dr hab. prof. US Anna Szczepańska - Dudziak

  • Drukuj

 


dr Anna Szczepańska Zakład: Zakład Badań i Analiz Wschodnich
stanowisko: profesor
pokój: 079
telefon: 444 33 09
e-mail: 
konsultacje:


Dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego i od 1990 r. pracownikiem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień związanych z historią stosunków międzynarodowych oraz polską polityką zagraniczną i dyplomacją. Pierwsze lata pracy badawczej poświęcone były problematyce relacji Polski z Czechosłowacją w okresie międzywojennym, a ich kontynuacją jest monografia pt. „Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu” , która stała się podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Kwestie powojennych relacji między Polską i Czechosłowacją pozostają nadal w sferze zainteresowań naukowych a zwłaszcza ich wymiar kulturalny i naukowy oraz polityczny. W ostatnim czasie Anna Szczepańska-Dudziak rozszerzyła przedmiot badań naukowych o zagadnienia związane ze służbą konsularną Polski oraz współczesną dyplomacją publiczną, ekonomiczną i kulturalną. Anna Szczepańska-Dudziak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Lista publikacji:

1991

Państwa Małej Ententy w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1934, "Szczecińskie Studia Historyczne" 5, Szczecin 1991.

 

1993

[współautor: H. Walczak] Polska i jej opinia publiczna wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925, "Szczecińskie Studia Historyczne" 7, Szczecin 1993.

[recenzja] A. Essen: Polska i Mała Ententa 1920-1934, "Przegląd Zachodni" 1993, nr 1.

[recenzja] Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. M. Wanatowicz, Katowice 1992, "Pamiętnik Cieszyński" 6, Cieszyn 1993.

 

1994

Wspomnienia Olgierda Czarlińskiego, attache ambasady polskiej w Moskwie w 1939 r., "Szczecińskie Studia Historyczne" 8, Szczecin 1994.

 

1995

Zagadnienia terytorialne i kwestia współpracy w kontaktach polityków polskich i czeskich w okresie I wojny światowej, "Szczecińskie Studia Historyczne" 9, Szczecin 1995.

 

1996

[sprawozdanie] Locarno z perspektywy 70 lat - sprawozdanie z sesji naukowej, "Przegląd Zachodni" 1996, nr 1.

Czechosłowacja w polskiej myśli politycznej w latach 1918-1926, [w:] U źródeł myśli politycznej w XIX i XX wieku, red. M. Baumgart, J. Jekiel, Szczecin 1996.

 

1999

[hasła] Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, t. I, Szczecin 1999 i t. II, Szczecin 2000.

 

2000

Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w okresie polokarneńskim, "Szczecińskie Studia Historyczne" 12, Szczecin 2000.

 

2001

[biogramy] Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, Szczecin 2001.

Działalność propagandowa PZPR na terenie województwa szczecińskiego w okresie narastającego kryzysu lat siedemdziesiątych, [w:] Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, red. H. Komarnicki, K. Kozłowski, Szczecin 2001.

Partie polityczne wobec integracji Polski z Unią Europejską, "Europa Regionum" 6, Szczecin 2001.

 

2002

Władze i społeczeństwo Szczecina wobec wydarzeń poznańskiego czerwca 1956, [w:] Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.

Partie polityczne wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Europa bez granic. Polska a Europa, Gorzów Wlkp. 2002.

 

2003

Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie 1961-1974, [w:] Monumenta Manent. Księga pamiątkowa dedykowana prof. T. Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003.

 

2004

Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1933, Szczecin 2004.

Działalność polskich konsulatów na terenie Czechosłowacji w latach 1945-1950 w świetle zbiorów Archiwum Spraw Zagranicznych w Warszawie, "Przegląd Zachodniopomorski" 19, 2004, z. 3.

Działalność polskich konsulatów w Czechosłowacji 1945-1956, materiały konferencyjne: Między przymusową solidarnością a prawdziwą przyjaźnią. Czesi - Polacy - Słowacy 1938/1939 - 1945 - 1989, Wrocław 4-6 listopada 2004 /w druku/

Szczecin w polsko-czechosłowackich stosunkach konsularnych 1949-1960, materiały konferencyjne: Polska - centrum czy peryferie Europy?, Szczecin 8-9 grudnia 2004 r. /w druku/

Wybory parlamentarne na Zaolziu w 1946 i 1948 roku w świetle prasy polskiej i czechosłowackiej, materiały konferencyjne: Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce w XIX i XX wieku, Pobierowo 23-25 IX 2005 /w druku/.

 

2006

Polska działalność konsularna na terenie Czechosłowacji w latach 1945-1950, „Diaspora”  2006, T. I.

Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w dobie przemian( 1989-1990), w: Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 1988-1990, red. M. Machałek, J. Macholak, Szczecin 2006, s.33-46.

Rejon czechosłowacki w Porcie Szczecińskim w latach 1949-1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 2006, z.3, s.47-60.

Port Szczeciński w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych w świetle dokumentów Archiwum Ministerstwa Sprawa Zagranicznych w Pradze( 1949-1956),”Studia Maritima„  2006, vol. XIX, s.179-193.

 

2007

Polska polityka zagraniczna w dobie przełomów 1956 i 1989.Analiza porównawcza, w: Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, Gorzów Wlkp. 2007, s.413-430.

Polityka zagraniczna PRL w okresie przełomu 1956r., w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, red. A. Machałek, A. Makowski, Szczecin 2007, s.37-49.

Polacy – Czesi. Od wymuszonej przyjaźni do partnerstwa w Unii Europejskiej 1948-2004, w: Między Europa naszych pragnień a Europa naszych możliwości,  red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wlkp., 2007, s.394-404. 

