• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Debata "Rola szkolnictwa wyższego..."-1.03.2012

Debata publiczna „Rola szkolnictwa wyższego w historii oraz przyszłości

Szczecina i Pomorza Zachodniego”

1.03.2012

 

Niemal 1/6 mieszkańców Szczecina to studenci, uczący się na którejś z 11 uczelni wyższych w mieście.  Największa z nich – Uniwersytet Szczeciński, zatrudniając blisko 3 tys. osób, jest jednocześnie największym pracodawcą w regionie. Tak liczna społeczność związana ze szczecińskim szkolnictwem wyższym, bez wątpienia wywiera ogromny wpływ zarówno na życie miasta, jak i kreowanie jego wizerunku wśród mieszkańców innych części kraju. Jak wielki jest ów wpływ, uwidocznić miała publiczna debata pod tytułem „Rola szkolnictwa wyższego w historii oraz przyszłości Szczecina i Pomorza Zachodniego”, zorganizowana w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Jak powiedział dyrektor IHiSM, prof. Adam Makowski, idea spotkania zrodziła się z kilku impulsów. Po pierwsze, jest to pokłosie zorganizowanych niespełna półtora roku temu konferencji naukowych, przygotowanych w związku z obchodami jubileuszu Uniwersytetu Szczecińskiego, a prezentujących m.in. aktywność i wpływ naszej uczelni na budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz życie lokalnej ludności. Drugim powodem są mające się wkrótce odbyć wybory do władz US, a trzecim – prezentacja dorobku naukowego pracowników Wydziału Humanistycznego US. Ostatni z wymienionych elementów wiązał się przede wszystkim z prezentacją publikacji Od idei samorządności do samo rządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, której jeszcze gorące egzemplarze zostały wręczone autorom poszczególnych części książki.

W części właściwej dyskusji, głos zabierali przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu. Prof. Adam Makowski zwrócił uwagę, iż niemal wszystkie osoby sprawujące władzę w regionie, w mniejszy lub większy sposób, związane są z US i trudno wyobrazić sobie opracowywanie jakiegokolwiek planu rozwoju miasta czy regionu bez udziału pracowników Uniwersytetu, którzy przyjmują tu rolę doradców i specjalistów. W podobny sposób wypowiadała się dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Barbara Kromolicka, Zwracała ona ponadto uwagę na konieczność zdynamizowania działań integracyjnych w środowisku studenckim wszystkich szczecińskich uczelni, co docelowo miałoby doprowadzić do utworzenia silnego ośrodka akademickiego. Henryk Kołodziej, konsul konorowy Ukrainy w Szczecinie, który również wziął udział w dyskusji, zaakcentował w swej wypowiedzi rolę nauki w procesie integracji mniejszości ukraińskiej z Polakami, a także zaapelował o wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

Główny prelegent spotkania, prorektor US ds. kształcenia, prof. Edward Włodarczyk, pokusił się o próbę odpowiedzi na pytanie, czy Szczecin z miasta przemysłowego może przekształcić się w ośrodek akademicki. Jego trochę pesymistyczna wizja perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego w mieście wynika przede wszystkim z braku wsparcia dla środowiska uniwersyteckiego ze strony władz miejskich. W obliczu nadchodzących zmian demograficznych zwrócił również uwagę na konieczność zmiany rozłożenia akcentów w działalności Uniwersytetu jako nie tylko instytucji kształcącej studentów, ale również ośrodka badawczego.

Debata była forum wymiany ciekawych myśli i opinii dotyczących roli Uniwersytetu Szczecińskiego w życiu mieszkańców Pomorza Zachodniego. Było to tym bardziej cenne, iż głos zabierały osoby kompetentne, które biorą udział w wytyczaniu kierunków rozwojowych uczelni. Spotkanie pokazało ponadto ogromny potencjał, jaki tkwi w środowisku akademickim Szczecina, a który, powtarzając za dr. Pawłem Migdalskim, należy spożytkować dla dobra i rozwoju społeczeństwa lokalnego.

 

Anita Taźbierska