• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Statut KNA

 Wersja do pobrania tutaj .
 

                           Statut Koła Naukowego Archiwistów         

 

Art. 1. Postanowienia ogólne
            1. Statut niniejszy reguluje działalność Koła Naukowego Archiwistów (KNA).
            2.
Nazwa niniejszego koła naukowego brzmi: Koło Naukowe Archiwistów w Instytucie Historii
                i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
, w skrócie KNA.
            3. KNA nie posiada osobowości prawnej, lecz działa jako organizacja studencka
                w strukturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
            4. Siedzibą KNA jest Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
            5.
KNA jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie
                wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). 

Art. 2. Cele KNA
            1. Stwarzanie jego członkom okazji do pogłębiania wiedzy z dziedziny archiwistyki.
            2. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Instytutu Historii i Wydziału,
                a także dbałość o wizerunek
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  
                Szczecińskiego
.

Art. 3. Przedmiot działalności
            1. Organizowanie spotkań o tematyce społeczno-historycznej i archiwalnej.
            2. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji wspólnych
                przedsięwzięć.
            3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych.
            4. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z krajowymi i zagranicznymi archiwami
państwowymi
                i zakładowymi w celu zapoznania się z ich działalnością.
            5. Udział w seminariach naukowych.
            6. Prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych.
            7. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami naukowymi i archiwistycznymi.
            8. Prowadzenie działalności popularyzującej szeroko pojętą naukę archiwistyczną.

Art. 4. Członkostwo
            1. Członkiem KNA może zostać każdy student.
            2. Nabycie członkostwa:
                        a) Kandydat musi we własnym zakresie uzupełnić swój zasób wiedzy tak, by nie osłabiał
                            działalności Koła. Zasób wiedzy kandydata będzie oceniany przez rozmowę kwalifikacyjną
                            z opiekunem koła.
                        b) Kandydat musi być studentem Uniwersytetu Szczecińskiego.
                        c) Zarząd może ustalić dodatkowe, równe dla wszystkich, kryteria przyjęcia do KNA, o czym
                            zawiadamia zainteresowanych.
                        d) O nadaniu członkostwa decyduje Zarząd.
            3. Członek KNA jest zobowiązany do:
                        a) Czynnego uczestniczenia w pracach Koła.
                        b) Obecności na Walnym Zgromadzeniu.
            4.Członek KNA posiada prawo do:
                        a) Dysponowania jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu.
                        b) Zgłaszania Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi własnych propozycji merytorycznych
                            i formalnych oraz wszelkich uwag.
                        c) Uzyskania od Zarządu rzetelnej informacji na temat planów i pracy Koła.         
            5. Zakończenie członkostwa.
                        a) Członkostwo w KNA wygasa w przypadku rezygnacji złożonej Zarządowi w formie pisemnej.
                        b) Członkostwo ustaje po skończeniu lub przerwaniu studiów.
                        c) Członkostwo może być zawieszone lub zerwane przez Zarząd, jeżeli stwierdzi on
                            nieodpowiednie postępowanie członka, w szczególności notoryczne uchylanie się od prac
                            w ramach Koła. Członkostwo zawieszone charakteryzować będzie się odebraniem praw
                            członka KNA do rozpoczęcia nowego semestru, członkostwo zerwane natomiast
                            odebraniem ich permanentnie.
                                   
