• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zakład Badań i Analiz Wschodnich

 
Zakład Studiów Wschodnich funkcjonuje w  w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Powadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą stosunków międzynarodowych i historii najnowszej na obszarze krajów byłego ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej. Główne kierunki badań Zakładu to: stosunki międzynarodowe i sytuacja polityczna w krajach byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich sąsiadów Polski oraz regionu kaukaskiego. Problematyka badawcza obejmuje też historię państw i narodów byłego ZSRR oraz śladów polskiej obecności w tych krajach.
 
Bieżąca działalność Zakładu
 
 
W 2011 roku obchodzona jest w Polsce 65 rocznica repatriacji do kraju osób deportowanych do ZSRR w czasie II wojny światowej. W obchody uroczystości zaangażował się bardzo intensywnie szczeciński odział Związku Sybiraków, organizując konkursy dla uczniów szkół naszego województwa oraz wystawę umieszczoną w wagonie towarowym, podobnym do tych, którymi posłużono się w czasie repatriacji. Jednak, pierwszym elementem szczecińskich obchodów rocznicowych była zorganizowana 17 marca w tutejszym Klubie Garnizonowym konferencja, podczas której zaznaczył się bardzo wyraźnie udział pracowników i studentów oraz doktorantów US skupionych wokół Zakładu Studiów Wschodnich.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Prezydenta Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej i Wojska Polskiego, licznie przybyli Sybiracy oraz uczniowie szkół, a także wielu studentów i doktorantów US. Po rozpoczęciu obrad przez panią prezes Związku Sybiraków, Iwonę Biedulską, referat na temat repatriacji wygłosił profesor Andrzej Furier. Profesor zwrócił uwagę na liczne kontrowersje, które, mimo upływu wielu lat, wciąż pojawiają się wokół tego zagadnienia, mówiąc m. in. o nieścisłości samego pojęcia repatriacja w odniesieniu do deportowanych oraz o tym, że w dalszym ciągu nie udało się badaczom, zarówno polskim, jak i rosyjskim, ustalić dokładnej i niewzbudzającej większych kontrowersji liczby osób wywiezionych do ZSRR oraz repatriowanych z tego kraju. Referent podkreślił również to, że nawet stworzenie ram chronologicznych dla procesu powrotu obywateli polskich ze Związku Radzieckiego wciąż pozostaje problemem. Co więcej, profesor zwrócił uwagę na to, że w międzynarodowym gronie naukowców, zwłaszcza wśród badaczy anglosaskich (nazywanych przez profesora zamorskimi) nie ma świadomości, że fakt deportacji Polaków do ZSRR, a zatem i ich powrotów, w ogóle zaistniał.
Profesor Ewa Jackowska w wystąpieniu zatytułowanym Trauma opromieniona nadzieją skupiła się na dwóch zagadnieniach. W pierwszej kolejności określiła, na podstawie przeprowadzonych przez nią badań psychologicznych w grupie stu repatriowanych, główne czynniki wywołujące traumę u osób deportowanych: głód oraz zagrożenie śmiercią własną, swoich bliskich bądź ludzi, z którymi Polacy się spotkali. Referentka zwróciła również uwagę na pozostałe, bardzo liczne, czynniki stresogenne pojawiające się w środowisku osób wywiezionych do ZSRR, np. na strach o losy ojców rodzin, aresztowanych przez NKWD jeszcze przed deportacją. Jednocześnie jednak Pani Profesor zwróciła uwagę na fakt, że w psychice wywiezionych funkcjonował również mechanizm obronny, który objawiał się właśnie w niezachwianej nadziei na powrót do ojczystego kraju, bardzo często wspomaganej przez kultywowanie wiary katolickiej.
Uzupełnieniem spotkania była projekcja filmu poświęconego deportacjom Polaków do ZSRR w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz wystawa zorganizowana przez szczeciński oddział IPN-u. Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na fakt, że przedstawiciele środowisk sybirackich z całego województwa zachodniopomorskiego zgromadzeni na spotkaniu zadeklarowali chęć bliskiej współpracy z Zakładem Studiów Wschodnich naszej uczelni. 
 
 mgr Anna Szymczak
 
*** 
Zakład Studiów Wschodnich zaprasza a Konferencję poświęconą 65. rocznicy powrotu Sybiraków do ojczyzny organizowaną przez Szczeciński Oddział Związku Sybiraków oraz  Klub 12. Dywizji Zmechanizowanej. 
Konferencja odbędzie się 17 marca w Klubie 12. Dywizji Zmechanizowanej (ul. Wawrzyniaka 5, Szczecin). 
 
