• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Marian Rębkowski


Image Jednostka: Katedra Archeologii
stanowisko: profesor zwyczajny
pokój: 977a
telefon:  (091) 444 33 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: czwartek 10.00-12.00
 
Prof. dr hab. Marian Rębkowski jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów jego zainteresowania skoncentrowane były na archeologii średniowiecza. Początkowo, jako stażysta na UW, brał udział i prowadził wykopaliska na wczesnośredniowiecznych stanowiskach północno-wschodniej Polski. Od 1988 r. kierował  przez kilkanaście lat wykopaliskami prowadzonymi na obszarze średniowiecznego miasta w Kołobrzegu.

Od 1991 r. zatrudniony w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, zostając jednocześnie kierownikiem Zespołu Badawczego w Kołobrzegu. Pracę doktorską, opublikowaną w 1995 r. pod tytułem Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza. Podstawą habilitacji, uzyskanej w 2002 r., była książka Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe (2001). W latach 1999-2006 kierownik Pracowni Archeologicznej IAE PAN w Szczecinie, a od 2006 r. kierownik Oddziału w Szczecinie IAE PAN. Od 2003 r. profesor w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2007 r. wybrany członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora otrzymał w 2009 r.

Dotychczasowe prace naukowe prof. M. Rębkowskiego dotyczyły przede wszystkim różnych aspektów archeologii średniowiecznych miast, urbanizacji ziem nadbałtyckich oraz kultury materialnej i duchowej ich mieszkańców w wiekach średnich. Osobnym polem zainteresowań badawczych były studia nad chrystianizacją Pomorza, których zwieńczeniem była książka opublikowana w 2007 r.
 
W 1997 r. prowadził wykopaliska na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Kołobrzegu-Budzistowie. W latach 2003-2006 współkierował projektem badawczym i wykopaliskami, których celem była lokalizacja średniowiecznego klasztoru premonstratensów w Białobokach koło Trzebiatowa. W 2007 r. rozpoczął wykopaliska na grodzisku w Lubinie koło Międzyzdrojów.

Prof. Marian Rębkowski był stypendystą na Uniwersytecie w Gandawie, w Riksantikvarieämbetet i Statens Historiska Museer w Sztokholmie, gdzie brał udział w wykopaliskach prowadzonych w Birce, jak też w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas GWZO w Lipsku. Odbywał wyjazdy naukowe do Szwecji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Rezultaty swoich badań prezentował w postaci około stu publikacji oraz w trakcie kilkudziesięciu konferencji naukowych organizowanych w kraju i zagranicą, w których uczestniczył.
 

SPIS  PUBLIKACJI

1.    Stara Łomża, gm. Łomża, woj. łomżyńskie. Stan. 2, „Góra św. Wawrzyńca”, „Informator Archeologiczny”, Warszawa 1985, s. 144.

2.    (rec.:) Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. II, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXVI, 1988, nr. 2, s. 350-352.

3.    Kołobrzeska zapinka zdobiona motywem złączonych dłoni na tle podobnych znalezisk z północno-zachodniej Europy, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXVI, 1988 nr 3, s. 515-526.

4.    Stan i problematyka badań nad początkami miasta lokacyjnego w Kołobrzegu w świetle trzech pierwszych sezonów badawczych (1986-1988), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXVII, 1989, nr 3-4, s. 463-479.

5.    (współaut.: A. Kruk), Wykopaliska w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1991 (folder).

6.    Rewelacyjne odkrycia, „Głos Pomorza”, wrzesień 1991.

7.    Złoto w Kołobrzegu, „Głos Koszaliński”, październik 1991.

8.    Importowane rynienki z Kołobrzegu. Z badań nad dalekosiężnymi kontaktami średniowiecznego miasta, „Przegląd Archeologiczny”, t. 40, 1992, s. 97-104.

9.    (rec.:) Birka Studies. Investigations in the Black Earth, vol. 1, Early Investigations and Future Plans, Stockholm 1992, red. B. Ambrosiani i H. Clarke, „Przegląd Archeologiczny”, t. 41, 1993, s. 117-120.

10.    Przemiany społeczno-kulturowe w dobie lokacji w Kołobrzegu w świetle badań nad ceramiką, „Archeologia Polski”, t. XXXVIII, 1993, z. 2, s. 318-336. 

