• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Witamy!


Adres siedziby koła: (pok.961-piwnica)

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Krakowska 71-79,

71-017 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

forum: http://www.knmhus.forumy.pl/

 

Prezes: Jarosław Bojar 
wice Prezes: Piotr Rabenda 

Skarbnik: Marcin Wasilewski

 

 


 

 

Statut Koła Naukowego Młodych Historyków

 Cele i zadania

-Priorytetem działania Koła Naukowego Młodych Historyków Uniwersytetu Szczecińskiego, (dalej KNMHUS ) jest popularyzacja nauki historycznej w szerokim gremium społeczności akademickiej oraz młodzieży szkolnej.

-W praktyce głównymi zadaniami stojącymi przed Kołem Naukowym Młodych Historyków są:  

 1.       Wydawanie własnego periodyku naukowego.

2.       Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych.

3.       Tworzenie klubów dyskusyjnych.

4.       Aktywizowanie młodych historyków szczecińskich.

5.       Propagowanie nauki historycznej poza uczelnią.

6.       Integracja środowiska studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Członkostwo

-   Członkiem KNMH może zostać każdy student Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

-   Członkiem KNMH zostaje student przez złożenie pisemnej deklaracji Prezesowi lub wice Prezesowi KNMH.

( http://rapidshare.com/files/166586246/Deklaracja_przynaleznosci_do_KNMHUS.doc.html )

 

  Utrata statusu członka KNMH następuje gdy:

1.       student deklaruje swoje dobrowolne odejście z KNMH;

2.       członek nie przestrzega zapisów statutowych;

3.       członek nie jest już studentem historii US;

4.       Zgromadzenie Ogólne za zgodą połowy członków na prawo wykluczyć członka KNMH, lub w wypadku długotrwałego braku aktywności w Kole, po wcześniejszym upomnieniu studenta, może on zostać zawieszony bądź usunięty przez Prezesa.

 

Organizacja i zasady działania

 

 

  Pracą bieżącą KNMH kieruje Zarząd Koła w składzie:

1.       Prezes;

2.       Wice Prezes(i);

3.       Skarbnik;

 

4       Administrator strony Koła Młodych Historyków Uniwersytetu Szczecińskiego i Forum KMHUS5.      

 

Na każde stanowisko wybiera się zwykłą większością głosów w obecności 51% członków,

w ten sam sposób można dokonać zmiany na stanowisku.

 

 Każdy członek KNMH o stażu minimum 6 miesięcy oraz niebędący w stanie zawieszenia ma prawo ubiegać się o każde stanowisko,  

     W przypadku nie wywiązywania się obowiązków lub dopuszczenia się uchybień na poprzednich stanowiskach, w drodze głosowania Zarząd Koła ma prawo do odrzucenia kandydatury większością 2/3 głosów. 

  Od decyzji Zarządu przysługuje odwołania do Zgromadzenia Ogólnego.

     W wypadku wakatu na stanowisku do czasu wyborów Prezes ma prawo wyznaczyć osobę do pełnienia obowiązków. 

  W wypadku powstania wakatu na stanowisku Prezesa jego obowiązki przejmuje wice Prezes lub w razie niemożliwości kolegialnie pozostali członkowie zarządu.

 

Przedstawicielstwo Ogólne

1.   Najwyższym organem Koła jest Przedstawicielstwo Ogólne KNMH.

2.   W skład Zgromadzenia Ogólnego KNMH wchodzą wszyscy członkowie Koła.

3.   Obradom Przedstawicielstwa Ogólnego przewodniczy Prezes przy pomocy Sekretarza.

4.   Każdy członek Zgromadzenia Ogólnego dysponuje jednym głosem.

5.   Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Koła należy:

Zmiana statutu Koła większością 2/3 głosów przy obecności 51% wszystkich członków Przedstawicielstwa Ogólnego;

-     wytyczanie zadań Koła;

 - wybór Zarządu Koła;

 -  wytypowanie kandydata na nowego opiekuna naukowego. 

-   Przedstawicielstwo Ogólne zbiera się na: 

-      Sesje zwyczajne (zwoływane przez Zarząd Koła przynajmniej raz w miesiącu);

- Sesje nadzwyczajne (zwoływane przez Zarząd Koła na wniosek 1/3 z Ogólnego Koła.

 

Opiekun Koła Nego Młodych Historyków

1. Opiekuna naukowego Koła typuje Zarząd Koła spośród pracowników naukowych Instytutu Historii US zwykła większością głosów Przedstawicielstwa Kadencja Opiekuna naukowego trwa 5 lat.

2. Opiekun może zostać odwołany przez Zarząd Koła na wniosek 51% członków Zgromadzenia Ogólnego.

 

Zasady Finansowania Koła Naukowego Młodych Historyków.

1. Koło naukowe jest finansowane: - z dotacji Uniwersytetu Szczecińskiego- z dotacji Fundacji i organizacji pozarządowych- z datków od osób fizycznych, spółek i firm.

2. Koło może przeprowadzić dobrowolna zbiórkę wśród swoich członków, jednak nie może to być w formie składki.

3. Kontrola nad sprawami finansowymi KNMH podlega Skarbnikowi Koła, który na końcu roku akademickiego zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielstwu Ogólnemu Koła wyniki finansowe za ostatni rok akademicki na ostatniej sesji w roku lub z uzasadnionych przyczyn na pierwszej sesji w roku następnym lub na każde żądanie członków Koła.