prof. dr hab. Janusz Faryś

  • Drukuj

prof. dr hab. Janusz Faryś
Zakład: Zakład Studiów Wojskowych
stanowisko: profesor
pokój: 125
telefon: 444 33 16
e-mail: 
konsultacje:
 
Prof. Janusz Faryś

 

 

Rozprawę doktorską na temat Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Francji 1918-1926 prof. Faryś obronił w 1970 roku (promotor - prof. J. Pajewski). Kolokwium habilitacyjne w oparciu o pracę pt. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 odbyło się w roku 1979. Zainteresowania naukowe prof. Farysia koncentrują się wokół trzech szerszych zagadnień. Pierwsze z nich to problemy wewnętrzne Polski międzywojennej. Szczególną wagę ma tutaj artykuł na temat konfliktu Naczelnika Państwa z Sejmem Ustawodawczym w 1922 r. Wspólnie z prof. Pajewskim zredagował książkę pt. Gabinety II Rzeczypospolitej ( jej nowe wydanie ze zmienionym zespołem autorsko-redakcyjnym oraz zmodyfikowanym tytułem –Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939 - ukazało się w 2010 r.) Prof. Faryś inicjował opracowanie słownika Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945 (Szczecin 2001); wydał trzy tomy Historii Polski, obejmujące lata 1918-1939, 1956-1970 oraz tom biograficzny. Drugi krąg zainteresowań dotyczy polskiej polityki zagranicznej. W licznych artykułach i w książce pt. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, omówił przede wszystkim stanowisko polskich partii i ugrupowań politycznych wobec realizowanej przez rząd polityki zagranicznej. Współautor książki pt. Ministrowie spraw zagranicznych 1918-1939.

Prof. Faryś od początku swojej kariery naukowej zajmuje się badaniami nad polską myślą polityczną. Opublikował na ten temat kilkadziesiąt artykułów oraz książkę pt.Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej a także biografie: Stanisław Stroński i Edward Dubanowicz (wspólnie z A. Wątorem). Ponadto prof. Faryś jest współautorem (z prof. A. Głowackim i prof. M. Baumgartem) ksiażki pt. Quelen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in polnischen Staatsarchiven, a także redaktorem wielu rozpraw zbiorowych.

W naukowym dorobku prof. Farysia znajduje się również szereg opracowań i szkiców poświęconych  m.in. wybranym zagadnieniom z dziejów PRL, Polsce okresu przemian ustrojowych, stosunkom polsko-ukraińskim w XX wieku, przemianom agrarnym na ziemiach polskich, a także dziejom nauki i kultury polskiej na Pomorzu Zachodnim.