zachodniopomorskie) z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego, [w:] E. Trawicka (red.) XX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańska, s. 35-45. (współautor)

 

* The Funnel Beaker Culture in the Szczecin Lowlands – looping back on the last 30 years, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, t. 47, s. 131-147.