11.    Z badań nad początkami miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, „Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1993”, Gdańsk 1994, s. 55-58.

12.    ...miasto opływające w dostatki..., Kołobrzeg lokacyjny, [w:] Kołobrzeg, Bydgoszcz 1994, s.  8-15.

13.    (współaut.: H. Kroczyński), Kołobrzeg 1255-1995, Bydgoszcz 1995.

14.    (współaut.: A. Kruk), Kołobrzeg - dziedzictwo odkrywane, „Wiadomości Konserwatorskie”,  nr 1-2/32-33/X, 1995, s. 21-22.

15.    Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1995.
Recenzje:
A. Buko, „Archaeologia Polona”, t. 34, 1996, s. 248-249.
E. Cnotliwy, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 42, 1996, s. 509-512.
M. Brzuska, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 45, 1997, nr 3-4, s. 434-437.   
Ż(urek), „Questiones Medii Aevii Novae”, vol. 5, 2000.

16.    Wprowadzenie do archeologii średniowiecznego Kołobrzegu, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996, s. 13-24.

17.    (współaut.: B. Wywrot, Z. Polak), Źródła archeologiczne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996, s. 25-194.

18.    (współaut.: Z. Polak), Rozplanowanie przestrzenne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996, s. 195-208.

19.    (współaut.: Z. Polak), Budownictwo i architektura, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996, s. 209-220.

20.    Ceramika, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996, s. 221-230.

21.    Wyroby z rogu i kości, bursztynu, kamienia, szkła oraz gliny, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996, s. 337-344.

22.    Neue Ausgrabungen in Kolberg (Kołobrzeg), [w:] Beiträge zum Oder-Projekt 2, Berlin 1997, s. 63.

23.    Topografia Kołobrzegu w XIII w., [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. 2., red. Z. Kurnatowska, Wrocław 1996, s. 127-136.

24.    (współaut.: T. Nawrolski), Ein Beitrag zur Erforschung mittelalterlicher Keramik in Pommern, „Offa” 52, 1995, s. 163-184.

25.    Change or Continuity. The origins of the late medieval town of Kolobrzeg in Pomerania, [w:] Urbanism in Medieval Europe. Papers of the „Medieval Europe Brugge 1997” Conference, vol. 1, red. W. G. de Boe & F. Verhaeghe, Zellik 1997, s. 19-28.

26.    Normanowie nad Parsętą, „Nowy Kołobrzeg” nr 0/98, s. 12-13.

27.    Medieval glazed pottery imported into Pomerania. A survey of the present state of studies, [w:] Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis, red. A. Buko i W. Pela, Warszawa 1997, s. 97-109.

28.    Zagadnienia wstępne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. II, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1997, s. 5-14.

29.    (współaut.: B. Wywrot, Z. Polak),  Źródła archeologiczne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. II, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1997, s. 15-142.

30.    Elementy rozplanowania: blok i parcela, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. II, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1997, s. 143-150.

31.    Naczynia gliniane, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. II, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1997, s. 165-172.

32.    Zabytki bursztynowe, szklane, kamienne, rogowe i kościane oraz inne wyroby wykonane z gliny, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. II, red. M. Rębkowski,  Kołobrzeg  1997, s. 235-242.

33.    Kolobrzeg il medioevo sul Baltico, „Archeologia Viva”, R. XVII, nr 68, 1998, s. 56-63.

34.    (odpowiedź w ankiecie:) „Medieval Europe - Brugge 97” & 7 questions to 7 countries, „META, medeltidsarkeologisk tidskrift”, nr 1/1998, s. 65-66, Lund.

35.    Die Entwicklung Kolbergs im Mittelalter (9.- 14. Jahrhundert), [w:] Berichte und Beiträge  des Geistwissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V., 1997, Öffentliche Vorträge, Leipzig 1998, s. 22-36.

36.    Wstęp, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 5-12.

37.    (współaut.: B. Wywrot-Wyszkowska, Z. Polak), Źródła archeologiczne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 13-168.

38.    (współaut.: Z. Polak), Zabudowa i funkcja terenu w średniowieczu, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 169-181.

39.    Naczynia gliniane, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 193-207.

40.    Znaki pielgrzymie, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 223-227.

41.    (współaut.: E. Nyborg), Drewniana figurka św. Jana, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 259-270.