Art. 6. Walne Zgromadzenie
            1. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia spoczywa na Zarządzie.
            2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz do roku.
            3. Członkowie (1/3) KNA może spowodować zwołanie Walnego Zgromadzenia poprzez przedstawienie
                Zarządowi pisemnego wniosku zawierającego termin, miejsce i plan tegoż spotkania.
            4. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i proponowanym planie przebiegu
                Walnego Zgromadzenia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
            5. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należy:
                        a) udzielanie absolutorium zarządowi.
                        b) wybór Prezesa.
                        c) powołanie członków Zarządu,  w drodze głosowania, po zasięgnięciu
                            niezobowiązującej opinii Prezesa-elekta.
                        d) zatwierdzenie rocznego planu działalności oraz wydatków KNA, wraz ze sposobami jego
                            pokrycia.
                        e) podejmowanie uchwał przewidzianych w planie Walnego Zgromadzenia.
            6.Uprawnienia Walnego Zgromadzenia:
                        a) wprowadzanie zmian w rocznym planie działalności KNA.
                        b) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.
                        c) dokonywanie zmian w Zarządzie większością 3/4 głosów przy zachowaniu quorum 3/4
                            wszystkich członków KNA.
                        d) dokonywanie poprawek w Statucie większością 2/3 głosów przy zachowaniu quorum 1/2
                            wszystkich członków KNA.
                        e) kompetencje do uchwalania statutu.
            7. Udzielenie absolutorium Zarządowi następuje w trybie głosowania tajnego.
            8. Wybór Zarządu:
                        a) Walne Zgromadzenie wyłania, na drodze głosowania, spośród kandydatów Prezesa.
                        b) po zasięgnięciu niezobowiązującej opinii Prezesa-elekta obiera pozostałych członków
                            Zarządu.
            9. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą
                większością głosów.
            10. Walne Zgromadzenie jest protokołowane przez Sekretarza.


Art. 7. Zarząd

            1. Zarząd jest ciałem kolegialnym, reprezentatywnym i podejmującym decyzje. W skład wchodzą
                trzy osoby.
                        a) Prezes
                        b) Zastępca Prezesa
                        c) Skarbnik
            2. Obowiązki Zarządu:
                        a) koordynacja codziennej działalności Koła.
                        b) pozyskiwanie środków na finansowanie zadań i przedstawianie sprawozdań na
                            Walnym Zgromadzeniu.
                        c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
                        d) odpowiedzialność za działalność KNA przed władzami uczelni.
                        e) reprezentowanie KNA na uczelni i poza nią.
                         f) ustalanie rocznego planu działalności KNA, a także czuwanie nad jego realizacją.     
            3. Uprawnienia Zarządu:
                        a) przydzielanie zadań i kontrola ich wykonania.
                        b) zwoływanie zebrań KNA.
                        c) mianowanie członków KNA, rozumiane jako nadanie kandydatowi praw członka 
                            KNA.
                        d) zawieszanie w prawach oraz usuwanie członków.
                        e) wybór Opiekuna KNA, zgodą większości członków.
                         f) powołanie Sekretarza.
            4. Kadencja zarządu trwa 2 lata.
            5. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów.

Art.. 8. Opiekun
            1. Opiekuna naukowego KNA wyznacza Zarząd, spośród pracowników naukowych Instytutu  
                Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, za zgodą większości  
                członków.
            2. Kadencja Opiekuna trwa 4 lata.
            3. Dopuszcza się reelekcję Opiekuna.
            4. Opiekun może zostać odwołany przez Zarząd KNA za zgodą większości członków.

Art. 9. Finansowanie
            1.Środki finansowe przeznaczone na działalność KNA pochodzić będą:
                        a) z dotacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
                        b) dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
                        c) z dotacji innych organizacji.
                        d) z datków osób fizycznych, spółek i firm.
                        e) ze składek członków KNA.

Art. 10. Rozwiązanie Koła.
 
           1. Rozwiązanie Koła jest definitywnym zakończeniem jego działalności oraz odebraniem
                wszystkich praw przysługujących jego członkom.
            2. Rozwiązanie Koła następuje, gdy:
                        a) liczba członków spada poniżej czterech osób.
                        b) członkowie koła na Walnym Zgromadzeniu zdecydują większością głosów w 
                            stosunku 3/4 o rozwiązaniu koła.
                        c) przez okres dwóch lat nie zwoływane są zebrania Koła oraz nie prowadzona jest  
                            jakakolwiek działalność.
            3. Sposób rozwiązania Koła:
                        a) ogłoszenie rozwiązania członkom Koła oraz Władzą Uczelni przez Zarząd.
                        b) przy nadmiernym okresie braku jakiejkolwiek działalności (2 lata), Władze Uczelni 
                            mają prawa rozwiązać Koło.