• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Dni Niemcoznawstwa w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych 22-23 IV 2009 r.

 

W dniach 22 – 23 kwietnia 2009 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych obyły się po raz pierwszy Dni Niemcoznawcze, zorganizowane przez studentów Niemcoznawczego Koła Naukowego, pod kierunkiem dr Tomasza Ślepowrońskiego. Celem ich było z jednej strony  przypomnienie społeczności Instytutu i szerzej Wydziału Humanistycznego o wydarzeniach dziejących się przed dwudziestoma laty za Odrą, z drugiej zaś zaprezentowanie prac tworzonych przez studentów stosunków międzynarodowych na specjalności niemcoznawczej, których autorzy mogliby zawarte w nich tezy skonfrontować ze starszymi badaczami i  szerszym gronem  słuchaczy.

 Dni Niemcoznawcze rozpoczęła konferencja studencka „Niemcy – historia i współczesność. Na marginesie dwudziestej rocznicy zburzenia muru berlińskiego”. Sesję otworzył zastępca dyrektora IHiSM dr Radosław Skrycki. W jej ramach, mogliśmy więc wysłuchać zarówno referatów dotyczących historii państw niemieckich przed 1989 r. (np. „Heinrich Vogel – największy handlarz ludźmi XX wieku”, „Trabant – kultowy produkt made in NRD”), jak i tych poświęconych problematyce wewnętrznej i zagranicznej Niemiec już po zjednoczeniu  (dotyczących np. kwestii Centrum Przeciwko Wypędzeniom, która miała przecież istotne znaczenie w stosunkach polsko – niemieckich). Autorzy referatów (studenci III, IV i V roku SM) poruszali istotne, często nieznane szerszemu ogółowi informacje, które stały się podstawą do licznych pytań ze strony zebranej publiczności i ożywionej dyskusji.

Kolejnym punktem programu „Dni Niemcoznawstwa” była dyskusja panelowa z udziałem wybitnych znawców Niemiec i stosunków polsko – niemieckich, swoją obecnością zaszczycili nas dr Bartłomiej Sochański – konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie oraz profesorowie naszego Instytutu – prof. Jan Maria Piskorski i prof. Włodzimierz Stępiński. Paneliści podjęli się próby scharakteryzowania współczesnych stosunków pomiędzy Berlinem a Warszawą. Zaprezentowali oni nie tylko naukowe i prawne oceny, ale również poparli je przykładami z osobistej współpracy i kontaktów z sąsiadami zza Odry. Dyskusja dotyczyła nie tylko stosunków międzyrządowych ale również współpracy regionalnej i naukowej. Podsumowując można stwierdzić, że ogólnie przeważała opinia, iż obecne stosunki polsko – niemieckie są dobre – ani nie najlepsze, ani nie najgorsze.„Dni Niemcoznawstwa” spełniły niewątpliwie swoją rolę, dając szansę studentom i pracownikom naukowym IHiSM na dyskusję i poruszenie interesujących kwestii inaczej niż na zajęciach. Inicjatywa ta spotkała się również z ciepłym odbiorem ze strony władz Instytutu oraz studentów, co tylko dowodzi, że spotkania takie są potrzebne.   Mateusz NowaszczukNiemcoznawcze Koło Naukowe