42.    Zabytki wykonane z innych surowców, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 277-287.

43.    Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Kolberg (Kołobrzeg) vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel, red. M. Gläser, Lübeck 1999, s. 403-414.

44.    The maritime topography of medieval Kołobrzeg, [w:] Maritime Topography and the Medieval Town. Papers from the 5th International Conference on Water Archaeology in  Copenhagen, 14-16 May 1998, red. J. Bill, B. L. Clausen, Copenhagen 1999, s. 55-60.

45.    Wprowadzenie, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. IV, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1999, s. 5-12.

46.    (współaut.: B. Wywrot-Wyszkowska, Z. Polak), Źródła archeologiczne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. IV, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1999, s. 13-173.

47.    Ślad osadnictwa wczesnosłowiańskiego, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. IV, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1999, s. 175-179.

48.    Uwagi na temat ceramiki średniowiecznej, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. IV, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1999, s. 207-219.

49.    Pracownie rogownicze i ich produkty oraz zabytki wykonane z innych surowców, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. IV, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1999, s. 271-281.

50.    The Location of  Medieval Kołobrzeg and the Finds of Pottery as Evidence of Social Changes, „Hikuin” 25, 1998, s. 99-110.

51.    Handwerk in der Gründungsstadt Kolberg. Bemerkungen zu den Möglichkeiten der archäologischen Forschungen, [w:] Handwerk – Stadt – Hanse. Ergebnisse der Archäologie  zum mittelalterlichen Handwerk im südlichen Ostseeraum, red. U. Müller, Frankfurt am Main 2000, s. 37-52.

52.    (współaut.: L. Leciejewicz), Przedmowa, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000, s. 7-8.

53.    Początki i rozwój miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Świadectwo archeologii, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000, s. 147-160.

54.    (współaut.: L. Leciejewicz), Kołobrzeg. Średniowieczne miasto nad Bałtykiem, Kołobrzeg 2000.
Recenzje:
M. D(erwich), „Questiones Medii Aevii Novae”, vol. 6, 2001, s. 357.
H. Wernicke, „Baltische Studien” NF, t. 87, 2001, s. 243.    
Z. Szultka, „Zapiski Historyczne”, t. 67, 2002, z. 2, s. 174.   
F. Biermann, „Archäologische Informationen”, 26/1, 2003, s. 194-196.

55.    Centrum lokacyjnego Kołobrzegu, [w:] Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa środkowa, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wrocław 2000, s. 227-234.

56.    (współaut.: M. Rulewicz), Czy mieszkańcy Szczecina pielgrzymowali w średniowieczu do Kolonii?, [w:] Instantia est mater doctrinae, Szczecin 2001, s. 351-358.

57.    Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg 2001.
Recenzje:
P. B(arford), „Questiones Medii Aevii Novae”, vol. 6, 2001, s. 372-373.
J. Piekalski, „Archeologia Polski”, t. 47, 2002, z. 1-2, s. 404-408.
K. Sołtan-Kościelecka, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 50, 2002, nr 1, s. 93-96.
R. Czaja, „Zapiski Historyczne”, t. 68, 2003, z. 1, s. 163-164.
H. Wernicke, „Baltische Studien” NF, t. 88, 2002, s. 153-155.
A. Porzeziński, „Stargardia”, t. IV, 2006, s. 393-402.

58.    Domestic architecture in medieval Kołobrzeg (13th-15th century), [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III: Der Hausbau, red. M. Gläser, Lübeck 2001, s. 511-527.

59.    Neue Ergebnisse zur ältesten Befestigung der Gründungsstadt Kolberg (Kołobrzeg), [w:] Civitas et castrum ad Mare Balticum, red. Ē. Mugurevič, I. Ose, Riga 2002, s. 224-234.

60.    Prof. dr hab. Lech Leciejewicz. Szkic do portretu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i półwiecze pracy naukowej, „Archeologia Polski”, t. 47, 2002, z. 1-2, s. 39-45.

61.    (współaut. M. Rębkowska) Bibliografia prac Prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza, „Archeologia Polski”, t. 47, 2002, z. 1-2, s. 45-66.

62.    ...ad sanctum Jacobum ultra montes...  Przyczynek do badań nad pielgrzymkami mieszczan kołobrzeskich w średniowieczu, [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, red. C. Buśko, J. Klápste, L. Leciejewicz, S. Moździoch, Wrocław 2002, s. 265-269.