Wybory parlamentarne na Zaolziu w latach 1946 i 1948 w  świetle prasy polskiej i czechosłowackiej, w: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce, red. A. Chlebowska i J. Nowosielska-Sobel, Szczecin 2007, s.319-330.

 

2008

Polska wobec Traktatu Lizbońskiego 2002-2007,w: Polska między Wschodem a Zachodem, T.II W kręgu polityki zagranicznej, pod. red. A. Szczepańskiej, H. Walczaka, A. Wątora, Toruń 2008, s.319-340.

Polityka zagraniczna Polski po wejściu do Unii Europejskiej, w: Demokracja-centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI w., red. A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008, s.521-543.

Polacy i Czesi na drodze do Unii Europejskiej 1989-2004,w: Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Białystok 2008, s.187-205.

Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Polski w czasie pontyfikatu Jana Pawła II(1978-1989),w: Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia historyczne i społeczne, red. K. Guzikowski, ks. R. Misiak, Szczecin 2008, s.155-178.

Polska między Wschodem a Zachodem, T.1, W kręgu myśli politycznej, s.1- 246;  T. II, W kręgu polityki zagranicznej, s.1-385, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor, Toruń 2008.

 

 

2009

Dyplomacja ekonomiczna Polski ,w: W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Januszowi Farysiowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2009, s.451-463.

Stosunki polsko-czechosłowackie w 1968roku, w: Marzec ’68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red., D. Kisielewicz i M. Świder, Opole 2009, s.261-276.

Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, pod. red. Z. Chmielewskiego , A. Szczepańskiej, Szczecin 2009, s.1-202.

Prawne- polityczne- ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, red. Z. Chmielewski, A. Szczepańska, Szczecin 2009, s.1-209.

Prezydencja 2011-szansą na umocnienie pozycji Polski i jej regionów w Unii Europejskiej, w: Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, red. Z. Chmielewski, A.Szczepańska, Szczecin 2009, s.126-135.

Prezydencja przełomu czy czeski film? Republika Czeska na czele Unii Europejskiej, w: Prawne-polityczne-ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, red. Z. Chmielewski, A. Szczepańska, Szczecin 2009, s.96-105.

Konwencja konsularna z 1960r. jako próba uregulowania problematyki konsularnej w stosunkach polsko-czechosłowackich, „ Historia i Polityka” 2009, nr 1, s.115-130

Stanowisko władz PRL wobec Praskiej Wiosny 1968r-„Studia Zachodnie”, 2009/ XI, s.137-152.

Polska w Unii Europejskiej-zmiany w polityce zagranicznej, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań-Chorzów 2009, s.135-149.

Relacja Stolicy Apostolskiej z PRL w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II i Europa, red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009.

Stosunki Polski z Republiką Czeską w latach 2004-2007, w: Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009, s.53-70.

Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznejpo wejściu do Unii Europejskiej, w: Polityka zagraniczna-decyzje, procedury, instytucje, red. J. Piątek, R. Podgórzańska Toruń 2009, s.128-147.

Republika Czeska w Unii Europejskie, w: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007- przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 2009, s.335-347.

Działalność polskich placówek konsularnych w Czechosłowacji w latach 1945-1956,w: Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi-Polacy-Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. II, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2009, s.139-145.

 

2010

The Czech Republic in the European Union, w: Obnova demokracie v Československu po roce 1989, red. P. Krakora, Praha 2010, s.284-297.

Prezydencja 2011- odpowiedzialność, a zarazem szansa na określenie miejsca w Unii Europejskiej, w: 2011 Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010, s.279-288.

Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1989-1992- u progu transformacji systemowych, w: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Polityka-prawo i administracja-gospodarka. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s.87-97.

Oblicza polskiej modernizacji. Próba transformacji systemowej III RP- monografia pod. red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2010.

III gabinet Walerego Sławka, w: Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2010, s. 347-354.

 

2011

 

Hasła do Encyklopedii Zagadnień Międzynarodowych, red. E. Cała- Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Warszawa 2011, s. 600-609.

Działalność konsulatów PRL w Czechosłowacji w latach 1957-1968, w: Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, A. Kawalec, J. Kuzicki, Rzeszów 2011.

Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Szczecin 2011.

Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska. Toruń 2011.

Relacje transgraniczne społeczności lokalnych w zintegrowanej Europie. Doświadczenia polsko-czeski, red. A. Makowski, Szczecin 2011.
2014

Sytuacja Polaków w Czechosłowacji w latach 1956-1968 w: Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych doświadczenia polskie i środkowoeuropejskie, red. M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa-Szczecin-Wrocław 2014.

Dyplomacja PRL wobec powstania opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji, w: Opozycja antykomunistyczna w krajach Europy bloku wschodniego w latach 1945-1989, red. K. Łabędź, M. Świder, Kraków 2014.

Polish Public Diplomacy towards the Czech Republic 2011-2013, w: Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders, vol. 5, New Diplomacy in Open Europe, red. B. Curyło, J. Kulska, A. Trzecielińska-Polus, Opole 2014.

Dyplomacja ekonomiczna Polski na Wschodzie., w: Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, red. A. Stolarczyk, M. Lakomy, K. Czornik, Katowice 2014.

Morze nasz pojedna. Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 1945-1956, w: Szczecin z oddali, red. K. Rębacka, Szczecin 2014.


 

 

 

Recenzje

Rozpačite spojenectvi. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949, J. Friedl, Z. Jirásek, Praha 2008;„ Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 6, s.193-197.

Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, PISM, Warszawa 2008, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s.254-259.

Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, red. L. Jesień, PISM Warszawa 2009; „Athenaeum” Polskie Studia Politologiczne, vol. 23/2010, s.296-303.

M. Surosz, Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów, Warszawa 2010, „ Slovanský přehled”, č. 1-2, 2011, s. 165-167.