Rozpoczęcie  o godzinie 12.00.
 
W programie: 
 
- Powroty do ojczyzny osób deportowanych w latach 40. XX wieku do Związku Radzieckiego - wykład prof. dr hab. Andrzeja Furiera
- Trauma opromieniona nadzieją - wykład prof. Ewy Jackowskiej
- Projekcja filmu "Losy zesłańców Sybiru'
- Wystawa fotografii "Sybiracy"  
 
 
 
*** 
"Uniwersytet a Wschód"  w Przeglądzie Uniwersyteckim 
 
Zachęcamy do lektury styczniowego  numery Przeglądu Uniwersyteckiego poświęconego tematyce wschodniej. 
 
O związkach Uniwersytetu i Szczecina z szeroko pojmowanym Wschodem, który jest obszarem inspiracji naukowej i kulturowej, sposobach wykorzystania potencjału uczelni i studentów nad badaniami wschodnimi oraz koncepcji Katedry Studiów Wschodnich można przeczytać w Dyskusji  Redakcyjnej, w której uczestniczyli  dr Jolanta Miturska-Bojanowska, prof. Andrzej Furier, prof. Jerzy Kochan, dr Roman Gawarkiewicz i dr Piotr Klefkowski. 
 
Szczególnej uwadze polecamy także artykuły doktorantów Zakładu Studiów Wschodnich  mgr Anny Szymczak „Relacje Szczecin-Wschód”, w którym autorka poświęca omówieniu przykładów kontynuacji współpracy i nowych inicjatyw naukowych i społecznych, które budowane być mogą przy współudziale planowanej na US Katedrze Studiów Wschodnich oraz relację ze spotkania z ambasadorem Ukrainy w artykule  „Szczecin patrzy na Wschód” autorstwa mgr Michała Romańczuka.
 
Numer dostępny na stronach Przeglądu Uniwersyteckiego.
 
*** 
SPOTKANIE Z AMBASADOREM NADZWYCZAJNYM I PEŁNOMOCNYM UKRAINY

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Markian Malski przyjął zaproszenie Zakładu Studiów Wschodnich US i zaszczycił swoją obecnością Wydział Humanistyczny i 25 października 2010 roku gościł z wykładem „Główne kierunki polityki zagranicznej Ukrainy a możliwości współpracy polsko-ukraińskiej”. Spotkanie, zorganizowane przez Zakład Studiów Wschodnich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, poświęcone było bieżącej sytuacji wewnętrznej Ukrainy i jej polityki zagranicznej. Ambasadorowi towarzyszyła małżonka, sekretarz ambasady oraz konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Andrzej Furier. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, kadra naukowa i studenci.
Ambasador w swoim wystąpieniu przedstawił Ukrainę jako państwo stabilne, przewidywalne i w pełni proeuropejskie. Na wstępie omówiona została sytuacja ekonomiczna Ukrainy, nastroje społeczne panujące w kraju, kwestia wolności mediów oraz najbliższych wyborów do władz lokalnych. Głównym tematem spotkania były stosunki międzynarodowe Ukrainy i kwestia jej dialogu z Unią Europejską. Omówiono problemy integracji europejskiej, współpracy gospodarczej i pomocy makroekonomicznej dla Kijowa oraz wzmacniania polityki sąsiedztwa w ramach Partnerstwa Wschodniego. Sporo miejsca poświęcono tematowi otwarcia Ukrainy na konstruktywny dialog z przedstawicielami społeczności międzynarodowej.
Dyskusja, jaką wywołało wystąpienie Ambasadora, została zdominowana przez dwa tematy. Pierwszy dotyczył problemu dywersyfikacji źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego. W tym też kontekście omówiono stosunki z Rosją. Drugim tematem była kwestia wspólnego dziedzictwa historycznego Polski i Ukrainy i potrzeby polsko-ukraińskiego pojednania oraz zmiany dotychczasowego stereotypu postrzegania wzajemnych stosunków.
 
fot. M. Romańczuk
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markian Malski
 
fot. M. Romańczuk
*
 
fot. M. Romańczuk
*
 
fot. M. Romańczuk
*
 
fot. M. Romańczuk
*
 
 
fot. M. Romańczuk
copyright (c) 2010 WHUS