63.    (rec.) Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, Herausgegeben von Hartwig Lüdtke und Kurt Schietzel, Mit Beiträgen von: Alfred Falk, Torsten Kempke, Uwe Lobbodey, Hartwig Lüdtke, Per Kristian Madsen, Marion Roehmer, Anette Rother,  Markus Sanke und Henning Stilke, Neumünster 2001, Bd. 1: Text, Bd. 2: Kataloge, Bd. 3: Tafeln, ss. 1857, mapy, ryciny, 543 tablice, „Przegląd Archeologiczny”, t. 50, 2002, s. 136-143.

64.    Umwelt und Siedlungsentwicklung des mittelalterlichen Kolbergs/Kołobrzeg, [w:] Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, red. E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz, Mainz am Rhein 2002, (=Römisch-Germanische Forschungen, Bd. 60), s. 217-227.

65.    Kiedy powstał Kołobrzeg? Uwagi na temat datowania dwóch przełomowych momentów w dziejach miasta, „Rocznik Koszaliński” 31, 2003, s. 245-252.

66.    The Infrastructure of Kołobrzeg, [w:] Lübecker Kolloquium  zur Stadtarchäologie im Hanseraum IV: Die Infrastruktur, red. M. Gläser, Lübeck 2004, s. 359-370.

67.    Pielgrzymki mieszkańców średniowiecznych miast południowego wybrzeża Bałtyku w świetle archeologii. Wstęp do badań, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 52, 2004, nr 2, s. 153-188.

68.    Nowe znaleziska kamionki waldenburskiej w północnej Polsce, [w:] Archaeologia et historia  urbana, red. R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki, Elbląg 2004, s. 421-428.

69.    (rec.) Archeologie středověkého domu v Moste (čp. 226), ed. Jan Klápště, Praha-Most 2002, ss. 382, „Mediaevalia archaeologica” 4, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,  R. 52, 2004, nr 3, s. 358-359.

70.    The Size of Original Plots in Pomeranian Port Charter Towns, „Studia Maritima”, vol. XVII, 2004, s. 5-21.

71.    Lokacja Kołobrzegu w 1255 roku i jej znaczenie, „Rzecz Kołobrzeska”, nr 21 (103), 2005, s. 8-9.

72.    (współaut.: L. Leciejewicz), Kołobrzeg – an early town on the Baltic coast, [w:] Polish lands at the turn of the first and the second millennia, red. P. Urbańczyk, Warszawa 2004, s. 33-46.

73.    Uwagi o niektórych atrybutach średniowiecznych pielgrzymów na podstawie znalezisk z północnej Polski, „Archaeologia Historica Polona”, t. XV/2, Toruń 2005, s. 221-230.

74.    Kołobrzeg jako modelowy przykład przemian urbanizacyjnych na Pomorzu w XIII wieku, [w:] Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w.,  red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2005, s. 47-59.

75.    Dokąd pielgrzymowali w średniowieczu mieszkańcy Kołobrzegu?, [w:] Tempus nostrum est. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Włodarczykowi w 60. rocznicę urodzin, red. W. Stępiński, D. Szudra, R. Rechman, Szczecin 2006, s. 213-224.

76.    Remarks on handicraft in medieval Kołobrzeg, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum V: Das Handwerk, red. M. Gläser, Lübeck 2006, s. 449- 457.

77.    Kilka uwag w sprawie genezy orientacji grobów szkieletowych we wczesnym średniowieczu, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław 2006, s. 515-520.

78.    Pomorze Zachodnie. Osiągnięcia ostatniego piętnastolecia, potrzeby i perspektywy badań, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń-Wrocław-Warszawa 2006, s. 311-327.

79.    Technologietransfer als ein Faktor der Kulturwandlungen im pommerschen Raum im 13. Jahrhundert, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters“, Jg. 34, 2006, s. 63-69.

80.    (współautor F. Biermann) Klasztor w Białobokach w świetle badań archeologicznych z lat 2003-2006, [w:] Trzebiatów – Spotkania pomorskie 2006, red. J. Kochanowska, Trzebiatów 2007, s. 9-14.

81.    (rec.) Dirk Scheidemantel, Thorsten Schifer, Waldenburger Steinzeug. Archäologie und Naturwissenschaften, „Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte”, Bd. 44, Landesamt für Archäologie, Dresden 2005, s. 360, ryc. 159+73, tabl. 35, tabele, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 54, 2006, nr 3-4, s. 350-356.

82.    Grodzisko w Budzistowie. Badania w 1997 roku, [w:] Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Warszawa 2007, s. 115-156.

83.    Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w  1997 roku, [w:] Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Warszawa 2007, s. 199-213.

84.    (współaut.: L. Leciejewicz), Uwagi końcowe. Początki Kołobrzegu w świetle rozpoznania archeologicznego, [w:] Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz,  M. Rębkowski, Warszawa 2007, s. 299-317.

85.    (współaut.: F. Biermann, M. Dworaczyk) Archäologische Untersuchungen am Kloster Belbuck, „Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte”, Bd. 29, 2006,  s. 61-69.

86.    (rec.) Inventing the Pasts in North Central Europe. The National Perception of Early Medieval History and Archaeology, ed. Matthias Hardt, Christian Lübke, Dittmar Schorkowitz (Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 9), Peter Lang   Verlagsgruppe, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York- Oxford-Wien 2003, ss. 346, il. ISBN 978-3-631-50538-0, [w:] „Zapiski Historyczne”, t. LXXII, 2007, z. 1, s. 173-177.

87.    Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007.
Recenzje:
        G. Labuda, „Roczniki Historyczne”, R. LXXIV, 2008, s. 241-244.    
        M. Derwich, „Questiones Medii Aevi Novae”, vol. 15, 2010, s. 451.   

88.    Dewocjonalia pątnicze – świadectwo religijnych podróży dawnych mieszkańców  Pomorza, [w:] Wszyscy jesteśmy tułaczami. Europejskie dni dziedzictwa. Zachodniopomorskie 2007, Szczecin 2007, s. 7-18.

89.    (współaut.: F. Biermann) Usedom-Grobe und Treptow (Trzebiatów)-Belbuck – Herrschafts- und Sakraltopographie pommerscher Zentralorte im 12./13. Jahrhundert, [w:] Aedificatio terrae. Beiträge zur Umwelt- und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas, red. G.H. Jeute, J. Schneeweiß, C. Theune, „Studia honoraria” t. 26, Rahden 2007, s. 69-78.

90.    Możliwości archeologii w poznaniu procesów lokacyjnych. Na przykładzie wybranych miast południowego wybrzeża Bałtyku, [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006, s. 203-226.

91.    Greifswald-Stettin-Kolberg. Drei Modelle räumlicher Anknüpfungen in der Stadtgründungszeit in Pommern, [w:] Zentrum und Peripherie in der Germania-Slavica.  Beiträge zu Ehren von Winfried Schich, red. D. Bulach, M. Hardt (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 34), Stuttgart 2008, s. 235-246.

92. Z problematyki badań archeologicznych nad rzemiosłem w lokacyjnych miastach Pomorza
      Zachodniego, „Fontes Archaeologici Posnanienses“, vol. 43, 2007, s. 99-111.

93. Czy archeolog odczytuje historię średniowiecza? Uwagi o znaczeniu źródeł archeologicznych, [w:] 
     Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław 2008, s. 11-31.
      Recenzje:
       J. Sztetyłło, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVII, 2009, nr 1, s. 133-136.
       M. Dulinicz, „Archeologia Polski”, ”, t. LIV, 2009, z. 1, s. 159-162.   

94. Die Heilig-Geist-Kapelle – eine verschollene Kirche aus dem mittelalterlichen Kolberg, [w:] „Die Dinge
      beobachten...“. Archäologische und historische Forschungen zur frühen Geschichte Nord- und
      Mitteleuropas, red. F. Biermann, U. Müller, T. Terberger (= Archäologie und Geschichte im
      Ostseeraum 2), Rahden 2008, s. 327-335.

95. Selected aspects of archaeological research on lifestyle and social topography in medieval Kołobrzeg,
      [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Luxus und Lifestyle, red. M. Gläser, 
      Lübeck 2008, s. 557-567.

96. Domus Sancti Spiritus in Colbergh (Kołobrzeg) in the light of archaeological evidence, [w:] The Hansa
      Town Riga as Mediator between East and West, red. A. Caune, I. Ose, Riga 2009, s. 80-89.

97. Kołbacz (Kolbatz) and Białoboki (Belbuck) – archaeology of two 12th century monasteries in 
     Pomerania [w:] Glaube, Macht und Pracht. Geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter
     der Backsteingotik, red. O. Auge, F. Biermann, Ch. Hermann (= Archäologie und Geschichte im
     Ostseeraum 6), Rahden 2009, s. 125-140.

98. An urban landscape in transition. The Pomeranian towns in the 13th century from the archaeological 
      perspective, [w:] Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, red. R.
      Czaja, C. Jahnke, Toruń 2009, s. 119-139.

99. Uwagi wstępne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. V, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 
     2010, s. 5-12.

100. (współaut.: B. Wywrot-Wyszkowska, Z. Polak), Źródła archeologiczne, [w:] Archeologia
      średniowiecznego Kołobrzegu, t. V, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 2010, s. 13-66.

101. (współaut.: B. Wywrot-Wyszkowska, Z. Polak), Ceramika, wyroby skórzane oraz przedmioty
      wykonane z innych surowców, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. V, red. M.
      Rębkowski, Kołobrzeg 2010, s. 109-126.

102. Domus sancti Spiritus. Szpital średniowiecznego Kołobrzegu w świetle archeologii, [w:] Archeologia
      średniowiecznego Kołobrzegu, t. V, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 2010, s. 147-164.

103. (współaut.: R. Simiński) Pielgrzymki mieszkańców Pomorza Zachodniego do sanktuarium św.
       Teobalda w Thann w średniowieczu, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk,
       Szczecin 2010, s. 145-157.

104. Kołobrzeg, [hasło w:] The Oxford Dictionary of the Middle Ages, red. R.E. Bjork, vol. 3, Oxford 2010, s. 937-
       938. 

105. The Pomeranian Towns and the State of the First Piasts. The Case of Szczecin and Kołobrzeg, „Acta
        Praehistorica et Archaeologica“ 42, 2010, s. 9-17.

106. Ratować przeszłość? O uwarunkowaniach i znaczeniu badań archeologicznych prowadzonych przy odbudowie 
        Starówki, [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010, s. 39-70.

107. Fortifications of medieval Kołobrzeg, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII:
        Die Befestigungen, red. M. Gläser, Lübeck 2010, s. 615-627.

108. (współaut.: R. Simiński), Pomeranians’ Medieval Pilgrimages to St. Theobald’s Sanctuary in Thann, „Studia 
        Maritima“ 23, 2010, s. 13-26.

109. Słowo wstępne. Preface, [w:] Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków
        średnich, red. M. Rębkowski, Wolin 2011, s. 7-10.

110. (współaut.: S. Rosik), Wprowadzenie, [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha
        Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 7-10.

111. Św. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badań, [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone
        pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 93-120.

112. Die Christianisierung Pommerns. Eine archäologische Studie, (= Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Band 197), Bonn 2011.


REDAKCJA I WSPÓŁREDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH

1-5. Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I-V, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996-2010.
Recenzje:
E. Cnotliwy, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 44, 1998, s. 535-538 (tomy I, II).
R. Czaja, „Hansische Geschichtsblätter”, Jg. 116, 1998, s. 229-230 (tom I).
U. Müller, „Germania”, 79, 2001, 2 Hb., s. 498-501 (tomy I-IV).
H. Wernicke, „Baltische Studien” NF, t. 87, 2001, s. 240-242 (tomy I-IV).

6. Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000.
Recenzje:
M. D(erwich), „Questiones Medii Aevii Novae”, vol. 6, 2001, s. 375-376.
H. Wernicke, „Baltische Studien” NF, t. 87, 2001, s. 242-243.
Z. Szultka, „Zapiski Historyczne”, t. 67, 2002, z. 2, s. 176-178.

7. Archaeologia et historia  urbana, red. R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki, Elbląg 2004.
        Recenzja:
        M. i W. Bis, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 53, nr 1, 2005, s. 102-108.

8. Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w., red. L. Leciejewicz, 
    M. Rębkowski, Kołobrzeg 2005.

9. Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M.
    Rębkowski, Szczecin-Wrocław 2006.

10. L. Leciejewicz, Opera selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy, red. M. Rębkowski,
      S. Moździoch, Wrocław 2006.

11. Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz,  M. Rębkowski, Warszawa 2007.

12. Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, red. M. Rębkowski,
      Wolin 2011.

13. Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S.
      Rosik, Wrocław 2011.